Vasa-16.10.28-EC-skiss(EC-skiss 28.10.2016 av Arkitektbyrå Aitoaho&Viljanen)

Genom åren har samarbetet mellan Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF) och Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland (Efo) varit gott. Under det senaste halvseklet har SLEF anordnat hundratals samlingar i Vasaskolans festsal och övriga utrymmen. Där har deltagare från hela Österbotten och från övriga delar av Svenskfinland samlats till större och mindre evenemang av olika slag.

När folkhögskolan nu av ekonomiska orsaker gått in för en radikal omdisponering av sina utrymmen, är det därför av största betydelse att också SLEF finns med på kärran. Under drygt två års tid har SLEF och Efo planerat gemensamma utrymmen i hörnet av Korsholmsesplanaden och Strandgatan i Vasa. Utrymmena ska utgöras av Efos kursgård och internat samt en tillbyggnad mellan dem. Nybyggnaden ska i huvudsak omfatta festsal och aula med plats för sammanlagt 250 personer. Också mat- och kaffeserveringen ska ske i de nya utrymmena. Samlingsnamnet på alla dessa utrymmen kommer att vara Evangeliska Centret (EC) i Vasa.

I juni 2016 fattade SLEF:s styrelse ett principbeslut om att gå med i projektet. Byggnadsarbetena, som utförs av byggföretaget Peab Oy, inleddes i maj 2017 och ska vara klara inom maj 2018, dvs. om en dryg månad.

SLEF:s styrelse beslöt 24.3.2018 att för SLEF:s del godkänna utkasten till avtal med Efo om bildandet av ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag med namnet Fastighets Ab Evangeliska Centret i Vasa. Avtalen, som uppgjorts med juridisk hjälp av advokat Stefan Wikman på Advokatbyrå Roschier, undertecknades 4.4.2018 av både SLEF och Efo.

Enligt avtalen tecknar SLEF aktier i bolaget för 750 000 euro. SLEF:s aktier utgör 17,58 % av bolagets aktier och berättigar till besittning av hela festsalen och hela första våningen i kursgården, totalt 369 m2. Efos aktier, som Efo tecknar för drygt 3,5 miljoner euro, utgör 82,42 % av bolagets aktier och berättigar till besittning av köket, musikrummet, andra och tredje våningen i internatet samt andra och tredje våningen i kursgården, totalt 1 289 m2. Gemensamma utrymmen i bolagets besittning utgörs av aulan, garderoben, receptionen, kaffeköket, matsalen med angränsande kabinett samt kursgårdens hiss och alla trapphus.

En av grundtankarna med Evangeliska Centret har varit att en stor del av utrymmena ska kunna användas av många olika grupper och därigenom utnyttjas så effektivt som möjligt. Efo, SLEF:s Vasakansli, SLEF-Medias bokhandel samt SLEF:s lokala och regionala verksamhet ska dela på utrymmena. Det innebär bland annat att SLEF:s kansli i sommar flyttar tillbaka till kursgårdens första våning. SLEF-Media får större utrymmen och kommer att öppna ett bokcafé i nära anslutning till festsalen och aulan. Den nya festsalen ska välkomna deltagare från när och fjärran till SLEF:s större evenemang i Vasa.

En synnerligen viktig del av helheten är att Evangeliska Centrets festsal med angränsande kök, matsal och andra utrymmen också ska betjäna SLEF:s Vasa-avdelning, som från och med hösten kommer att flytta sin verksamhet från Luthersalen till Evangeliska Centret. Därmed kommer Luthersalen att bjudas ut till försäljning.

Det har varit värdefullt att representanter för Vasa-avdelningen under hela planeringen av Evangeliska Centret har deltagit aktivt i processen och gett viktiga synpunkter både på utformningen av utrymmena och på rutinerna för den gemensamma användningen av utrymmena. Förhoppningen är att alla som varit vana att samlas i Luthersalen kommer att finna vägen till Evangeliska Centret och börjar känna sig hemma där.

Söndag 13.5.2018 kl 17 anordnas i Luthersalen en tacksägelsefest för de gångna åren. Tre veckor senare, söndag 3.6 kl 18, anordnas en motsvarande tacksägelsefest i Efos nuvarande festsal, som kommer att rivas i sommar.

Enligt planerna ska det nya Evangeliska Centret invigas första helgen i september, 1–2.9.2018.  Mera information om invigningsfesten kommer så småningom, men pricka redan nu in festen i kalendern! Välkommen till Evangeliska Centret (EC)!

Göran Stenlund
verksamhetsledare