Kippo-Hannu-1"Den goda döden" har varit föremål för en omfattande diskussion, i och med att terminalvården har varit ett av insamlingsändamålen för kampanjen Gemensamt ansvar. Insamlingens affischer har kritiserats för att vara alltför realistiska.

Döden vill man göra både god och vacker. Men sådan blir den aldrig. Att möta den fysiska döden kommer alltid att åsamka smärta och ångest både hos den döende och hos de anhöriga. Döden är nämligen en följd av syndafallet.

En döende människas lidande ska man självfallet försöka lindra på allt sätt. Eutanasi, dvs. aktiv dödshjälp eller s.k. barmhärtighetsmord, är dock inte en lösning i överensstämmelse med kristen tro. Som kristna tror vi att Han som gett oss livet också vet när den rätta stunden är inne att kalla oss ur tiden in i evigheten.

I boken "Lääkäri saattajana" utgiven 2013 av Finska Läkarföreningen Duodecim konstaterar arkiater Risto Pelkonen att eutanasi inte löser de problem som är förknippade med lidandet i samband med döden, utan skapar nya problem. Han skriver: Som en allmän vårdmetod skulle eutanasin kunna skapa otrygghet och fruktan för att den dödande sprutan skulle bli det viktigaste redskapet vid vården av de döende, och döden skulle bara bli en teknisk åtgärd och en ekonomisk fråga. Enligt arkiater Pelkonen ska en läkare stå på livets sida, inte på dödens. Att ge en döende människa en mild behandling och smärtlindring hör till den medicinska vårdens kärnområden, skriver arkiatern.

Makten över döden ska man inte försöka flytta över i människors händer. Det utsätter den fallna människan för frestelsen till de mest fantasifulla lösningar och motiveringar. Därvid hör girighet och ekonomisk påtryckning inte till de minsta hoten. Inför framtiden hägrar en hotbild, där hälsovårdens budgetunderskott skulle skäras bort med hjälp av riktad eutanasi.

Döden har nästan utlokaliserats. Man har försökt placera den enbart inför ögonen på de professionella hanterarna av döden, så att ingen skulle behöva möta döden i vardagen.

Bibeln kallar döden den sista av våra fiender. Bibeln säger också att döden är syndens lön. Å andra sidan förkunnar Bibeln att Kristus har besegrat döden! Hur gjorde han det? Han led och dog, fastän han inte hade någon egen synd. Han bar vår synd och tog på sig det straff som våra synder hade åstadkommit.

Kristi död var den enda goda döden, eftersom den åt oss syndare säkerställde evigt liv och seger över döden. Var och en som är döpt och tror på Jesus undgår nu den eviga döden. Fortfarande verkar och känns den fysiska döden hotfull, men sin yttersta makt har döden berövats genom Jesu Kristi försoningsdöd.

Hannu Kippo, chefredaktör

(Sanansaattaja, 13.2.2014)