Varje andaktsstund med barn får gärna börja med en pratstund kring hur barnet eller barnen känner sig, och varför inte de vuxna också? I detta kan vi använda oss av kyrkoårets färger.

Målsättningen är att lära sig kyrkoårets färger genom att identifiera sig med dem. Samtidigt får vi hjälp att sätta ord på våra känslor.
Vi börjar med att förklara vad varje färg betyder. Den delen kan gärna utgöra en helt egen andakt.

När vi sedan nästa gång samlas till andakt börjar vi med att fråga vilken färg var och en vill identifiera sig med just nu. Ha lappar till hands med färgerna på! (Flera av varje färg – så kan deltagarna välja samma som någon annan.) Alla berättar varför de valde just den färgen. Om någon inte vill berätta respekterar vi det. Vi vuxna kan här påminna barnen om färgernas koppling till den kristna tron och kyrkoåret, så att kopplingen till dessa hålls levande.

Här finns kyrkoårets färger samlade med sina tillhörande förklaringar
– färdigt att skriva ut!

Printa ut sidan och klipp ut de fem färgkorten med kyrkoårets färger!
– gärna laminerade eller upplimmade på styvare papper för långvarigt bruk.

Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 23.3.2019 i Helsingfors:

 • Nya medlemmar. Styrelsen har antagit tre nya medlemmar i SLEF.
 • TV-serie. Jakobstads TV, med Fredrik Sandberg i spetsen, har producerat en TV-serie från SLEF:s årsfest 2018 i Terjärv. Serien omfattar ett tiotal program á ca 60 minuter. Från mars månad 2019 har programmen sänts av lokal-TV-kanalerna Jakobstads TV, Kristinestads TV och Malax TV. Programmen är också tillgängliga på Malax TV:s webbplats www.malaxtv.fi/videoarkivet.
 • Verksamhetsberättelse. Styrelsen har godkänt verksamhetsberättelsen för år 2018. Bokslutet för år 2018 har godkänts för revision.
 • Sommarteolog. Simon Jern har kallats till sommarteolog för två månader i SLEF sommaren 2019.
 • Sommararbetare. SLEF:s ledningsgrupp har utsett SLEF:s sommararbetare 2019 och de sommaranställda på lägerområdena Fridskär och Klippan.
 • SLEF:s årsfest 2020. Noterades med tacksamhet att Pedersöre församling och SLEF:s avdelning i Jakobstad har tackat ja till värdskapet för årsfesten 2020.
 • Avslutande av tjänst. Den tjänstledige distriktsprästen Samuel Erikson har sagt upp sig från sin tjänst från 1.8.2019.
 • Distriktssekreterare. Styrelsen beslöt att kalla Anna Dahlbacka som distriktsekreterare för SLEF Norra på 50 % deltid från 1.8.2019–31.12.2020. Dahlbacka har tackat ja till kallelsen.
 • Reserapport. Styrelsen har tagit del av missionsledningens rapport från tjänsteresan till Kenya och Etiopien 22.1–8.2.2019 samt från tjänsteresan i Främre Asien 6–12.3.2019.
 • Bokcafé vid Station 1. Ida-Maria Österbacka har anställts som projektsekreterare på 8 % deltid för tiden 1.4–31.12.2019 för den planerade bokcaféverksamheten på Station 1 i Jakobstad. Styrelsen beviljade även medel för apparatur och uppsnyggande av lokalen Station 1.
 • Missionärer i Etiopien. Styrelsen beslöt att kalla Heidi och Evans Orori för en ny period som missionärer i Etiopien från år 2020 till sommaren 2022. Familjen Orori har tackat ja till kallelsen.
 • Avslutande av arbetsperiod. Styrelsen har fastslagit tidpunkten för missionär Ingrid Mutais avslutande av arbetsperiod i Kenya till 23.6.2019 varvid anställningen i SLEF upphör. Hemkomsten är planerad till slutet av maj månad. Styrelsen beslöt att senare återkomma till Mutais avtalsenliga resetjänst.
 • Söndagsskolmaterial på engelska. Hillevi Lasén har under våren arbetat två månader med textbearbetning av ett söndagsskolmaterial på engelska i tre årgångar som planeras tryckas och utgivas i Kenya.
 • Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses återstående sammanträden under år 2019 är 18.5, 21.9 och 23.11.2019.

Albert Häggblom

styrelsens sekreterare

Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 21.9.2019 i Helsingfors:

 • Nya medlemmar. Styrelsen har antagit fyra nya medlemmar i SLEF.
 • Utträden. Styrelsen konstaterade att medlemskapet i SLEF upphört för fem personer.
 • Testamente. Med tacksamhet noterade styrelsen att SLEF tillika med Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland erhållit ett testamente efter systrarna Maja och Helga Lindén där kvarvarande egendom enligt testamentatorernas vilja fördelas jämt mellan mottagarna. Enligt arvsförrättningen erhåller SLEF:s yttre mission drygt 10 200 euro, som styrelsen beslöt att ska användas inom föreningens yttre mission i enlighet med testamentatorernas uttalade vilja.
 • Försäljning av skogsskifte. Konstaterades att ett skogsskifte i Terjärv, Forsgård, sålts för 32 100 euro. Skogsskiftet erhölls ursprungligen genom gåva av Ebba och Hilding Widjeskog, Terjärv, år 1999.
 • Mobile Pay. Styrelsen noterade att MobilePay betalningsmöjligheten tagits i bruk i SLEF den 8.7.2019 och att den används för bland annat kollekter. Tillsvidare har SLEF tretton kostnadsställen inom hemlands- och utlandssektorn, medan SLEF Vasa har erhållit fyra egna kostnadsställen.
 • Ungdomssekreterare. Styrelsen noterade att Sabina Sjöbacka anställts som t.f. ungdomssekreterare på heltid för tiden 15.8–31.12.2019, samt att Martin Sandberg tackat ja till styrelsens kallelse till ungdomssekreterare 1.12.2019–31.12.2020 och accepterar att Sandberg kan sköta uppdraget på 50–70 %.
 • Tidningen Barnavännen. Malena Ahlskog har anställts som redaktör för tidningen Barnavännen på 25 % deltid från 1.7.2019 tillsvidare, Henriette Fors har anställts som illustratör mot arvode medan Anders Bäck vid sidan av textbearbetning av Sändebudet också textbearbetar Barnavännen.
 • Webbplatsen ungitro.fi. Styrelsen beslöt att Sebastian Lassila anställs att delta från SLEF:s sida i arbetet med ungitro eftersom Edny Fors övergått till andra uppgifter.
 • Sändebudet, redaktörer 2020. För år 2020 utsågs redaktörer för Sändebudet enligt följande: Jakob Dahlbacka, Åbo, till ansvarig utgivare, David Forsblom, Vasa, till huvudredaktör, Brita Jern, Vasa, till biträdande redaktör, Beatrice Nyholm, Vasa, till annonsredaktör, Anders Bäck, Maxmo, till textbearbetare och Ove Lillas, Crealio Design, för layoutarbetet.
 • American Bluegrass Gospel Night. Styrelsen uttryckte sin glädje över den lyckade satsningen av ABGN och riktar ettvarmt tack till alla som engagerat sig i ordnandet av evenemanget. Styrelsen uppmuntrar gärna till att evenemanget ABGN kunde ordnas på nytt.
 • Bidrag. Till Emaus avdelning beviljades ett bidrag för fasadmålningsarbeten av Emaus bönehus.
 • SLEF:s fastigheter. Styrelsen gav ekonomi- och fastighetsrådet förstärkt med hemlandsledaren i uppdrag att uppgöra ett förslag till strategi för föreningens fastighetsinnehav inklusive kartläggning av behov och tidsplan för större åtgärdsbehov.
 • Ny personalbostad, Klippan. Undantagslov för ny personalbostad till Klippan har beviljats och byggplanerna framskrider. Jan Åbacka har anställts som projektledare på deltid för perioden 1.9.2019–30.9.2020 för att handha bygget. SLEF har beställt ett huspaket från Heikius hus med leverans i april 2020. Med tanke på påbörjandet av grundarbeten hösten 2019 antog styrelsen en tilläggsbudget på 60 000 euro för ändamålet. Som klippankoordinator för september och resten av år 2019 fungerar Simon Byggningsbacka.
 • Samburu NT-utgivning. I SLEF:s delegation vid utgivningen av Samburu Nya testamentet den 14.12.2019 ingår sedan tidigare Anna och Magnus Dahlbacka samt Eva och Ove Gädda. Styrelse beslöt att även SLEF:s styrelses viceordförande Göran Stenlund, verksamhetsledare Albert Häggblom och missionsledare Brita Jern representerar SLEF vid festligheterna.
 • Resetjänst. Ingrid Mutai anställdes i resetjänst mot arvode och reseersättning under sommaren och hösten 2019 och vårvintern 2020.
 • Sammanträdesplan. Styrelsen sammanträder följande gång 23.11.2019 i Åbo.

Albert Häggblom

styrelsens sekreterare

Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 18.5.2019 i Helsingfors:

 • 30 års tjänstgöring. Missionsledare Brita Jern uppvaktades med anledning av 30 års tjänstgöring i SLEF.
 • Nya medlemmar. Styrelsen har antagit två nya medlemmar i SLEF.
 • Missionsanslag. Esbo kyrkliga samfällighet har beviljat SLEF 20 221,31 euro i budgetanslag. Enligt SLEF:s anhållan ska 12 000 euro av detta gå till Sumba vattenprojekt och 8 000 för arbetet i Istanbul.
 • Ny personalbostad. Styrelsen har beslutit att låta uppföra en ny personalbostad på lägerområdet Klippan i Monäs, med påbörjande av grundarbetena hösten 2019, under förutsättning att bygglovstillstånden beviljas. Husleveransen är planerad till våren 2020.
 • Vision. Styrelsen antog en vision för SLEF.
 • Verksamhetsplan 2020. Styrelsen godkände ett förslag till verksamhetsplan för år 2020 att framläggas för SLEF:s årsmöte i Kristinestad.
 • Ny textbearbetare för Sändebudet. Noterades att Sändebudets textbearbetare Ann-Sofi Bäck avslutat sin tjänstgöring i SLEF och att ledningsgruppen för sex månader anställt Anders Bäck som ny textbearbetare.
 • Resetjänst. Styrelsen beslöt att missionär Evans Orori arbetar i resetjänst i hemlandet 11.9–26.11.2019. Till arbetsuppgifterna hör i huvudsak förkunnelse och missionsinformation.
 • Resetjänst. Styrelsen beslöt att kalla missionär Heidi Orori till resetjänst i SLEF under tiden 11.9–2.12.2019. Hennes huvuduppgift är att fungera inom ungdomssektorn. Till hennes övriga uppgifter hör missionärsbesök i avdelningar och församlingar.
 • Ny ungdomssekreterare. Styrelsen beslöt att kalla Martin RO Sandberg till ungdomssekreterare 1.12.2019–31.12.2020. Sandberg har tackat ja till att på deltid inneha uppgiften.
 • Barnavännens redaktör. Styrelsen noterade att Mirjam Stenlund begärt avsked från sin uppgift som tidningen Barnavännens redaktör. SLEF:s ledningsgrupp gavs i uppdrag att utreda en anställning av en ny redaktör för resten av år 2019. Malena Ahlskog har valts att på 25 % deltid inneha uppgiften för tiden 1.7–31.12.2019.
 • Stipendier. Styrelsen har ur Fride Häggbloms minnesfond beviljat två stipendier på 600 euro var till de två ansökningar som inkommit inom utsatt ansökningstid.
 • Renovering av internat, Fridskär. Styrelsen beslöt att renoveringen av det sista internatet på lägerområdet Fridskär kan påbörjas under hösten 2019. Styrelsen antog en tilläggsbudget på 15 000 euro för ändamålet.
 • Ny presentationsfolder för SLEF. En ny presentationsfolder för SLEF antogs.
 • Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses återstående sammanträden under år 2019 är 21.9 och 23.11.2019.

Albert Häggblom

styrelsens sekreterare

Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 18.1.2019 i Vasa:

 • Konstituering. Till ordförande för styrelsen år 2019 valdes Ingvar Dahlbacka, till viceordförande Göran Stenlund medan Albert Häggblom utsågs till sekreterare.
 • Ny medlem. Styrelsen har antagit fyra nya medlemmar i SLEF.
 • Skriftspråksutveckling, Kenya. Petrus församling har beviljat 5 000 euro för en arbetsinsats av Anna Dahlbacka för utarbetande av skriftspråk till Ilchamus i Kenya. Arbetet utförs på distans.
 • Bidrag. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har beviljat 9 000 euro för anordnande av lägerverksamhet för barn, ungdomar, unga vuxna och familjer i Österbotten, Nyland och på Åland under sommaren 2019.
 • SLEF:s missionsfest 2020. Noterades med tacksamhet att Nagu kapellförsamling och SLEF:s avdelning i Nagu tackat ja till värdskapet för missionsfesten 2020.
 • Dataskyddsdeklaration. Styrelsen antog en dataskyddsdeklaration för SLEF.
 • Missionär i Kenya. Styrelsen beslöt att förlänga samarbetet med ELM-BV kring missionär Kerstin Nilsson så att SLEF står för 15 % av hennes lön åren 2020–2021.
 • Klippankoordinator 2019. Deltidsanställningen av Jan Åbacka som Klippankoordinatorn förlängdes till att även gälla år 2019.
 • Klippan lägergårdsvärdar. Styrelsen kallade Simon Byggningsbacka och Levi Byskata till lägergårdsvärdar på Klippan säsongen 2019.
 • Bostadsförsäljning. Noterades att en lägenhet i Ekenäs som testamenterats till SLEF har blivit såld.
 • Mobilkollekt. Styrelsen gick in för att utreda och eventuellt introducera MobilePay som en ny möjlighet för att uppbära kollekt. En arbetsgrupp utsågs för att verkställa MobilePay inför årsfesten 2019.
 • SLEF:s utsända. Missionsledaren har gett en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
 • Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses sammanträden under år 2019 är 18.1, 23.3, 18.5, 21.9 och 23.11.2019.

Albert Häggblom

styrelsens sekreterare

Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 24.11.2018 i Vasa:

 • Ny medlem. Styrelsen har antagit en ny medlem i SLEF.
 • SLEF:s Medarbetardagar. Medarbetardagarna år 2019 hålls på Lägerområdet Klippan 6–8.9.2019.
 • SLEF:s årsfest. Årsfesten i Kristinestad 27–30.6.2019 kommer bland annat att gästas av Vesa Ollilainen som håller bibelstudierna och av biskop Joseph Ochola från Kenya.
 • Stiftskollekter. SLEF:s missionsarbete har beviljats två officiella stiftskollekter under år 2019 som ska uppbäras på Palmsöndagen 14.4 och Reformationsdagen 10.11. Därtill ska på en valbar helgdag enligt församlingens eget val uppbäras en kollekt för SLEF:s arbete bland barn och ungdomar.
 • Bostadsförsäljning. Noterades att en lägenhet i Ekenäs som testamenterats till SLEF nu lagts ut till försäljning.
 • Bostadssanering. Medel reserverades i budgeten för år 2019 för saneringen av en av hyresbostäderna på Skolhusgatan 20 i Vasa.
 • Lägerområdet Fridskär. Styrelsen reserverade budgetmedel för renoveringen av internat två, Ängen, på Fridskär under år 2019.
 • Samburu. Medel anslogs för resekostnader för SLEF:s officiella deltagande i utgivandet av Nya testamentet på samburu inklusive en insats för att stöda användningen av det nyöversatta Nya testamentet.
 • Ny missionär till Etiopien. Styrelsen har kallat Edny Fors till tjänst som missionär i Asella i Etiopien från hösten 2019 till slutet av 2021. Fors ska i första hand ansvara för skolgången för familjen Ororis barn, men också bistå med missionärsuppgifter.
 • Budget. Styrelsen har fastställt SLEF:s budget för år 2019.
 • Låneamortering. SLEF gör en extra låneamortering i december 2018 av lånet för det Evangeliska Centret med de medel som erhölls vid försäljningen av Lägerområdet Fiskartorp. Detta implementerar styrelsens beslut i samband med att lånet för SLEF:s andel i Evangeliska Centret upptogs.
 • Estlandsarbetet. Styrelsen tog del av en reserapport av Edny Fors och diskuterade ett antal önskemål som riktats till SLEF från Dagö gällande framtida SLEF-insatser i Estland.
 • Ett nytt barnverksamhetsråd. Inom SLEF bildas ett nytt organ, barnverksamhetsrådet, med huvudsyfte att fungera som ett rådgivande organ i frågor som rör SLEF:s arbete bland barn.
 • SLEF:s LG-turné. Styrelsen tog del av en rapport över ledningsgruppens regionturné ”Tillsammans i Herrens tjänst” som i huvudsak genomfördes under oktober månad 2018.
 • Klippans köksfunktioner. Styrelsen beslöt att av Efo köpa in kökskoordineringstjänster för Lägerområdet Klippan för år 2019. Efos kök fungerar som ansvarig husmor och sköter bland annat om planering och beställning av matleveranser och inskolningen och handledningen av sommarpersonalen.
 • Atemos framtid. Framtiden för Atemo missionsstation i Kenya ska diskuteras med ELCK:s stiftsledning i Kenya i medlet av januari–februari 2019. SLEF strävar till att ge över förvaltningen av två hus på Atemo till ELCK, Atemo station. Styrelsen beslöt att i övrigt återkomma under våren 2019 till frågan om SLEF:s Atemoframtid.
 • SLEF:s utsända. Missionsledaren har gett en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
 • Befattningsbeskrivningar. Styrelsen antog befattningsbeskrivningar för fem SLEF-anställda i hemlandstjänst och uppdaterade befattningsbeskrivningarna för ytterligare fem anställda.
 • Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses sammanträden under år 2019 är 18.1, 23.3, 18.5, 21.9 och 23.11.2019.

Albert Häggblom

Styrelsens sekreterare

EC-GStenlundSLEF:s samlingssal i Vasa är en del av det Evangeliska Centret som ligger på Korsholmsesplanaden 2 i Vasa.

Dahlbacka-Ingvar-07.10.19aSändebudet nr 6 / 2015, ledaren

Ingvar Dahlbacka, professor i kyrkohistoria, Åbo

Sommaren är de många festernas tid. Olika slag av evenemang ordnas både i städer och på lands­bygden. Byafester, hembygdsfester, sångfester, musikevenemang, släktträffar, teaterföreställningar, marknader och lopptorg samlar människor i stora skaror. På våra breddgrader ordnas dessa samlingar inte sällan under bar himmel. Utomhusfesterna kännetecknas ofta av att det är högt till tak och man kan i regel komma och gå som man själv vill. Det ställs inga större krav på festdeltagarna.

Inom kyrka och församling går den ordinarie församlingsverksamheten i regel på sparlåga under sommaren. För många kristna organisationer är det ändå precis tvärtom. Det gäller också för Evangeli­föreningen. Det programhäfte på drygt hundra sidor som Evangeliföreningen har publicerat inför sommaren 2015 visar att det bedrivs en intensiv verksamhet inte minst på föreningens läger­områden under sommarmånaderna.

Också i kyrkor, bönehus och andra samlingslokaler ordnas fester och samlingar av olika slag. Inte bara anställda utan en stor skara frivilliga medarbetare är engagerade både när det gäller förberedelser och genomförande av dessa evangemang. Allas insats behövs för att allt skall fungera.

En av sommarens storsamlingar inom Evangeliföreningen är årsfesten. Den arrangeras detta år i samarbete med Esse församling i norra svenska Österbotten. Under fyra dagar, den 25−28 juni, kommer folk i stora skaror att söka sig till festen.

Många kommer från Esse. Årsfesterna har alltid varit storsamlingar som har samlat folk från den ort där festen har ordnats. Men festdeltagarna kommer också från andra orter. Essebornas grannar vill också vara med och dela festgemenskapen och även från andra orter i vårt land och i viss mån från andra länder kommer folk att söka sig till årsfesten. En fest sätter folk i rörelse.

Esse är en gammal väckelsebygd. Den som är bekant med väckelsehistorien i vårt land kommer väl i första hand att tänka på Abraham Achrenius när det blir tal om Esse i väckelsesammanhang. Men i synnerhet under väckelsens glanstid på 1800-talet blåste väckelsevindarna starka i denna bygd.

När den pietistiska väckelsen under 1830- och 1840-talen som en löpeld drog fram över de österbottniska socknarna fick den också många anhängare i Esse. Enligt uppgift bars skörtdräkten av ett stort antal äldre Essebor under 1850- och 1860-talen och det tyder på att väckelsen hade många anhängare på denna ort.

Under 1860-talet fick den evangeliska rörelsen fotfäste i Esse och något senare kom baptismen och laestadianismen till församlingen. En stor del av församlingsborna drogs med i någon av dessa väckelserörelser.

Vad är väckelse? Frågan kan besvaras på många olika sätt. Enligt Svenska Akademiens ordlista definieras väckelse som en ”rörelse som vill väcka personligt, religiöst engagemang”. Vi tänker oss att något av det som kännetecknar väckelsen är att människor kommer till omtanke om sitt eviga väl, att de andliga frågorna blir viktiga och att livet får en ny inriktning. Den helige Ande verkar i en människa så att hon ser sin synd och skuld och att hon framför allt börjar räkna med Gud och med Jesus Kristus i sitt liv.

Ibland kan väckelsen ske i det tysta, men det kan också hända att många människor samtidigt blir berörda av den. Så skedde exempelvis under 1800-talet när stora skaror rycktes med av väckelsebudskapet och blev engagerade i verksamheten för Guds rike. Många väckelserörelser växte fram vid den tiden. Väckelsens folk ville ha en förändring till stånd. Men de betonade framför allt vikten av att den enskilde fick sitt gudsförhållande i ordning. Det skedde genom att Bibeln och bekännelsen sattes i högsätet.

För väckelsens folk gällde det att ta budskapet om synd och nåd på allvar. Man skulle − som det ofta poängterades i dessa sammanhang − betänka livets korthet, dödens visshet och evighetens längd.

Är väckelsen något som bara hör historien till? Måste vi gå tillbaka flera hundra år i tiden för att detta med väckelse skall bli aktuellt? Behöver vi en väckelse? Vill vi väckelse? I synnerhet den sistnämnda frågan tål att funderas över. Vill vi väckelse? Många gånger tycks vi i kristna kretsar vara så upptagna av allt det som rör livets nödtorft och näring att frågan om väckelse hamnar i skym­undan.

Därför kunde det vara på sin plats att inför sommarens begivenheter och inte minst inför årsfesten i Esse våga ställa oss frågan: vill vi väckelse? Och om vi tror oss vilja formulera ett jakande svar på den frågan då borde vi också fråga oss vad det är som gör att det kan bli en väckelse även i vår tid.

Skulle vi ställa den frågan till våra fäder som upplevde väckelsen − och det kunde vi gärna göra − så tror jag att de skulle svara något i stil med att det är viktigt att ta Gud på orden, att följa hans bud och att förtrösta på hans nåd. Och så får vi be att Herren skulle sända en väckelsens vårvind över oss och vårt land. Sedan kommer nog väckelsen om och när Gud vill.

Du lovat i ordet en vildmarkens vår,

då öknen skall stå lik en lilja.

Vi väntar därefter vart gryende år,

och är det din nådiga vilja,

snart komme den tiden, o Jesus!

Jern-Brita-10.07.05bSändebudet nr 5 / 2015, ledaren

Brita Jern, missionsledare

Kristna åsikter och uttryck stämplas ofta som gammalmodiga. Böcker och debattinlägg som baserar sig på sunda kristna värderingar avfärdas som insnöade och förlegade. Offentliga personer med bakgrund eller tillhörighet i kristna sammanhang får ofta kämpa hårt för att tas på allvar.

Samtidigt använder vi uttrycket gammal också för att signalera något positivt. Gammaldags mjölk låter som ett tryggt och säkert val bland mjölkprodukterna. I det fallet står gammal för något gediget som håller hög kvalitet.

Vi verkar alltså att samtidigt gilla och inte gilla det som är gammalt. Å ena sidan dras vi gärna med i allt slags nytänkande. I synnerhet när det handlar om jämställdhet och mångfald. Där vill vi hänga med i de senaste svängarna. Å andra sidan är retro och repro mer inne än någonsin. Möbler ska se nötta ut redan som nya, gamla modetrender går igen och apparater förses med 60-tals-look.

I det här sammanhanget är begreppet vintage [vinntidj] intressant. Vintage syftar på sådant som är gammalt, men av god kvalitet. Vintage är gamla, pålitliga prylar som fortfarande håller att slita på. Vintage är arvegods som tas till heders, används och omhuldas.

När det gäller andligt sökande, lockas vi särskilt av sådant som i våra egna sammanhang är nytt. Österländsk stresshantering och spiritism verkar spännande. Många söker också ledning i stjärntecken eller hos spågummor.

Vi ska komma ihåg att dessa strömningar är nya bara i den bemärkelsen att de är nya i vår kultur, medan de i andra kulturer funnits redan i tusentals år.

När det gäller att sålla fram vad som verkligen är nyttigt och viktigt i våra liv, är begreppsparet nytt–gammalt ingen tillförlitlig metod. Det som är nytt kan vara bra, men det kan också vara förkastligt. Det som är gammalt behöver inte vara bättre bara för att det är gammalt.

I stället gäller det att söka det som är sant, hållbart och äkta.

När Jesus gjorde entré i det judiska rampljuset, gjorde han anspråk på att själv vara den som uppfyllde dessa kriterier.

Jesus förklarade att synden är mänsklighetens största problem och att vårt allra allvarligaste fel är otron. Jesus förklarade vidare att han är den Guds rättfärdighet som vi behöver för att klara oss inför Gud, och att han själv ger oss sin rättfärdighet.

Jesus sade också att han kommit för att fälla den dom som Gud fäller över oss människor, den Guds dom som dömer oss som syndare, men som frikänner oss då vi litar på det som Jesus gjorde för oss på korset och genom sin uppståndelse.

Jesus utmanade sin samtid att pröva honom och se varifrån hans lära kom. Jesus sade: ”Min lära är inte min, den kommer från honom som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.” (Joh 7:16–17)

Vad som är Guds vilja berättar aposteln Paulus i brevet till Timoteus, nämligen att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. (1 Tim 2:4)

Tyvärr är vi människor i oss själva vända i uppror mot Gud. Det är också den främsta förklaringen till vår avoghet mot allt som är kristet. Vi kan inte av oss själva tro på Gud, också fast vi skulle inse att det är det vi bör göra. Just därför behöver vi höra evangeliet, som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. (Rom 1:16)

Jesus sade: ”Kom och följ mig!”, ”Omvänd er och tro på evangeliet!” (Mark 1:17, 15) Smaka alltså – och se att Herren är god! Sök dig till Bibeln, till tillfällen där Guds ord läses och används. Lyssna till evangeliet om Jesus Kristus!

Vår andliga törst kan aldrig mättas genom att vi irrar från den ena sensationen till den andra. I stället får vi ta fasta på Jesu död och uppståndelse, den punkt i tillvaron som håller igenom alla tider och består för evigt. I evangeliet om Jesus finns den kraft som kan skapa andligt liv i våra hjärtan.

För somliga är detta evangelium något nytt, för andra är det gammalt och välbekant. Det är inte tidsaspekten som är det avgörande, utan själva budskapet. För oss som lever i det tjugoförsta århundradet motsvarar evangeliets ålder vintage, och det med råge, ja det är rentav antikt.

För att återknyta till kriteriet på vad som kan klassas som vintage, nämligen något av yppersta kvalitet, så är evangeliet helt oslagbart. Av alla dyrgripar är evangeliet om Jesus Kristus det som vi ska bevara som vår högsta skatt, leva av och också dela med oss av till andra!

Underkategorier