Nummela-Leif-09.06.27-GoranS-3Den amerikanska tidningen Newsweek publicerade den 24 februari en artikel där Johannes Block – den nuvarande kyrkoherden i reformatorn Martin Luthers egen kyrka, Wittenbergs stadskyrka – i rubriken frågar sig: Vart har alla protestanter försvunnit?

I Wittenbergs kyrka predikade Luther en gång i tiden mot förfallet inom den katolska kyrkan och fick till stånd en reformation. I den kyrkan vigdes de första lutherska pastorerna. Nu predikar Johannes Block på söndagarna för cirka 50–100 kyrkobesökare i en stad med 135 000 invånare.

Artikeln i Newsweek konstaterar hur paradoxalt det är, att under den kommunistiska diktaturen i Östeuropa, när man föraktade kyrkobesök, då var församlingarna större än idag. Man kan med fog säga att den protestantiska kyrkans pastorer och medlemmar var den viktigaste faktorn när Berlinmuren föll.

Jana Fenn, som var aktiv församlingsmedlem i det tidigare Östtyskland, jämför den tidens kyrka med dagens. Då fick man i kyrkan lära sig sådant som man inte kunde lära sig på annat håll. Nu ”representerar kyrkan inte längre uttryckligen något speciellt. Jag kunde lika gärna ansluta mig till Greenpeace”, konstaterar Fenn.

Kommentaren avslöjar en av orsakerna till de lutherska och andra protestantiska kyrkornas nedgång i Europa. Predikningarna i dagens kyrkor bekräftar bara det som människorna redan tänker. Sällan utmanar de någons tankesätt eller livsstil, och ännu mer sällan förändrar de dem.

I tiotals år har man velat få protestanterna att tro, att de troende måste förändras och anpassa sig till nutiden för att vara aktuella och relevanta. I verkligheten är det så, att ju mer vi förändras till att likna vår omgivning, desto onödigare blir vi. Varför skulle någon gå till kyrkan, ifall det han hör där är detsamma som han hör överallt i samhället? Kyrkan gör sig själv onödig genom att fullständigt anpassa sig till sin egen tids kultur.

Nu behövs det protestanter. I lära och liv behövs det en återgång till reformationens huvudprinciper: Bibeln allena, Kristus allena, tron allena. Kyrkan blir relevant, intressant och nödvändig, när den förblir en sann Kristi kyrka: håller fast vid Bibelns undervisning, inrättar sitt liv efter den och utmanar också andra att följa den. Så började reformationen, och så fortsätter den. Så kan den också börja på nytt, där den inte längre finns.

När man på Luthers tid återvände till trons kärnfrågor och Bibelns svar på dem, ledde det till en äkta teologisk och andlig väckelse och reformation. En frukt av detta var också en massiv förnyelse av läskunnigheten, utbildningen och familjelivet. Likaså började man värdesätta vanligt arbete och äktenskapet.

På vår egen lutherska folkkyrkas webbplats (evl.fi) finner man Bibeln och bekännelseskrifterna. När de tas i bruk och man i lära och liv återgår till dem, då börjar reformationen.

Leif Nummela,
chefredaktör för Uusi Tie

(Uusi Tie, ledaren, 27.3.2014 / svensk översättning Annett Häggblom)