Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 22.1.2016 i Vasa:

Konstituering. Till styrelsens ordförande för år 2016 har valts Ingvar Dahlbacka, till viceordförande Tomas Klemets och till sekreterare Göran Stenlund.

Välsignelse och utresa. I samband med Ungdomskören Evangelicums julmusik i Terjärv 12.12.2015 välsignades missionärerna Heidi och Evans Orori med barnen Nellie och Esther inför sin utresa till Etiopien. Utresan skedde 12.1.2016.

Penninginsamling. Polisstyrelsen har beviljat SLEF tillstånd för penninginsamling i hela landet med undantag av Åland för tiden 1.1.2016–31.12.2017. Tillståndsnumret är POL-2015-10656.

Ny medlem. Styrelsen har antagit en ny medlem i SLEF.

Dagtraktamenten och km-ersättning. SLEF:s dagtraktamenten uppgår till 60 % av statens skattefria dagtraktamenten och km-ersättningen till 80 % av statens skattefria km-ersättning. Under år 2016 innebär detta för SLEF:s del att fullt dagtraktamente utgör 24,00 euro, deldagtraktamente 11,40 euro och km-ersättningen 0,344 euro/km.

Verksamhetsutrymmen i Vasa. Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland (Efo) planerar stora omändringar av fastigheterna på skolans tomt vid Strandgatan och Korsholmsesplanaden i Vasa. Enligt planerna ska huvudbyggnaden med festsal och matsal samt verkstadsbyggnaden rivas. I stället ska två bostadshus byggas samt en parkeringsgrotta under gårdsplanen. Försäljningen av de nya bostadslägenheterna ska finansiera en renovering av kursgården och internatet för skolans egna behov. Mellan kursgården och internatet ska en tillbyggnad uppföras. Där ska bl.a. ingå en festsal, som kan delas upp i sektioner och därmed användas av flera grupper parallellt.
   För SLEF:s del har dessa planer en stor betydelse ur tre synvinklar: (1) SLEF:s kansliutrymmen i Vasa. Vilken betydelse har det för SLEF att föreningens kansli i Vasa finns i anslutning till Efo? (2) SLEF:s regionala samlingar i Vasa. Under ett halvsekel har SLEF anordnat hundratals samlingar i Efos festsal, matsal och övriga utrymmen. Dessa samlingar har utgjorts av t.ex. GloriaDei-mässor, Evangelicums övningar, Med evigheten i sikte, apologetikhelger, påskläger, skriftskolor samt olika kurser och sammanträden. Var ska alla dessa samlingar anordnas i framtiden? (3) SLEF:s lokala samlingar i Vasa. Ifall Efos nya utrymmen skulle lämpa sig väl också för SLEF:s lokala verksamhet i Vasa, ska den lokala verksamheten ändå fortsätta i Luthersalen eller flytta över till ett starkt evangeliskt center i anslutning till Efo?
   SLEF:s styrelse har grundligt diskuterat dessa frågor och tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ärendet ytterligare. Till medlemmar i arbetsgruppen har utsetts Göran Stenlund (sammankallare), 
Daniel Djupsjöbacka, David Forsblom och Bertel Lindvik.

Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses återstående sammanträden under år 2016 är 2.4, 28.5, 1.10 och 19.11.2016.

Göran Stenlund
styrelsens sekreterare