Koskenniemi-Erkki-14.05.09-GoranS-3Kyrkomötets konstitutionsutskott, där jag är medlem, har avgett sitt betänkande om Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2013. Vanligen är ett sådant betänkande lika intressant som vilken som helst bedömning av vilken som helst årsberättelse ...

Denna gång ville konstitutionsutskottet dock fästa uppmärksamhet vid den oenighet som har uppstått om fördelningen av missionsmedel. Efter lärosamtal har ju några kyrkliga samfälligheter lämnat missionsorganisationer som Sley [och SLEF] utan budgetanslag.

Konstitutionsutskottet medger lokalförsamlingarnas rätt att självständigt fördela sina anslag, men samtidigt markerade utskottet tydligt, att behörighetsfrågan inte alls hör till lokalförsamlingarna:

Det ankommer på kyrkans gemensamma organ, i sista hand på kyrkomötet, att bedöma huruvida missionsorganisationerna iakttar kyrkans bekännelse och beslut, missionsstrategi och verksamhetsprinciper.

Saken blev alltså sällsynt klar och därtill genom ett enhälligt betänkande. Kanske man nästa höst läser de här orden åtminstone i en del församlingar och därmed besparas från det ovärdiga skådespel som har setts på vissa orter.

Dessutom vore det skäl för beslutsfattarna att minnas, att det inte är sina egna pengar de fördelar, utan församlingsbornas skattemedel. Och i sista hand är det ju inte fråga om medel till missionsorganisationerna, utan om hjälp till människor på olika missionsfält i deras andliga och materiella nöd.

Erkki Koskenniemi,
docent, SLEY:s bibellärare,

kyrkomötesledamot för Åbo ärkestift

(http://sley.fi/blogi/talle-perustalle-kirkolliskokousblogi/selkea-linjaus-lahetysvaroista/, 9.5.2014)