Atemo-Youth-Choir-06.04.23-GoranS-6

Kyrkans missionsorganisationer och Kyrkans Utlandshjälp har i advent 2014 sänt ut följande gemensamma resolution:

Kyrkan har alltid och överallt varit kallad att överskrida geografiska och samhälleliga gränser. Kyrkans väsen innebär en delaktighet i dessa ord av Jesus:

Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. (Lukas 4:18–19)

Vi lever i en tid då ojämlikhet, motsättningar och våld växer i världen. När budskapet om Kristus delas ut i ord och handling, kan det föra med sig verklig förändring och nytt hopp, både för detta liv och för evigheten. Tillsammans bär vi alla ansvar för kyrkans världsvida uppgift.

Vår kyrkas kyrkolag och kyrkoordning definierar klart det missionsuppdrag som Gud har gett sin kyrka. Kyrkostyrelsen har undertecknat ett grundavtal med de organisationer som är specialiserade på mission och internationell diakoni. Dessa organisationer är Finlands evangelisk-lutherska kyrkas och dess församlingars kanaler för ett globalt vittnesbörd om Kristus i ord och handling. Genom organisationerna verkar kyrkan och dess församlingar också för att förverkliga mänskliga rättigheter oberoende av kön, ras, etniskt ursprung, religion, övertygelse, handikapp, ålder eller sexuell läggning. Kyrkan handhar även uppföljningen av grundavtalet.

De senaste åren har varit ekonomiskt svåra för många församlingar. Ändå ökade församlingarnas ekonomiska stöd till kyrkans missionsorganisationer och Kyrkans Utlandshjälp i fjol. Ett varmt tack för det förtroende som ni har visat.

Deltagandet i missionsarbetet och den internationella diakonin hör till församlingens kärnverksamhet. Vi vill särskilt välkomna församlingarnas nya förtroendevalda med i det arbetet, så att vi även i fortsättningen kan bära ett globalt ansvar för dem som har det allra svårast. Ansvaret är gemensamt.

Helsingfors i advent 2014

Risto Jukko, ledare, Kyrkans missionscentral
Rolf Steffansson, t.f. verksamhetsledare, Finska Missionssällskapet
Lasse Nikkarikoski, verksamhetsledare, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
Göran Stenlund, verksamhetsledare, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
Markku Kotila, generalsekreterare, Finska Bibelsällskapet
Mika Tuovinen, missionsledare, Finlands evangelisk-lutherska folkmission
Pekka Mäkipää, missionsledare, Missionsföreningen Såningsmannen
Juha Auvinen, mediamissionsledare, Mediamission Budbärarna
Antti Pentikäinen, verksamhetsledare, Kyrkans Utlandshjälp