Ordforandeklubba-0SLEF:s styrelse höll ett extra sammanträde 8.8.2014 i anslutning till missionsfesten i Oravais. På föredragningslistan fanns denna gång ett enda ärende.

Evangeliska folkhögskolan. Syftet med sammanträdet var att diskutera framtiden för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland (Efo) tillsammans med representanter för Efos styrelse, mot bakgrunden av de nya åtstramningsåtgärder som statsmakten har aviserat. Under diskussionens gång framhölls att den yttersta målsättningen för både SLEF och Efo är att evangeliet om Jesus Kristus skulle nå ut till människor. Genom Efo har evangeliet nått ut till olika målgrupper som SLEF annars skulle ha haft svårt att nå. I sökandet av den framtida inriktningen för Efos verksamhet bör ledstjärnan fortfarande vara att nå ut med evangeliet.

Göran Stenlund,
styrelsens sekreterare