Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 23.5.2015 i Jakobstad:

Hemmaperiod I. Missionärerna Alf och Mona Wallin anlände 2.5.2015 till Finland från Kenya, dit de enligt planerna återvänder 1.11.2015.

Hemmaperiod II. Missionär Ingrid Jern anlände 27.5.2015 till Finland från Kenya, dit hon enligt planerna återvänder hösten 2016.

Ny förlagschef. SLEF:s ungdomssekreterare David Forsblom har från och med 1.8.2015 kallats till ny förlagschef i SLEF efter Sven-Olof Sundstedt som går i pension. David Forsblom har beviljats begärd tjänstledighet 1.8.2015–31.8.2016 från sin tjänst som SLEF:s ungdomssekreterare. (Leif Erikson och Sven-Olof Sundstedt har inte deltagit i ärendets behandling.)

Ungdomssekreterare. SLEF:s hemmavarande missionär Ingrid Jern har kallats att vikariera SLEF:s ungdomssekreterare David Forsblom under hans tjänstledighet 1.8.2015– 31.8.2016. (Brita Jern har inte deltagit i ärendets behandling.)

Deltidstjänst. SLEF:s hemlandsledare Leif Erikson har beviljats begärd övergång till deltidstjänst 60 % under tiden 1.10.2015–31.1.2017, varefter han går i pension. (Leif Erikson har inte deltagit i ärendets behandling.)

Reserapport. Styrelsen har tagit del av SLEF:s missionslednings reserapport från besök i Turkiet, Kenya och Etiopien 15.4–1.5.2015 och diskuterat de frågor som den aktualiserat.

Atemo. Under någon tid framöver kommer SLEF:s missionärer i västra Kenya inte att bo på missionsstationen Atemo. Dock fortsätter SLEF att hyra Atemo tills vidare. SLEF hyr en lägenhet för Rut Åbacka i Milimani i Kisumu fram till sommaren 2016. Styrelsen har noterat att missionärerna trots allt som hänt har kunnat fortsätta att utföra sina arbetsuppgifter i västra Kenya.

Nytt missionsfält. Heidi och Evans Orori har kallats till missionärstjänst i Etiopien inom Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC), förutsatt att Evans Orori erhåller finländskt medborgarskap och att arbetstillstånd i Etiopien kan erhållas. SLEF har 29.4.2015 fått en officiell inbjudan av EELC till samarbete inom EELC:s pastorsutbildning, söndagsskolarbete, ungdomsverksamhet, musikverksamhet, hälsovårdsarbete med mera.

Verksamhetsplan 2016. Styrelsen har godkänt ett förslag till verksamhetsplan för år 2016 att framläggas för SLEF:s årsmöte 26.6.2015 i Esse.

Biskopen. Biskop Björn Vikström kommer att medverka vid Evangeliskt Forum 23.1.2016 i Vasa med ett föredrag med arbetsrubriken "Hur ser man från stiftsledningens sida på väckelserörelserna?".

Reformationsjubileum. År 2017 har det förflutit 500 år sedan Martin Luther den 31 oktober 1517 spikade upp sina 95 teser om avlaten på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Från denna dag anses reformationen ha tagit sin början. Inom hela den världsvida lutherdomen kommer reformationsjubileet år 2017 att uppmärksammas på olika sätt. Styrelsen har fört en inledande diskussion om hur reformationsjubileet lämpligen kunde uppmärksammas av SLEF.

Gamla predikningar. En ansenlig mängd predikningar, som under det senaste halvseklet hållits i olika SLEF-sammanhang, finns bandade i analog form på magnetofonband, C-kassetter etc. Det vore värdefullt att få åtminstone en del av dessa predikningar bevarade i digital form. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med uppgiften att verkställa denna digitalisering. Till medlemmar i arbetsgruppen har utsetts Bo-Greger Nygård (sammankallare), Stig-Olof Fredriksson och Birgitta Sarelin.

Bible Toolbox. SLEF:s finska systerförening Sley har initierat ett projekt kallat Bible Toolbox med syfte att sammanställa god, luthersk bibelundervisning på nätet och erbjuda materialet på flera olika språk. På projektets webbplats bibletoolbox.net finns för närvarande material på engelska, finska, japanska och svenska. För de svenska översättningarna svarar ett antal personer med anknytning till SLEF, med hemlandsledare Leif Erikson som kontaktperson.

Sammanträdesplan. Preliminära datum för styrelsens återstående sammanträden under år 2015 är 26.9 och 21.11.2015.

Göran Stenlund
styrelsens sekreterare