Om-kristet-motstand-2Författare: Patrik Hagman
Pris: 19,90 €
Sidantal: 116
Bindning: Mjukband
Förlag: Artos & Norma Bokförlag, Fontana Media
ISBN: 978-951-550-746-4

I den här boken utgår Patrik Hagman från de tidiga kristnas motstånd mot det romerska imperiet för att teckna bilden av ett kristet motstånd i vår tid, i mötet med miljökriser och globala rättvisefrågor. Genom att ge konkreta exempel på hur ett kristet lärjungaskap kan se ut i dag visar han på den moraliska sprängkraft som kristendomen besitter även i vår tid.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Om-sann-gemenskap-2– Att leva i en kapitalistisk hederskultur

Författare: Patrik Hagman
Pris: 19,90 €
Sidantal: 153
Bindning: Mjukband
Förlag: Fontana Media
ISBN: 978-951-550-803-4

Vi lever i en tid där information och kunskap om allt från kvantfysik till kändisskvaller finns i överflöd, men den allra viktigaste frågan verkar vara bortglömd: Hur ska vi leva tillsammans? Religion och politik har lämnat fältet öppet och det är i stället helt andra sätt att tänka som styr våra relationer och hur vi ser på varandra.

Här beskrivs den kapitalistiska hederskultur vi lever i och hur gemenskapen människor emellan hela tiden hotar att korrumperas av krav på effektivitet och ändamålsenlighet, hur ny teknik formar vårt sätt att se på varandra och hur vår känsla av att inte räcka till utnyttjas för obskyra syften. Men här finns också förslag på hur vi kan hitta vägar till mer ärliga och öppna relationer och finna sammanhang där våra liv blir meningsfulla.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Paradisets-port-2– Martin Luther undervisar om frälsningen

Författare: Torbjörn Johansson
Pris: 6,00 €

Sidantal: 53
Bindning: Mjukband

Förlag: Församlingsfakulteten
ISBN: 978-91-984098-2-6

Paradisets port lyfter fram Luthers tankevärld bakom katekesens förklaring till den andra trosartikeln. När det handlar om att sätta Kristus främst, hans person och verk, så har varje kyrka och varje enskild människa ett aldrig sinande behov av reformation. Reformationen handlar om Jesus – fortfarande.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Rattfardiggorelsen-genom-tron-2Författare: Seth Erlandsson och Martin Luther
Pris: 19,00 €

Sidantal: 127

Bindning: Inbunden

Förlag: XP Media

ISBN: 978-91-984125-0-5

Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther spikade upp de välkända 95 teserna på kyrkporten i Wittenberg. Det blev startskottet för reformationen som med tiden haft en mycket stor inverkan både på kyrkan och samhället, och som nu firar sitt uppmärksammade 500-årsjubileum.

Men vad handlade reformationen om, och vad var dess kärna? I den här boken kommer Martin Luther själv till tals genom att tre av hans viktigaste texter är nyöversatta till modern svenska: Om en kristen människas frihet, Företal till Romarbrevet samt utdrag ur Stora Galaterbrevskommentaren.

Under början av sitt liv hade Luther plågats av samvetskval eftersom han inte hade förstått skillnaden mellan lag och evangelium. Den katolska kyrkan, där Luther tjänade som präst och universitetslärare, hade under lång tid blandat ihop begreppen och alltmer kommit att betona rättfärdiggörelse genom gärningar. Efter en lång kamp och intensiva studier insåg Luther att Bibeln istället talade om rättfärdiggörelse genom tron, inte gärningar. Den viktiga nyupptäckten beskrev Luther så här:

”Jag blev helt och hållet född på nytt och hade gått in i själva paradiset genom portar som öppnats på vid gavel”

Till sitt sista andetag var Luthers omistliga grundval Nåden allena, Tron allena och Skriften allena. Han visste att utan Guds nåd och hans frikännande dom för Kristi skull var han förlorad.

Utöver Luthers egna texter med fokus på hans viktigaste teologiska bidrag, rättfärdiggörelse genom tron allena, innehåller boken också en utmärkt inledning om Martin Luthers liv samt ett avslutande kapitel om rättfärdiggörelse skrivna av redaktören, doc. Seth Erlandsson. Dessa texter utgör en förklarande ram runt Luthers texter och visar tydligt reformationens betydelse. Boken är en god och lättläst introduktion till Martin Luther och reformationen.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Tillbaka-till-friheten-2Att tänka lutherskt i dag

Författare: Kjell O. Lejon & Tomas Nygren
Pris: 15,00 €
Sidantal: 130
Bindning: Mjukband
Förlag: EFS Budbäraren
ISBN: 978-91-982529-5-8

Teologen Tomas Nygren sätter ord på reformationens budskap i vår vardag. Att tänka lutherskt är därför inte bara om ytterligare en bok om Luther – Tillbaka till friheten – att tänka lutherskt i dag är skriven för att utforska, tolka och återigen tänka, likt Luther gjorde, på kyrkans och Kristi kallelse i vår egen tid.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›