Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 21.9.2019 i Helsingfors:

 • Nya medlemmar. Styrelsen har antagit fyra nya medlemmar i SLEF.
 • Utträden. Styrelsen konstaterade att medlemskapet i SLEF upphört för fem personer.
 • Testamente. Med tacksamhet noterade styrelsen att SLEF tillika med Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland erhållit ett testamente efter systrarna Maja och Helga Lindén där kvarvarande egendom enligt testamentatorernas vilja fördelas jämt mellan mottagarna. Enligt arvsförrättningen erhåller SLEF:s yttre mission drygt 10 200 euro, som styrelsen beslöt att ska användas inom föreningens yttre mission i enlighet med testamentatorernas uttalade vilja.
 • Försäljning av skogsskifte. Konstaterades att ett skogsskifte i Terjärv, Forsgård, sålts för 32 100 euro. Skogsskiftet erhölls ursprungligen genom gåva av Ebba och Hilding Widjeskog, Terjärv, år 1999.
 • Mobile Pay. Styrelsen noterade att MobilePay betalningsmöjligheten tagits i bruk i SLEF den 8.7.2019 och att den används för bland annat kollekter. Tillsvidare har SLEF tretton kostnadsställen inom hemlands- och utlandssektorn, medan SLEF Vasa har erhållit fyra egna kostnadsställen.
 • Ungdomssekreterare. Styrelsen noterade att Sabina Sjöbacka anställts som t.f. ungdomssekreterare på heltid för tiden 15.8–31.12.2019, samt att Martin Sandberg tackat ja till styrelsens kallelse till ungdomssekreterare 1.12.2019–31.12.2020 och accepterar att Sandberg kan sköta uppdraget på 50–70 %.
 • Tidningen Barnavännen. Malena Ahlskog har anställts som redaktör för tidningen Barnavännen på 25 % deltid från 1.7.2019 tillsvidare, Henriette Fors har anställts som illustratör mot arvode medan Anders Bäck vid sidan av textbearbetning av Sändebudet också textbearbetar Barnavännen.
 • Webbplatsen ungitro.fi. Styrelsen beslöt att Sebastian Lassila anställs att delta från SLEF:s sida i arbetet med ungitro eftersom Edny Fors övergått till andra uppgifter.
 • Sändebudet, redaktörer 2020. För år 2020 utsågs redaktörer för Sändebudet enligt följande: Jakob Dahlbacka, Åbo, till ansvarig utgivare, David Forsblom, Vasa, till huvudredaktör, Brita Jern, Vasa, till biträdande redaktör, Beatrice Nyholm, Vasa, till annonsredaktör, Anders Bäck, Maxmo, till textbearbetare och Ove Lillas, Crealio Design, för layoutarbetet.
 • American Bluegrass Gospel Night. Styrelsen uttryckte sin glädje över den lyckade satsningen av ABGN och riktar ettvarmt tack till alla som engagerat sig i ordnandet av evenemanget. Styrelsen uppmuntrar gärna till att evenemanget ABGN kunde ordnas på nytt.
 • Bidrag. Till Emaus avdelning beviljades ett bidrag för fasadmålningsarbeten av Emaus bönehus.
 • SLEF:s fastigheter. Styrelsen gav ekonomi- och fastighetsrådet förstärkt med hemlandsledaren i uppdrag att uppgöra ett förslag till strategi för föreningens fastighetsinnehav inklusive kartläggning av behov och tidsplan för större åtgärdsbehov.
 • Ny personalbostad, Klippan. Undantagslov för ny personalbostad till Klippan har beviljats och byggplanerna framskrider. Jan Åbacka har anställts som projektledare på deltid för perioden 1.9.2019–30.9.2020 för att handha bygget. SLEF har beställt ett huspaket från Heikius hus med leverans i april 2020. Med tanke på påbörjandet av grundarbeten hösten 2019 antog styrelsen en tilläggsbudget på 60 000 euro för ändamålet. Som klippankoordinator för september och resten av år 2019 fungerar Simon Byggningsbacka.
 • Samburu NT-utgivning. I SLEF:s delegation vid utgivningen av Samburu Nya testamentet den 14.12.2019 ingår sedan tidigare Anna och Magnus Dahlbacka samt Eva och Ove Gädda. Styrelse beslöt att även SLEF:s styrelses viceordförande Göran Stenlund, verksamhetsledare Albert Häggblom och missionsledare Brita Jern representerar SLEF vid festligheterna.
 • Resetjänst. Ingrid Mutai anställdes i resetjänst mot arvode och reseersättning under sommaren och hösten 2019 och vårvintern 2020.
 • Sammanträdesplan. Styrelsen sammanträder följande gång 23.11.2019 i Åbo.

Albert Häggblom

styrelsens sekreterare