Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 5.12.2015 i Tammerfors:

Tack. Styrelsen har framfört ett tack till ekonomichef Solveig Nylund för 30 års tjänst i SLEF.

Donationer. Styrelsen har med tacksamhet noterat några större donationer till SLEF:s verksamhet under år 2015.

Medlemmar. Styrelsen har antagit en ny medlem i SLEF. Två medlemmar har anmält om sitt utträde.

Praktikanter. Under våren 2016 kommer två personer att vara missionspraktikanter på SLEF:s missionsfält i Kenya. Deras handledare kommer att vara Mona respektive Alf Wallin.

Penninginsamling. Ålands landskapsregering har beviljat SLEF tillstånd för penninginsamling i Landskapet Åland för tiden 1.1–31.12.2016. Tillståndsnumret är ÅLR 2015/8760.

Officiella kollekter. Kyrkostyrelsen har fastslagit de officiella kollekterna i Borgå stift för 
år 2016. Kollekterna 20.3 och 16.10 ska uppbäras för SLEF:s missionsarbete. Vidare ska på en valbar helgdag enligt församlingens eget val uppbäras en kollekt för SLEF:s arbete bland barn och ungdomar.

Studiebesök. På initiativ av Kyrkans missionscentral företog Finlands evangelisk-lutherska kyrkas sju officiella missionsorganisationer en studieresa till Geneve 26–28.11.2015. SLEF representerades av verksamhetsledare Göran Stenlund. Deltagarna bekantade sig med huvudkontoren för Kyrkornas Världsråd, Lutherska Världsförbundet och ACT Alliance samt med Genevekontoret för Evangeliska Världsalliansen.

Årsfesten 2017. SLEF:s avdelningar i Vörå samt Vörå församling har tackat ja till värdskapet för SLEF:s årsfest 29.6–2.7.2017.

Uppdaterat grundavtal. Våren 2013 godkände styrelsen för SLEF:s del ett grundavtal om mission, som Finlands evangelisk-lutherska kyrka uppgjort med kyrkans sju officiella missionsorganisationer. I december 2015 undertecknades en uppdaterad version av grundavtalet av kyrkan och missionsorganisationerna.

Reformationsjubileum. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med uppgiften att planera och verkställa SLEF:s aktiviteter i samband med reformationsjubileet 2017. Till medlemmar i arbetsgruppen har utsetts Maria Boström, Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka, Leif Erikson (sammankallare), David Forsblom och Albert Häggblom.

Dagvård. Styrelsen har preciserat de SLEF-utsändas självrisk vid erläggande av dagvårdsavgifter i de olika stationeringsländerna.

Km-ersättning. Styrelsen har fastställt km-ersättningen för tjänsteresor med privat bil i Turkiet.

Klippan. Styrelsen har diskuterat fastigheterna på lägerområdet Klippan och konstaterat att det är viktigt att renovera kyrkbyggnaden, men att det inte är aktuellt att göra den vinterbonad. De mest akuta problemen i kyrkan åtgärdas under våren 2016. Klippans fastighetkommitté har getts i uppdrag att söka en planeringsbyrå som kan åta sig en helhetsplanering av kyrkbyggnaden, där också de beräknade kostnaderna framgår för de olika delarna och alternativen. På basen av planeringsresultatet tar SLEF:s styrelse senare ställning till vilka alternativ som kan och bör verkställas, samt överväger framtida ramar och visioner för Klippan.

Estlandsarbetet. Thomas Ahola, Åbo, har tackat ja till att vara reseledare för ungdomsmissionsresan till Estland 31.7–5.8.2016. Ungdomssekreterare Ingrid Jern har i samråd med SLEF:s ungdomsråd planerat in en så kallad Lärjungaserie under tre helger våren 2016. Lärjungaserien ska enligt planerna avslutas med ungdomsmissionsresan till Estland.

Budget. Styrelsen har fastställt SLEF:s budget för år 2016.

Sändebudet. Styrelsen har konstaterat att SLEF har anledning till tacksamhet över sitt huvudorgan Sändebudet och har gett en del synpunkter på det fortsatta arbetet med tidningen.

Hemlandsarbetet. Mot bakgrunden av att stora förändringar har skett i det finländska samhället, inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samt inom Evangeliföreningen och dess medlemskår har styrelsen diskuterat inriktningen på SLEF:s fortsatta arbete i hemlandet. Styrelsen har gett hemlandsledningen i uppdrag att ta ställning till i vilket forum ärendet lämpligen ska ges en fortsatt behandling.

Upplösning av avdelning. Medlemmarna i SLEF:s avdelning i Sideby har meddelat att de vid ett möte 6.9.2015 har beslutat om upplösning av avdelningen. Tillgångarna på avdelningens bankkonto har tillfallit Fridskärs lägerområde och kontot avslutats. SLEF:s styrelse har konstaterat att avdelningen i Sideby därmed har upphört.

Skogsskifte. År 1999 mottog SLEF ett skogsskifte i Terjärv av Ebba och Hilding Widjeskog. År 2002 såldes en del av skogsskiftet. Styrelsen har beslutat att sammankalla ett extra medlemsmöte för försäljning av återstoden av skogsskiftet.

SLEF:s utsända. Missionsledaren har gett en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.

Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses sammanträden under år 2016 är 22.1, 2.4, 28.5, 1.10 och 19.11.2016.

Göran Stenlund
styrelsens sekreterare