Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 4.4 och 25.4 2020. Mötet hölls via webbverktyget Zoom.

 • Nya medlemmar. Styrelsen antog fem nya medlemmar till SLEF.
 • SLEF:s årsfest. Styrelsen beslöt att skjuta fram årsfesten i Pedersöre med ett år till 1–4.7.2021. Planeringen av en alternativ årsfest som streamas med bild och ljud har påbörjats.
 • SLEF:s missionsfest. Styrelsen beslöt att skjuta fram missionsfesten i Nagu med ett år till 6–8.8.2021 på grund av pågående coronapandemi. Planeringen av en alternativ missionsfest som streamas med bild och ljud har påbörjats.
 • Familjelägret. Beslöts att familjelägret på Klippan sommaren 2020 inhiberas på grund av pågående coronapandemi.
 • Föreningens årsmöte. Styrelsen beslöt med beaktande av justitieministeriets anvisningar att senarelägga föreningens årsmöte på grund av rådande coronapandemi. Årsmötet hålls lördag 22.8.2020 på lägerområdet Klippan i Munsala i anslutning till SLEF:s medarbetardagar.
 • Coronapandemins följdverkningar. En grundlig diskussion kring pågående coronapandemi har också i övrigt förts inom styrelsen som aktivt följer med läget.
 • Donationer. Två större donationer noterades: a) Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har till SLEF beviljat 9 000 euro för anordnande av lägerverksamhet för barn, ungdomar, unga vuxna och familjer i Österbotten, Nyland och på Åland under sommaren 2020. Donationen förutsätter att lägerverksamhet kan ordnas. b) Snellmans Köttförädling Ab i Jakobstad har meddelat att företaget bidrar med en summa på 15 000 euro till Sumba vattenprojekt.
 • Missionsanslag. Noterades att Esbo kyrkliga samfällighet har beviljat SLEF 17 440 euro i budgetanslag, vilket utgör 1,03 % av anslaget för det odelade globala ansvaret för år 2020.
 • Fastighetsskatt Klippan. Noterades att Nykarleby stadsstyrelse enligt beslut den 6.12.2019 § 342 har meddelat att SLEF:s lägerområde Klippan befriats från fastighetsskatt för år 2020.
 • TV-serie. Noterades att Kent Wägar har producerat en tv-serie från SLEF:s årsfest 2019 i Kristinestad. Serien omfattar åtta program. Från mars månad 2020 har programmen sänts av lokal-tv-kanalerna Jakobstad TV och Kristinestads TV. Programmen är också tillgängliga på Malax TV:s webbplats.
 • Verksamhetsberättelse och bokslut. Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2019 för revision.
 • Reserapporter. Styrelsen tog del av reserapporter från missionsledningens besök till Etiopien 3–9 februari samt missionsledarens och styrelsens viceordförandes besök i Främre Asien 10–14 mars.
 • Kallelse till fortsatt tjänst. Missionärerna Chamilla och Kristian Sjöbackas pågående tvååriga arbetsperiod i Kenya inom Evangelical Lutheran Church in Kenya (ELCK) upphör vid slutet av år 2020. Styrelsen beslöt att förlänga den pågående arbetsperioden till och med 31.7.2021 samt att kalla paret Sjöbacka till en ny drygt två år lång arbetsperiod i Kenya från år 2022 till sommaren 2024. Chamilla och Kristian Sjöbacka har tackat ja till kallelsen. Besluten förverkligas förutsatt att pågående coronapandemi stabiliserats så att missionsarbete i Kenya är möjligt.
 • Missionärssamarbetet i Kenya. Styrelsen noterade att samarbetet med Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) kring missionär Kerstin Nilsson arbetsinsatser i Kenya upphör 30.9.2020 på grund av att Nilsson av ekonomiska skäl blivit uppsagd av ELM-BV. Därmed avslutas också SLEF:s lönebidrag till ELM-BV som i år är cirka 15 % av hennes lön.
 • Bostadsförsäljning. Styrelsen beslöt att till försäljning lägga en bostad på Skolhusgatan 20 A 21 i Vasa. Bostaden har inte varit uthyrd den senaste tiden och är i behov av en grundlig renovering.
 • Dispositionsrätt till bankkonton. Ett antal personer i lokalavdelningar i Sydösterbotten gavs dispositionsrätt till ett SLEF-bankkonto i Närpes Sparbank för att kunna deponera kontanter till bank. Liknande dispositionsrätt beviljades också en person från Vörå lokalavdelning till ett annat SLEF-bankkonto i Vasa Andelsbank.
 • Renoveringsbidrag 1. Ett bidrag beviljades till Keskis bönehus för målning av bönehusets ytterfasad inför 110-årsjubileet som infaller i år.
 • Renoveringsbidrag 2. Ett bidrag beviljades till Koskeby bönehus för takrenovering.
 • SLEF:s utsända. Missionsledaren gav en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
 • Operation Medlemskontakt. SLEF genomför Operation Medlemskontakt 18–31.5.2020 under hemlandsledare Tomas Klemets ledning.
 • Instruktion. Styrelsen antog en instruktion för välsignelser, invigningar, avtackningar och uppvaktningar inom SLEF.
 • Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses återstående sammanträden under år 2020 är 16.5, 15.6, 26–27.9 och 21.11.2020.

Albert Häggblom
styrelsens sekreterare