• Nya medlemmar. Styrelsen antog två nya medlemmar i SLEF.
  • Donation. En SLEF-medlem från Sydösterbotten har genom ett gåvobrev daterat 12.6.2020 gett SLEF en penningdonation på 43 000 euro med önskan att medlen används för föreningens missionsarbete.
  • Ny bok från SLEF-Media. I juni 2020 ger SLEF-Media ut boken Faderslängtan – om försoning i fadersrelationen, en översättning av Saara Kinnunens prisbelönta bok Isän kaipuu. SLEF-Media har för projektet beviljats ett bidrag på 12 000 SEK (cirka 1 150 euro) från Samfundet Pro Fide et Christianismo som förvaltare av kyrkoherde Nils Henrikssons stiftelse.
  • Försäljning av bostad. Styrelsen noterade att försäljningen av en bostad, Skolhusgatan 20 A 21 i Vasa, har slutförts och beslöt att kapitalet eller del därav ska placeras i börsaktier för att ge avkastning.
  • Utbetalning av semesterpenning. Styrelsen beslöt att verkställa utbetalningen av semesterpenningen för de anställda i juli månad eftersom kassaläget i föreningen har stabiliserats. Tidigare i våras hade styrelsen fattat beslut om att vänta med utbetalningen av semesterpenningen på grund av det osäkra ekonomiska läget orsakat av coronapandemin.
  • SLEF:s årsmöte. Styrelsen godkände förslaget till verksamhetsplan för år 2021 att framläggas för SLEF:s årsmöte 22.8.2020 kl. 15.00 på lägerområdet Klippan i Nykarleby. Likaledes godkändes förslaget till föredragningslista för årsmötet samt noterades att inga medlemsinitiativ inkommit.
  • Hemlandsstrategi. Styrelsen beslöt att påbörja utarbetandet av en strategi för hemlandsverksamheten för de närmaste åren.
  • Tjänstledighet. Missionär Mona Wallins tjänstledighet förlängdes till och med 31.8.2020.
  • SLEF:s utsända. Missionsledaren gav en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
  • Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses återstående sammanträden under år 2020 är 26–27.9 och 21.11.2020.

Albert Häggblom
styrelsens sekreterare