Lagisk-laglos-fri-2Författare: Torbjörn Johansson
Pris: 7,50 €

Sidantal: 55
Bindning: Mjukband

Förlag: Församlingsfakulteten
ISBN: 978-91-984098-7-1

Paulus skriver att den kristna församlingen är kallad till frihet.

Det handlar inte bara om frihet från de stora fienderna synden, döden och djävulen utan även om frihet från lagen. Detta leder till viktiga frågor, som denna småskrift behandlar:
– Vilka är egentligen 10 Guds bud? Ingår t.ex. bildförbudet?
– Varför följer inte de kristna föreskrifterna som Gud har givit i Moseböckerna?
– Ska det endast predikas evangelium i kyrkan?
– Hur ser vägen mellan lagiskhet och laglöshet ut?

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Lilla-katekesen-2Författare: Doktor Martin Luther
Pris: 5,50 €
Sidantal: 51
Bindning: Mjukband
Förlag: BV-Förlag
ISBN: 978-91-7518-302-2

Doktor Martin Luther skrev sin lilla katekes som en enkel och sammanfattande undervisning i den kristna tron.

Lilla katekesen är språkligt reviderad för att en ny generation ska kunna ta till sig undervisningen om den kristna trons centrala delar.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Liv-i-gemeskap-2Författare: Dietrich Bonhoeffer
Pris: 22,00 €
Sidantal: 142
Bindning: Inbunden
Förlag: Libris Förlag
ISBN: 978-91-7387-492-2

Likaväl som ingen kan vara människa utan medmänniskor, kan ingen heller vara kristen utan andra kristna. Paulus säger att vi är gåvor till varandra – vi är beroende av varandra. Därför är kristen gemenskap inte någon lyx eller något tillval. Det är i ett gemensamt liv som djupen och skönheten i Guds värld framträder.

Den tyske motståndsmannen och teologen Dietrich Bonhoeffers bok Liv i gemenskap utkom 1939 och räknas numera till de kristna klassikerna. Här redogör Bonhoeffer för den fundamentala skillnaden mellan en radikal kristen gemenskap och en mänsklig, självisk gemenskap. Liv i gemenskap handlar om det dynamiska förhållandet mellan det gemensamma och det enskilda andaktslivet liksom om vikten av bikt och nattvard. Varje kristen är en unik avbild av Gud och våra olikheter är oumbärliga bidrag till gemenskapen.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Livsnoden-och-livsnaden-2Författare: Bertil Hanberger
Pris: 10,00 € (25,00 €)
Sidantal: 303
Bindning: Inbunden
Förlag: Gaudete Förlag
ISBN: 978-91-86577-19-3

Ännu en bok om den förlorade sonen? Kan det behövas? – Ja definitivt. Överraskande?

Hoppas inte det överraskar dig, för din egen skull. Denna liknelse är nämligen lika aktuell i vår tid, som när den först berättades av Jesus, kanske till och med ändå mer

Människan är i dag, förmodligen mer än någon gång tidigare i historien, på flykt ifrån sig själv.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Luther-trostar-2Författare: Fredrik Brosché
Pris: 6,00 €

Sidantal: 60
Bindning: Mjukband
Förlag: Församlingsfakulteten
ISBN: 

I sina över hundra själavårdsbrev är Luther mer öppen och medkännande än vi är vana vid. De visar oväntat ömsinta sidor av hans personlighet. Samtidigt känner vi igen hans evangeliska teologi. Han är en bibelkristen i den meningen att han söker finna ord från Skriften som brevmottagarna kan identifiera sig med och få tröst av i sin djupa existentiella kris.

Utifrån sexton utvalda tröstebrev från Luther visar denna småskrift vad som är typiskt för Luthers själavård.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Larjunge-2– Om konsten att vara radikal utan att bli fanatiker

Författare: John Stott
Nedsatt pris: 24,00 € (34,90 €)
Sidantal: 135
Bindning: Inbunden
Förlag: Libris Förlag
ISBN: 978-91-7387-250-8

Vad är en lärjunge ? John Stott visar åtta ord som kännetecknar lärjungen: nonkonformism, kristuslikhet, mognad, skapelseomsorg, enkelhet, jämvikt, förtröstan och död.

Att vara lärjunge till Jesus från Nasaret – eller att vara kristen – är att upptäcka och helhjärtat leva efter de kännetecken som är Mästarens egna. Att, som han, vara radikal utan att bli fanatisk.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Martin-Luther-som-sjalavardare-2Redaktörer: Göran Agrell och Karin Löfgren
Pris: 28,00 €
Sidantal: 252
Bindning: Inbunden
Förlag: Themis Förlag
ISBN: 978-91-982389-6-9

Här presenteras en samling nyöversatta luthertexter med inriktning på Martin Luther som själavårdare.

Luthers reformation tog sin utgångspunkt i en själavård som var en reaktion på hur människor kränktes och stukades av kyrkan. Den inriktades därmed också på människors ekonomiska och sociala utsatthet och samhällets förtryckande strukturer.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Martin-Luthers-befriande-upptackt-2– det villkorslösa evangeliet

Författare: Seth Erlandsson
Pris: 4,50 €

Sidantal: 32

Bindning: Häftad

Förlag: XP Media

ISBN: 978-91-983250-8-9

Varför firar vi reformationens 500-årsjubileum under 2017? Vad var det nya som började med hammarslagen i Wittenberg den 31 oktober 1517?

Martin Luther hade kämpat länge för att få frid i sitt samvete. Han gjorde allt som klostret föreskrev för honom som munk, men han fann ingen frid. Först efter flera års kamp, något år efter teserna mot avlaten, fann han nyckeln. Den fann han i evangeliet som försäkrar syndaren att Gud ger sin rättfärdighet för Kristi skull av nåd genom tron. Denna nåd får inte bindas upp av villkor, som den romersk-katolska kyrkan hade gjort, utan den räcks åt oss helt utan villkor.

Som professor föreläste Martin Luther kontinuerligt om olika bibelböcker och hans studier i Skriften hjälpte honom så småningom fram till principerna Tron allena, Nåden allena och Skriften allena. Han skrev sammanlagt 350 böcker, antingen med sin egen penna eller med hjälp av sina studenter som skrev ner hans ord. Dessutom var han den som först översatte Bibeln till tyska. Luthers betydelse för europeisk historia och kultur kan inte överskattas.

I detta häfte berättar Seth Erlandsson om Luthers viktiga nyupptäckt av det villkorslösa evangeliet och ger en kort översikt över viktiga milstolpar i Luthers liv. För den nyfikne ger häftet en god introduktion till Luthers liv och tankar.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Om-koncilierna-och-kyrkan-2Författare: Martin Luther
Nedsatt pris: 10,00 €
 (20,00 €)
Sidantal: 196

Bindning: Inbunden

Förlag: SLEF-Media

ISBN: 978-951-9275-61-4

Översättning av Martin Luthers ”Von den Konziliis und Kirchen” är utförd på basen av Luthers originaltext från år 1534. 

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Om-kristet-motstand-2Författare: Patrik Hagman
Pris: 10,00 € (19,90 €)
Sidantal: 116
Bindning: Mjukband
Förlag: Artos & Norma Bokförlag, Fontana Media
ISBN: 978-951-550-746-4

I den här boken utgår Patrik Hagman från de tidiga kristnas motstånd mot det romerska imperiet för att teckna bilden av ett kristet motstånd i vår tid, i mötet med miljökriser och globala rättvisefrågor. Genom att ge konkreta exempel på hur ett kristet lärjungaskap kan se ut i dag visar han på den moraliska sprängkraft som kristendomen besitter även i vår tid.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›