Att-alska-Sverige-tillbaka-till-Gud-2– Paulus brev till svenskarna med kopia till Rom

Författare: Bengt Pleijel
Pris: 18,00 €
Sidantal: 219
Bindning: Mjukband
Förlag: Gaudete Förlag
ISBN: 978-91-86577-22-3

Boken grundar sig på det brev som Paulus skrev till Rom också med tanke på de kristna i vårt land.

Här finns undervisning, tröst, hopp och mycket mer för nordbor som fryser och längtar efter värme. Och för dem som längtar efter strömmar av levande vatten.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Bibellasaren-som-forandrade-varlden-2Författare: Rune Imberg
Pris: 6,00 €

Sidantal: 58
Bindning: Mjukband

Förlag: Församlingsfakulteten
ISBN:

Vi brukar tänka på Martin Luther som ”reformator”, men själv menade han att det är bara Gud som kan reformera kyrkan. Däremot tog han sina kallelser som präst, teologie doktor och professor på stort allvar, och han kunde möjligen se sig själv som ett slags profet. I denna småskrift möter vi bibelläsaren Luther. Först får vi följa hans utveckling som bibelteolog, där han knyter an till en rik kyrklig tradition och samtidigt bryter ny mark. Läran om Sola Scriptura, ”Skriften allena”, får en rad viktiga teologiska konsekvenser. Vi möter även ett par andra sidor av Luther, som idag är mer bortglömda, nämligen bibelöversättaren och bibelutgivaren. Hans bibelöversättning har bidragit till att forma det tyska språket och inspirerat översättningar till en rad andra språk, däribland svenska och finska. Hans insatser som bibelutgivare, vilket innebär att han löste ett problem som var akut redan på 400-talet, har präglat de flesta bibelutgåvor som getts ut sedan 1530-talet.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Bonen-i-den-helige-andes-tempel-2– Människosyn och kyrkosyn
   i Martin Luthers böneteologi

Författare: Tomas Appelqvist
Pris: 18,00 €
Sidantal: 316
Bindning: Inbunden
Förlag: Artos & Norma Bokförlag
ISBN: 978-91-7580-431-6

Genom att rikta fokus mot Luthers teologiska tänkande som det kommer till uttryck i hans förståelse av bönen skildrar den här avhandlingen Luthers teologi när han formulerar den grundläggande samklangen mellan synen på människan och synen på kyrkan.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Bonens-ryggrad– Om Herrens bön

Författare: Boris Salo
Pris: 28,00 €
Sidantal: 278
Bindning: Inbunden
Förlag: ViBoSa
ISBN: 978-952-5607-45-1

Grundbok för bönekursen "Herre, lär oss att  be” och studiematerial för böne- och bibelgrupper, men också en bok för enskild fördjupning i bönens rika värld.

Fader vår är ett öppet fönster in i bönens värld och in i vårt eget liv. Vi ser Gud, oss själva, livet och världen.


• Beställ från SLEF-Media via webben ›

den-kyrka-vaxer-som-2Författare: Carl-Erik Sahlberg
Pris: 9,00 €
Sidantal: 50
Bindning: Häftad
Förlag: Semnos Förlag
ISBN: 978-91-88771-48-3

I häftet, Den kyrka växer som …, kommer vi att bekanta oss med fem expansionsperioder i kyrkans historia och vi ska fråga de rörelser som var en aktiv del i den expansionen vilka vägar de använde för att växa.

Dessa fem expansionsrörelser ska sedan ge oss nio egenskaper om hur man utifrån missions­historiens erfarenheter kan få domnande och döende församlingar att växa. 

Med samtalsfrågor. 

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Den-mangfacetterade-reformationen-2Redaktörer: Rune Imberg & Torbjörn Johansson
Pris: 25,00 €

Sidantal: 303
Bindning: Inbunden
Förlag: Församlingsförlaget
ISBN: 978-91-7271-072-6

Det som började med att en munk ville starta en inomkyrklig debatt om avlaten kom med tiden att omgestalta hela samhället och få stora konsekvenser i Europa och ut över världen. I fokus för artiklarna i boken står reformationens innersida, d v s de bibliska och teologiska upptäckter som satte igång en omvälvande process.

I boken igår bidrag från tolv teologer. Artiklarnas ämnen är mångfacetterade, likaså deras form. Kortare och populärt skrivna artiklar, som varit publicerade i olika tidningar med anledning av reformationsåret 2017, står tillsammans med längre och mera detaljerade undersökningar. I de många bidragen beskrivs såväl reformationens centrum som dess bredd. Boken behandlar bl.a. följande områden:
– klassiska reformations teman
– Luther som exeget
– specialstudier som rör Luther resp. reformationen i stort
– dåtid och nutid i samspel.

I boken medverkar prof. Oswald Bayer (Tübingen), prof. Knut Alfsvåg (Stavanger), prof. Mats Eskhult (Uppsala), doc. Rune Söderlund (Lund),  rektor Fredrik Sidenvall (Göteborg) samt ett antal av Församlingsfakultetens egna lärare. 

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Duger-jag-for-Gud-2Författare: Leif Erikson
Pris: 9,50 €

Sidantal: 72

Bindning: Mjukband

Förlag: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-66-9

”Hur finner jag en nådig Gud?” Den frågan ledde Martin Luther ut på hans mödofyllda vandring, som sedermera ledde till reformationen. I Duger jag för Gud? slår läsaren följe med teol.dr. Leif Erikson som, utgående från Stora Galaterbrevskommentaren, citerar och kommenterar reformatorn.

"Jag har själv i min Luther-forskning sysslat en hel del med Luthers Stora Galaterbrevskommentar och blivit uppbyggd av det jag har läst. Därför vill jag nu dela med mig av det goda innehållet i kommentaren. Min förhoppning är att den som läser denna skrift – som är en liten troslära med ett själavårdande grepp – kan följa med i reformatorns tankegångar och bli uppbyggd och stärkt i sin tro." (Ur författarens förord)

• Beställ från SLEF-Media via webben ›
  eller per telefon +358 50 400 9135

Ett-liv-i-den-Heliges-narhet-2Författare: Olof Edsinger
Pris: 18,00 €
Sidantal: 183
Bindning: Mjukband
Förlag: Livets Ords Förlag
ISBN: 978-91-7866-959-2

Gud är helig. Vi läser det gång på gång i Bibeln – ingen annan av Guds egenskaper nämns lika ofta som hans helighet.

Så vad är det att vara helig ? Vad innebär det för oss som kristna att den Gud vi tror på är just helig ? Och vad menar Paulus när han uppmanar oss att ”vara heliga liksom han är helig” ?

Denna bok tar oss med till de ställen där Bibeln talar om Guds helighet och hjälper oss att urskilja vad som gör Gud så radikalt annorlunda.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Fri-att-tjana-2– Ledarskap i Jesu efterföljd

Författare: Magnus Malm
Pris: 25,50 €

Sidantal: 308
Bindning: Inbunden
Förlag: Artos & Norma Bokförlag
ISBN: 978-91-7777-068-8

Det här är inte en bok för att ytterligare höja kompetensnivån så att vi kan pressa oss att bli ännu bättre ledare och leverera ännu mer resultat. Det är en varsam vägledning tillbaka till den källa som alltför ofta har blivit skymd och övertäckt av både sekulära och andliga ledarroller.

– Hur kan vi leda andra om vi inte ens har makten över våra egna liv?
– Vad är skillnaden mellan gåvobaserat och relationsbaserat ledarskap?
– Vad betyder självkänslan för vårt ledarskap?
– Är kyrkan ett projekt vi håller uppe med våra ansträngningar, eller en modersfamn att vila i? 
– Hur formas ledare? 
– Hur kan predikan komma loss ur prestationskampen? 
– Vad väger tyngst: synliga resultat eller att följa Kristus?

Det är några av de frågor som den här boken behandlar. Den bygger på författarens arbete under 30 år med retreater och andlig vägledning för församlingsarbetare, ett arbete som växte fram i spåren av hans förra bok om ledarskap, Vägvisare.

Utifrån dessa erfarenheter tecknas här konturerna av ett hållbart ledarskap i en ny tid, med kanske större utmaningar till kyrkan än någonsin.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Guds-tio-bud-HA-2Författare: Hans Ahlskog
Pris: 3,50 €
Sidantal: 24
Bindning: Häftad
Förlag: Logos Förlag
ISBN: 978-952-93-1336-5

En genomgång av Guds tio bud, som genom århundraden varit grundvalen för det väsentliga samhället och som genom Martin Luthers Lilla katekes blev våra förfäders värdegrund.

Har de någon aktualitet i dagens värld ? Gäller de oss ?

• Beställ från SLEF-Media via webben ›