Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 16.1.2015 i Vasa:

Konstituering. Till styrelsens ordförande för år 2015 har valts Ingvar Dahlbacka, till viceordförande Tomas Klemets och till sekreterare Göran Stenlund.

Nya medlemmar. Styrelsen har antagit tre nya medlemmar i SLEF.

Vattenprojekt. Utrikesministeriet har för år 2015 beviljat 56 000 euro till SLEF för projektet "Nyagowa Water Supply" (Nyagowa vattenförsörjning) i västra Kenya. Den totala budgeten för projektet är 65 959 euro.

Sommarteolog. Teol.stud. Jimmy Österbacka, Åbo, kommer att arbeta som SLEF:s sommarteolog under två månader sommaren 2015.

Utresa I. Efter ett halvår i Finland avreste missionärsfamiljen Eva och Ove Gädda med barnen Alfons, Oliver och Vincent till Kenya 4.1.2015 för sin andra arbetsperiod i Maralal, Samburu, där de ska fortsätta arbetet tillsammans med familjen Dahlbacka.

Utresa II. Efter ett halvår i Finland avreste missionärsfamiljen Anna och Magnus Dahlbacka med barnen Isak, Katrina och Arvid till Kenya 5.1.2015 för en ny arbetsperiod i Maralal, Samburu, där de ska fortsätta sitt bibelöversättningsarbete.

Dubbel-CD. I början av januari 2015 utkom under namnet "När Herren är min herde" en ny dubbel-CD-skiva med 40 sånger från sex LP-inspelningar under åren 1973–1990 med Evangeliska Ungas ungdomskör. Initiativet till dubbel-CD:n togs år 2002 av Daniel Brandt från Sverige. Skivans utgivare är Luthersk Litteratur-Mission och SLEF-Media.

Ungdomsmissionsresa till Estland. Ekon.stud. Thomas Ahola, Åbo, har kallats till projektsekreterare för en ungdomsmissionsresa till Estland sommaren 2015. Thomas Ahola har deltagit i tre tidigare motsvarande resor och varit ledare för resan sommaren 2014. Liksom år 2014 avdelas om möjligt också sommaren 2015 en av SLEF:s sommararbetare för ledaruppgifter under ungdomsmissionsresan till Estland.

Dagtraktamenten och km-ersättning. SLEF:s dagtraktamenten uppgår till 60 % av statens skattefria dagtraktamenten och km-ersättningen till 80 % av statens skattefria km-ersättning. Under år 2015 innebär detta för SLEF:s del att fullt dagtraktamente utgör 24,00 euro, deldagtraktamente 10,80 euro och km-ersättningen 0,352 euro/km.

Testamente. Styrelsen har med tacksamhet noterat att kvarlåtenskapen efter en av SLEF:s medlemmar i mellersta Österbotten enligt testamentet ska delas mellan SLEF:s yttremission och Evangeliska folkhögskolan.

Årsfesten 2016. Styrelsen har med tacksamhet noterat att SLEF:s avdelning i Helsingfors har åtagit sig värdskapet för SLEF:s årsfest 2016, som enligt planerna kommer att firas i den då nyrenoverade Lutherkyrkan i Helsingfors.

Reglementen. Styrelsen har preciserat sitt beslut i november om förkortade namnformer för SLEF:s distrikt och avdelningar. De förkortade namnformerna kan fritt användas i alla sammanhang.

Bidrag. På anhållan av biskop Joseph Ochola, som också är rektor för ELCK:s teologiska seminarium MLTC i västra Kenya, har SLEF beviljat ett bidrag för färdigställande av en ny köksbyggnad vid MLTC, vars studerande har ökat i antal under de senaste åren.

Missionärer. Styrelsen har kallat missionärerna Mona och Alf Wallin att under en ny tvåårsperiod från slutet av år 2015 tjäna som missionärer i anslutning till ELCK i västra Kenya med placering på Rukongo missionsstation.

Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses återstående sammanträden under år 2015 är 28.3, 23.5, 26.9 och 21.11.2015.

Göran Stenlund,
styrelsens sekreterare