Nygard-Jan-10.12.12-1Kaplan Jan Nygård.Efter att Karleby svenska församlings kyrkoherde Peter Kankkonen meddelat att han kommer att gå i pension sommaren 2014 och tjänsten lediganslagits, fick tjänsten tre sökande: församlingens kaplan Jan Nygård, Förbundet Kyrkans Ungdoms verksamhetsledare Per Stenberg och Folkmissionens distriktledare i Mellersta Österbotten Tuisku Winter.

I en notis 7.2.2014 från domkapitlet i Borgå stift nämns att Per Stenberg förklarats vara behörig samt att Tuisku Winter återtagit sin ansökan. Den tredje sökanden, Jan Nygård, nämns över huvud taget inte i notisen.

Inför kyrkoherdevalet intervjuade en delegation från domkapitlet de tre sökandena. Vid intervjun ombads de sökande underteckna ett dokument med följande ordalydelse:

Undertecknad sökande till kyrkoherdetjänsten i Karleby svenska församling intygar härmed att jag samarbetar med såväl kvinnor som män i utövandet av alla till prästämbetet hörande uppgifter.

Kaplan Jan Nygård ansåg sig inte kunna underteckna dokumentet. På den grunden förklarade domkapitlet honom icke-behörig, även om han i övrigt konstaterades ha den formella behörigheten för tjänsten.

I offentligheten har Nygård förklarat, att det kan uppstå situationer där löftet i dokumentet skulle stå i konflikt med prästvigningslöftet att "förvalta prästämbetet rätt och troget, i enlighet med Guds ord och vår kyrkas bekännelse".

Enligt domkapitlets notis 26.2.2014 har domkapitlet uppfört Per Stenberg på valförslag. Eftersom endast en sökande kvarstår, har församlingsrådet i Karleby svenska församling tillfrågats i saken. Församlingsrådet har efter omröstning (10–2) beslutat meddela domkapitlet att rådet önskar att tjänsten inte lediganslås på nytt.

Ifall inget rättelseyrkande inkommer till domkapitlet, utses därmed Per Stenberg till ny kyrkoherde i Karleby svenska församling från och med den 1 augusti 2014.