Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 18.1.2019 i Vasa:

 • Konstituering. Till ordförande för styrelsen år 2019 valdes Ingvar Dahlbacka, till viceordförande Göran Stenlund medan Albert Häggblom utsågs till sekreterare.
 • Ny medlem. Styrelsen har antagit fyra nya medlemmar i SLEF.
 • Skriftspråksutveckling, Kenya. Petrus församling har beviljat 5 000 euro för en arbetsinsats av Anna Dahlbacka för utarbetande av skriftspråk till Ilchamus i Kenya. Arbetet utförs på distans.
 • Bidrag. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har beviljat 9 000 euro för anordnande av lägerverksamhet för barn, ungdomar, unga vuxna och familjer i Österbotten, Nyland och på Åland under sommaren 2019.
 • SLEF:s missionsfest 2020. Noterades med tacksamhet att Nagu kapellförsamling och SLEF:s avdelning i Nagu tackat ja till värdskapet för missionsfesten 2020.
 • Dataskyddsdeklaration. Styrelsen antog en dataskyddsdeklaration för SLEF.
 • Missionär i Kenya. Styrelsen beslöt att förlänga samarbetet med ELM-BV kring missionär Kerstin Nilsson så att SLEF står för 15 % av hennes lön åren 2020–2021.
 • Klippankoordinator 2019. Deltidsanställningen av Jan Åbacka som Klippankoordinatorn förlängdes till att även gälla år 2019.
 • Klippan lägergårdsvärdar. Styrelsen kallade Simon Byggningsbacka och Levi Byskata till lägergårdsvärdar på Klippan säsongen 2019.
 • Bostadsförsäljning. Noterades att en lägenhet i Ekenäs som testamenterats till SLEF har blivit såld.
 • Mobilkollekt. Styrelsen gick in för att utreda och eventuellt introducera MobilePay som en ny möjlighet för att uppbära kollekt. En arbetsgrupp utsågs för att verkställa MobilePay inför årsfesten 2019.
 • SLEF:s utsända. Missionsledaren har gett en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
 • Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses sammanträden under år 2019 är 18.1, 23.3, 18.5, 21.9 och 23.11.2019.

Albert Häggblom

styrelsens sekreterare