BlasippaDen 25 april 2014 gav riksdagens grundlagsutskott ett uttalande om psalmen Den blomstertid nu kommer och om religiösa evenemang i skolan.

Grundlagsutskottet konstaterar i sitt betänkande att utskottet inte ser något behov av att ändra på sin ståndpunkt beträffande de traditionella festerna i skolorna, eftersom dessa fester inte kan ses som religionsutövning på grund av att enstaka psalmsång ingår i festens program.

Grundlagsutskottet anser också att andra traditioner med religiöst ursprung kan ingå i skolans traditionella fester. Grundlagsutskottet ser inte till exempel årligen återkommande skolgudstjänster i samband med högtider som problematiska med tanke på religions- och samvetsfriheten. Skolan måste dock informera om evenemangen på förhand och deltagandet ska vara frivilligt för alla.

Enligt kyrkostyrelsens kanslichef Jukka Keskitalo är grundtonen i uttalandet en positiv tolkning av religionsfriheten, alltså rätten att bekänna och utöva religion.

Keskitalo konstaterar att riktlinjen innebär att det fortsättningsvis är möjligt att i skolorna ordna skolgudstjänster och religiösa morgonsamlingar där eleverna kan delta. Ingen tvingas att delta i dem, och för dem som inte deltar ska skolan ordna alternativt program.

Grundlagen tryggar rättigheten att utöva religion i Finland och skyddar även de religionslösas rättigheter. Grundlagen ger också skydd mot deltagande i utövande av en för individen främmande religion, konstaterar Keskitalo.

(Kyrklig Tidningstjänst, 25.4.2014)