Om-sann-gemenskap-2– Att leva i en kapitalistisk hederskultur

Författare: Patrik Hagman
Pris: 10,00 € (19,90 €)
Sidantal: 153
Bindning: Mjukband
Förlag: Fontana Media
ISBN: 978-951-550-803-4

Vi lever i en tid där information och kunskap om allt från kvantfysik till kändisskvaller finns i överflöd, men den allra viktigaste frågan verkar vara bortglömd: Hur ska vi leva tillsammans? Religion och politik har lämnat fältet öppet och det är i stället helt andra sätt att tänka som styr våra relationer och hur vi ser på varandra.

Här beskrivs den kapitalistiska hederskultur vi lever i och hur gemenskapen människor emellan hela tiden hotar att korrumperas av krav på effektivitet och ändamålsenlighet, hur ny teknik formar vårt sätt att se på varandra och hur vår känsla av att inte räcka till utnyttjas för obskyra syften. Men här finns också förslag på hur vi kan hitta vägar till mer ärliga och öppna relationer och finna sammanhang där våra liv blir meningsfulla.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Paradisets-port-2– Martin Luther undervisar om frälsningen

Författare: Torbjörn Johansson
Pris: 6,00 €

Sidantal: 53
Bindning: Mjukband

Förlag: Församlingsfakulteten
ISBN: 978-91-984098-2-6

Paradisets port lyfter fram Luthers tankevärld bakom katekesens förklaring till den andra trosartikeln. När det handlar om att sätta Kristus främst, hans person och verk, så har varje kyrka och varje enskild människa ett aldrig sinande behov av reformation. Reformationen handlar om Jesus – fortfarande.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Roten-som-bar-dig-2– Om Israel i Nya testamentet

Författare: Håkan Sunnliden
Pris: 25,00 €
Sidantal: 204
Bindning: Inbunden
Förlag: Semnos Förlag
ISBN: 978-91-89290-08-2

Det räcker med att nämna namnet Israel så reagerar folk på olika sätt. En av många svårigheter med att skriva en bok om Israel är just att ämnet är så komplext. Många nalkas ämnet med ett historiskt perspektiv och andra med ett politiskt. Andra intresserar sig mest för den framväxande kulturen. Några talar om Nobelpristagarna och andra om Schlagerfestivalen. Det är som om var och en har sina intressen av och uppfattningar om Israel. 

Den som läser sin bibel kan inte undgå ämnet. Men undervisning om Israels ställning i bibeln och i ändens tid är sällsynt idag. Författaren skriver lättförståeligt och inspirerande om Israels unika roll i Nya testamentet. Det går nämligen inte att bara förpassa Israel till Gamla testamentet. Den spännande upptäckten att Israel är Guds redskap personifierat i Jesus Kristus ger nya, fascinerande perspektiv.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Rattfardiggorelsen-genom-tron-2Författare: Seth Erlandsson och Martin Luther
Pris: 12,50 €

Sidantal: 127

Bindning: Inbunden

Förlag: XP Media

ISBN: 978-91-984125-0-5

Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther spikade upp de välkända 95 teserna på kyrkporten i Wittenberg. Det blev startskottet för reformationen som med tiden haft en mycket stor inverkan både på kyrkan och samhället, och som nu firar sitt uppmärksammade 500-årsjubileum.

Men vad handlade reformationen om, och vad var dess kärna? I den här boken kommer Martin Luther själv till tals genom att tre av hans viktigaste texter är nyöversatta till modern svenska: Om en kristen människas frihet, Företal till Romarbrevet samt utdrag ur Stora Galaterbrevskommentaren.

Under början av sitt liv hade Luther plågats av samvetskval eftersom han inte hade förstått skillnaden mellan lag och evangelium. Den katolska kyrkan, där Luther tjänade som präst och universitetslärare, hade under lång tid blandat ihop begreppen och alltmer kommit att betona rättfärdiggörelse genom gärningar. Efter en lång kamp och intensiva studier insåg Luther att Bibeln istället talade om rättfärdiggörelse genom tron, inte gärningar. Den viktiga nyupptäckten beskrev Luther så här:

”Jag blev helt och hållet född på nytt och hade gått in i själva paradiset genom portar som öppnats på vid gavel”

Till sitt sista andetag var Luthers omistliga grundval Nåden allena, Tron allena och Skriften allena. Han visste att utan Guds nåd och hans frikännande dom för Kristi skull var han förlorad.

Utöver Luthers egna texter med fokus på hans viktigaste teologiska bidrag, rättfärdiggörelse genom tron allena, innehåller boken också en utmärkt inledning om Martin Luthers liv samt ett avslutande kapitel om rättfärdiggörelse skrivna av redaktören, doc. Seth Erlandsson. Dessa texter utgör en förklarande ram runt Luthers texter och visar tydligt reformationens betydelse. Boken är en god och lättläst introduktion till Martin Luther och reformationen.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Som-ringar-pa-vattnet-2– Nådens rörelse från förtvivlan till förvandling.

Författare: Magnus Persson
Pris: 18,00 €
Sidantal: 226
Bindning: Danskt band
Förlag: EFS Budbäraren
ISBN: 978-91-8433-86-9

När vår ”bokföring” av fromma gärningar kontra våra synder granskas, kommer alltid resultatet att hamna på minus. Men det är tack och lov inte denna balansräkning som har det sista ordet om vårt öde. Trons rättfärdighet befriar oss nu och för alltid från att försöka definiera oss själva och vår ställning inför Gud utifrån en sådan granskning. Denna rättfärdighet frigör oss även från att bedöma vår existens utifrån vad andra tycker och tänker om oss. Allt vad människor anser om oss är högst temporärt – det är Gud som har sista ordet. ”Bara Gud kan döma mig” brukar folk säga. De anar inte hur rätt de har och att hans domslut redan har fallit. Trots empiriska bevis för synd och våra egna erfarenheter av misslyckanden, så lyder hans dom frikänd och rättfärdig, för den som sätter sitt hopp till Kristus istället för sin egen fromhet. Det är detta frigörande budskap – evangelium – som tar oss från förtvivlan och fördömelse till försoning och förvandling.

I den här boken beskriver Magnus Persson nådens rörelse och verkan utifrån skildringen av profeten Jesajas kallelse – en process från ”Ve mig jag förgås” till ”Här är jag, sänd mig.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Tillbaka-till-friheten-2Att tänka lutherskt i dag

Författare: Kjell O. Lejon & Tomas Nygren
Pris: 15,00 €
Sidantal: 130
Bindning: Mjukband
Förlag: EFS Budbäraren
ISBN: 978-91-982529-5-8

Teologen Tomas Nygren sätter ord på reformationens budskap i vår vardag. Att tänka lutherskt är därför inte bara om ytterligare en bok om Luther – Tillbaka till friheten – att tänka lutherskt i dag är skriven för att utforska, tolka och återigen tänka, likt Luther gjorde, på kyrkans och Kristi kallelse i vår egen tid.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Vad-ar-det-2Martin Luthers lilla katekes med kort utveckling i modern språkdräkt

Författare: Martin Luther
Pris: 18,00 €
Sidantal: 138
Bindning: Mjukband
Förlag: Artos & Norma Bokförlag
ISBN: 978-91-7777-106-7

Undervisning är en viktig aspekt av kyrkans grundläggande uppgift. Som pedagogiska hjälpmedel har katekeser (av det grekiska ordet för undervisning) utarbetats. Dessa kate­keser är ofta skrivna enligt mönstret: frågor – svar. Den mest kända katekesen i vårt samhälle är Martin Luthers Lilla katekes. I Svenska kyrkans konfirmandundervisning användes länge Lilla katekesen tillsammans med så kallade katekes­ utvecklingar. Fram till 1919 var Lilla katekesen påbjuden lärobok i den svenska folkskolan. Hundra år efter att katekesen togs bort vill vi lyfta fram denna skatt ur traditionens förråd. Den kate­kesutveckling som antogs 1878 är utomordentligt värdefull också i vår tid. Språket är emellertid så ålderdomligt att det blir alltför svårt att förstå. Den kommer därför nu i en modern språkdräkt.

I 1878 års katekesutveckling ingår inte mindre än 402 bibelcitat. Detta speglar att det i en evangelisk kyrka är av yttersta vikt att bekännelsen och läran är förankrade i Bibeln.

• Beställ från SLEF-Media via webben ›

Vi-kan-ju-inte-gora-nagot-mot-sanningen-2Författare: Olof Edsinger
Pris: 15,50 €
Sidantal: 140
Bindning: Mjukband
Förlag: Livets Ords Förlag
ISBN: 978-91-89071-27-8

Olof Edsinger är vid det här laget en välkänd skribent och författare i Sveriges kristenhet. Som generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen möter vi hans texter i såväl kristna som sekulära medier, men mest regelbundet har vi ändå kunnat följa honom i tidningen Världen idag.

I den här volymen, som är den första i ett planerat dubbelverk, har Edsinger samlat ett femtiotal texter från denna tidning skrivna mellan 2015 och 2021. Innehållet berör alltifrån det kristna lärjungaskapet och mötet med andra religioner till kampen om kyrkans uppdrag och Jesu sändebrev i Uppenbarelseboken.

Allt med apostelns berömda ord som ledstjärna:
”Vi kan ju inte göra något mot sanningen, utan bara för sanningen” (2 Kor 13:8)

• Beställ från SLEF-Media via webben ›