Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 26.9.2015 i Åbo:

Nya medlemmar. Styrelsen har antagit fyra nya medlemmar i SLEF.

Sändebudets redaktörer. Hemlandsledare Leif Erikson har fr.o.m. 1.10.2015 övergått till 60 % deltidstjänst och har med anledning därav uttryckt önskemål om att från årsskiftet träda tillbaka från uppgiften som Sändebudets ansvariga utgivare och huvudredaktör. Till ny ansvarig utgivare för Sändebudet år 2016 har utsetts TM (disp.) Jakob Dahlbacka, Åbo, och till ny huvudredaktör förlagschef David Forsblom. Brita Jern fortsätter som Sändebudets biträdande redaktör, Ove Lillas som layoutansvarig, Beatrice Nyholm som layoutansvarig för annonssidorna och Ann-Sofi Bäck som textbearbetare.

Husfar på Klippan. Ron Lönnqvist, som under de tre senaste säsongerna har fungerat som husfar på lägerområdet Klippan, har kallats till en heltidsanställning som Klippans husfar från och med 1.11.2015 tills vidare. Under vinterhalvåret ingår också andra uppgifter i arbetet, till exempel skötseln av det nödvändiga grundunderhållet av byggnaderna på Klippan samt i mån av möjlighet också allmän fastighetsskötsel ifråga om SLEF:s bönehus och andra fastigheter.

Vattenskada. En vattenskada har inträffat i ett av internaten (Havet) på lägerområdet Fridskär någon dag före 10.8.2015 då skadan upptäcktes. En WC-stol har läckt vatten över hela golvet då en flottör fastnat och inte stoppat påfyllningen av vatten. Hela golvkonstruktionen samt de nedre delarna av väggarna har tagit skada av läckaget. En del inventarier har också tagit skada. Styrelsen har rekommenderat att det görs en grundligare renovering av internatsbyggnaden.

Förtroendeorgan. Styrelsen har utsett medlemmarna för år 2016 i ett antal förtroendeorgan inom SLEF samt SLEF:s representanter i ett antal andra organ och ett antal fastighetsbolag.

Etiopien. Evans och Heidi Orori har tackat ja till kallelsen till tjänst som missionärer inom Ethiopian Evangelical Lutheran Church (EELC), den mindre av de två lutherska kyrkorna i Etiopien. Efter att Evans Orori 30.7.2015 beviljats finländskt medborgarskap har processen att anhålla om arbetstillstånd i Etiopien kunnat inledas. Missionsledningen har befullmäktigats att i samråd med EELC utarbeta och underteckna ett samarbetsavtal mellan SLEF och EELC.

Besök i Kenya och Etiopien. Missionsledningen besöker SLEF:s missionsfält i Kenya i februari 2016 i syfte att planera det framtida arbetet med samarbetspartnerna och missionärerna. En del av resan utgörs av missionärernas retreat, där verksamhetsledaren håller bibelstudier. Besöket i Kenya kombineras med ett besök i Etiopien hos Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC).

Arbetsperiod. Tua och Torsten Sandells nuvarande arbetsperiod på fältet i Främre Asien har med deras samtycke förlängts till månadsskiftet november–december 2017. Under våren 2018 infaller reglementsenlig ankomsttid, semester och resetjänst i hemlandet.

Barnskötare. Christina och Bengt Björkholm, Replot, kommer att vara barnskötare för familjen Wargh i Främre Asien 13.10–28.11.2015 medan Johanna Wargh läser språk på heltid.

SLEF:s utsända. Missionsledaren har gett en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.

Ekonomisk mellanrapport. Styrelsen har tagit del av ekonomichefens ekonomiska mellanrapport för perioden 1.1–31.8.2015 och noterat att året hittills har gått ungefär som fjolåret.

Medarbetardagar. SLEF:s medarbetardagar 2016 arrangeras den 16–18 september 2016 på lägerområdet Klippan.

Sammanträdesplan. SLEF:s styrelse sammanträder nästa gång 21.11.2015. Preliminära datum för styrelsens sammanträden under år 2016 är 22.1, 2.4, 28.5, 1.10 och 19.11.2016.

Göran Stenlund
styrelsens sekreterare