Behover-tron-forsvaras-2– Manifest för kristen apologetik

Författare: Stefan Gustavsson
Pris: 27,50 €
Sidantal: 223
Bindning: Mjukband
Förlag: CredoAkademin
ISBN: 978-91-86415-18-1

År 1997 utkom Stefan Gustavssons bok Kristen på goda grunder, den dittills mest grundläggande boken på svenska om den kristna trons sanning i en tid av tvivel. Sedan dess har CredoAkademin i Stockholm begåvat oss med ytterligare fyra apologetiska böcker av Gustavsson, andra författares originalböcker på svenska, och inte minst många översättningar till svenska av värdefull apologetisk litteratur ursprungligen utgiven på engelska. För allt detta är CredoAkademin värd ett stort tack!

Stefan Gustavssons femte bok, Behöver tron försvaras?, innehåller tre delar.

Den första delen är en diagnos av den kristna kyrkan i Sverige idag. Även om situationen i Finland inte är helt likartad, är beröringspunkterna ändå många. Inom kulturen i stort, inte minst inom utbildningssektorn, är Gud frånvarande. Vetenskapen har ersatt gudstron. Det handlar inte om att den kristna trons sanning skulle ha blivit motbevisad. Det handlar om att de kristna inte har varit rustade till kamp, eftersom man låtit uppdraget att försvara tron ligga i träda.

Under den kristna kyrkans tre första århundraden stod apologetiken – strävan att förklara och försvara den kristna tron – högt i kurs och bidrog till den kristna rörelsens framgång. Men senare, efter hand som kulturen med större självklarhet kom att utgå från kristen tro, behövde tron inte försvaras på samma sätt. I stället kom inomkristna frågeställningar att dominera, frågor om vad som är den rätta tolkningen och den rätta tillämpningen av tron.

Att formulera argument för den kristna trons sanning i förhållande till andra religioner och livsåskådningar eller att besvara kritik mot trons innehåll, var inte längre lika akut som tidigare. När upplysningshumanismens attack mot kristendomen kom, kapitulerade därför alltför många, medan andra valde att fly slagfältet.

I dag är vi tillbaka i urkyrkans läge. I dag klarar vi oss inte utan försvaret av tron.

Den andra delen av Gustavssons bok inleds med en definition av termen apologetik, formulerad av William Lane Craig, världens kanske främste apologet i dag:

"Apologetik är den gren av kristen teologi som söker att rationellt berättiga den kristna trons sanningsanspråk. Förutom att i likhet med övrig teologi vara ett uttryck för att älska Gud med hela vårt förstånd, syftar apologetiken speciellt till (1) att visa icke-troende sanningen i den kristna tron, (2) att bekräfta denna sanning för de troende och (3) att påvisa och utforska kopplingar mellan den kristna läran och andra sanningar."

Fortsättningen av del två i Gustavssons bok utgör den utförligaste presentationen av Nya testamentets syn på apologetik som hittills har publicerats på svenska. I en grundlig genomgång av NT lyfter Gustavsson fram hur Jesus, Paulus och Petrus kommunicerade evangeliet till sin samtid. De höll sanningsfrågan högt, tog förnuftet på allvar och argumenterade övertygande för sanningen.

Jesu inställning till dem han möter präglas av att han respekterar människans förnuft, han bejakar vårt behov av att ställa frågor, av att få saker och ting förklarade för att vi ska kunna förstå, och av att få argument som styrker ett påstående, innan vi accepterar det.

Paulus tar olika startpunkter för sin argumentation, beroende på det yttre sammanhanget. I synagogan börjar han direkt med frågan om Messias, och där kan han använda Skriften som en självklar auktoritet. Inför areopagen i Aten måste han börja med själva gudsfrågan och ta sin utgångspunkt i den allmänna uppenbarelsen, i vad Gud har kommunicerat och gjort åtkomligt för alla människor genom den skapelse som vi är en del av och det förnuft som Gud har gett oss.

Petrus klassiska ord om apologetik finns i hans första brev (3:15): "Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har." I sina tal har Petrus samma strategiska tänkande som Paulus. Han anpassar formen – inte innehållet – till sina åhörares bakgrundskunskap. I sitt tal på pingstdagen (Apostlagärningarna 2) visar Petrus att evangeliet är en kommunicerbar sanning, en offentlig sanning, en historisk sanning och en biblisk sanning. Verkligheten är den kristna trons bästa vän!

Den tredje delen av Gustavssons bok är en maning att agera. Vår kultur – våra barn, ungdomar, grannar, arbetskamrater och vänner – är i desperat behov av att förstå vad den kristna tron innebär. Därför måste vi i den kristna gemenskapen ta kallelsen att förklara och försvara evangeliet på fullaste allvar. Vi är kallade att använda alla de gåvor och förmågor som Gud har gett oss. Vi ska tjäna honom och betjäna våra medmänniskor genom att predika så väl vi kan, argumentera så väl vi kan, möta människor med vishet, nåd och kärlek så väl vi kan. Och i allt vad vi gör ska vi be:

Helige Ande, utför ditt verk! Använd mig, och låt det leda till liv och räddning för andra, och till att ditt namn äras!

Göran Stenlund

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 (0)6 357 6500