Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 27.9.2014 i Tammerfors:

Nya medlemmar. Styrelsen har antagit två nya medlemmar i SLEF.

Lutherkyrkan. SLEF:s systerförening Sley meddelade 17.6.2014 att Lutherkyrkan i Helsingfors kommer att återgå från att vara nattklubb till att på nytt tas i kyrkligt bruk. Sley har gjort ett långvarigt hyresavtal med fastighetens nuvarande ägare, försäkringsbolaget Varma. Hyresavtalet gäller både kyrksalen och en del kontorsutrymmen, dit Sleys centralkansli kommer att flytta. Eventuellt ger detta möjligheter också för SLEF att i framtiden anordna olika evenemang i Lutherkyrkan i Helsingfors.

Domstolsbeslut om kollekter. Enligt en notis i tidningen Kotimaa 7.8.2014 har Helsingfors förvaltningsdomstol i juni 2014 fattat ett beslut enligt vilket de årliga kollektändamål som meddelas i kyrkostyrelsens cirkulär är bindande för församlingarna. Beslutet är föranlett av att några församlingar har vägrat att följa kyrkostyrelsens cirkulär för vissa organisationers del.

Kören Agape. SLEF:s ledningsgrupp beslöt 14.8.2014 att kalla studerande Samuel Erikson att grunda och leda en ny SLEF-relaterad sångkör i södra Finland. Samuel Erikson har tackat ja till kallelsen. Den nygrundade, Åbo-baserade körens namn är Kören Agape.

SLEF:s utsända. Missionsledaren gav en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.

Frivilliginsats i Kenya. Helena Sandberg kommer att utföra en frivilliginsats i Kenya under perioden oktober–december 2014.

Barnskötare. Lina Forsblom kommer att vara barnskötare för familjen Wargh i Främre Asien under hösten 2014 medan Johanna och Jonny Wargh läser språk.

Talkoresa till Kenya. Fjorton personer från olika delar av Svenskfinland besöker SLEF:s missionsfält i västra Kenya under tiden 27.10–16.11.2014 för att hjälpa till med praktiska uppgifter, i första hand reparationer och underhåll av bilar, byggnader, el- och vattensystem med mera.

Husfar på Klippan. Ron Lönnqvist har kallats till fortsatt tjänst som husfar för lägerområdet Klippan under perioden 1.11.2014–31.10.2015. Under vinterhalvåret ingår också andra uppgifter i arbetet.

Husmor på Klippan. Hillevi Lasén har kallats till husmor på lägerområdet Klippan också för säsongen 2015.

Bibelstudiehållare. SLEF:s ungdomssekreterare David Forsblom har kallats att hålla bibelstudier under missionärsretreaten i Kenya i februari 2015.

Förtroendeorgan. Styrelsen har utsett medlemmarna för år 2015 i ett antal förtroendeorgan inom SLEF samt SLEF:s representanter i ett antal andra organ och ett antal fastighetsbolag.

Ekonomisk mellanrapport. Ekonomichefen gav en ekonomisk mellanrapport för perioden 1.1–31.8.2014. Styrelsen noterade med tacksamhet att SLEF:s intäkter har ökat märkbart, vilket är glädjande med tanke på att antalet utsända till SLEF:s arbetsfält i utlandet har fördubblats från i fjol och kostnaderna därmed har stigit.

Överföringar. Med tanke på det nuvarande ränteläget i Europa beslöt styrelsen att göra en del överföringar av SLEF:s placeringar.

Medarbetardagar. SLEF:s medarbetardagar 2015 arrangeras 21–23.8.2015 på lägerområdet Klippan.

Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses sammanträden under år 2015 är 16.1, 28.3, 23.5, 26.9 och 21.11.2015.

Göran Stenlund,
styrelsens sekreterare