Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 18.5.2019 i Helsingfors:

 • 30 års tjänstgöring. Missionsledare Brita Jern uppvaktades med anledning av 30 års tjänstgöring i SLEF.
 • Nya medlemmar. Styrelsen har antagit två nya medlemmar i SLEF.
 • Missionsanslag. Esbo kyrkliga samfällighet har beviljat SLEF 20 221,31 euro i budgetanslag. Enligt SLEF:s anhållan ska 12 000 euro av detta gå till Sumba vattenprojekt och 8 000 för arbetet i Istanbul.
 • Ny personalbostad. Styrelsen har beslutit att låta uppföra en ny personalbostad på lägerområdet Klippan i Monäs, med påbörjande av grundarbetena hösten 2019, under förutsättning att bygglovstillstånden beviljas. Husleveransen är planerad till våren 2020.
 • Vision. Styrelsen antog en vision för SLEF.
 • Verksamhetsplan 2020. Styrelsen godkände ett förslag till verksamhetsplan för år 2020 att framläggas för SLEF:s årsmöte i Kristinestad.
 • Ny textbearbetare för Sändebudet. Noterades att Sändebudets textbearbetare Ann-Sofi Bäck avslutat sin tjänstgöring i SLEF och att ledningsgruppen för sex månader anställt Anders Bäck som ny textbearbetare.
 • Resetjänst. Styrelsen beslöt att missionär Evans Orori arbetar i resetjänst i hemlandet 11.9–26.11.2019. Till arbetsuppgifterna hör i huvudsak förkunnelse och missionsinformation.
 • Resetjänst. Styrelsen beslöt att kalla missionär Heidi Orori till resetjänst i SLEF under tiden 11.9–2.12.2019. Hennes huvuduppgift är att fungera inom ungdomssektorn. Till hennes övriga uppgifter hör missionärsbesök i avdelningar och församlingar.
 • Ny ungdomssekreterare. Styrelsen beslöt att kalla Martin RO Sandberg till ungdomssekreterare 1.12.2019–31.12.2020. Sandberg har tackat ja till att på deltid inneha uppgiften.
 • Barnavännens redaktör. Styrelsen noterade att Mirjam Stenlund begärt avsked från sin uppgift som tidningen Barnavännens redaktör. SLEF:s ledningsgrupp gavs i uppdrag att utreda en anställning av en ny redaktör för resten av år 2019. Malena Ahlskog har valts att på 25 % deltid inneha uppgiften för tiden 1.7–31.12.2019.
 • Stipendier. Styrelsen har ur Fride Häggbloms minnesfond beviljat två stipendier på 600 euro var till de två ansökningar som inkommit inom utsatt ansökningstid.
 • Renovering av internat, Fridskär. Styrelsen beslöt att renoveringen av det sista internatet på lägerområdet Fridskär kan påbörjas under hösten 2019. Styrelsen antog en tilläggsbudget på 15 000 euro för ändamålet.
 • Ny presentationsfolder för SLEF. En ny presentationsfolder för SLEF antogs.
 • Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses återstående sammanträden under år 2019 är 21.9 och 23.11.2019.

Albert Häggblom

styrelsens sekreterare