CORONAN UTMANAR OSS ATT PRIORITERA – VÄDJAN TILL FÖRSAMLINGARNA OCH FÖRSAMLINGSMEDLEMMARNA

År 2020 har varit ett exceptionellt år i församlingarnas arbete. I den nya situationen har församlingarna snabbt och kreativt sökt nya sätt att nå människor. Deltagandet i gudstjänster och andra möten som sänts via nätet har varit livlig. Mitt i osäkerheten har många hittat den kristna tron ​​på ett nytt sätt. Kyrkan är på väg. Tack för det.

Det har också varit glädjande att se hur enskilda människor troget har stött systerkyrkornas och systerorganisationernas arbete genom kyrkans missionsorganisationer och Kyrkans Utlandshjälp. Coronakrisen har påverkat organisationernas arbete på olika sätt. Ansvaret för anställda och för olika samarbetsprojekt har ibland krävt till och med snabba åtgärder.

 Finland håller nu på att öppna upp från coronan. I ett globalt perspektiv är coronakrisen ännu bara i sin början. Epidemin sprider sig nu särskilt i de områden där befolkningstätheten är hög och den lokala hälsovården svag. Våra samarbetskyrkor och deras församlingar står inför allvarliga utmaningar. Största delen av samarbetskyrkorna och samarbetsorganisationerna lever av de kollekter som samlas in om söndagarna. När församlingarna inte samlas, påverkar detta samarbetsparternas ekonomi och verksamhetsmöjligheter dramatiskt. Många av kyrkoledarna i Afrika och Asien har uttryckt oro över att pandemin ökar hungersnöden och antalet människor som lever i absolut fattigdom. När också den internationella diakonins stöd minskar, blir många av dem som nu får hjälp lämnade utan hjälp i sin försörjning och sina förberedelser för framtiden.

 Som bäst förbereder vi de kommande årens verksamhet och ekonomi. Tillsammans vädjar vi till församlingarna och församlingarnas beslutsfattare om att budgetmedlen för missionsarbetet och den internationella diakonin om möjligt skulle förbli oförändrade. Vi hoppas att församlingarna och församlingsmedlemmarna trots epidemin bär sitt ansvar för att förverkliga det gemensamma missionsuppdrag som getts till kyrkan, och har omsorg om att våra samarbetskyrkors och samarbetsorganisationers möjligheter att vittna och att tjäna sina medmänniskor, enligt Frälsarens exempel, skulle förbli starka.

Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga.
Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.
Lukas 4:18–19

I veckan efter pingst,

Biskop Jari Jolkkonen, ordförande i Nämnden för kyrkans mission
Mika Tuovinen, Finlands evangelisk-lutherska Folkmission
Markku Kotila, Finska Bibelsällskapet
Rolf Steffansson, Finska Missionssällskapet
Jouni Hemberg, Kyrkans Utlandshjälp
Juha Auvinen, Mediamission Budbärarna
Taneli Skyttä, Missionsorganisationen Såningsmannen
Tom Säilä, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
Albert Häggblom, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland

Publicerad på kyrkans webbplats 8.6.2020: https://evl.fi/pressrum/nyheter/-/items/item/33503/Kyrkans+missionsorganisationer+och+Kyrkans+Utlandshjalp+vadjar+for+stodet+till+det+internationella+arbetet