Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 26–27.9.2020 på Lägerområdet Klippan.

 • Nya medlemmar. Styrelsen antog en ny medlem i SLEF.
 • Penninginsamlingstillstånd. Styrelsen noterade att penninginsamlingstillstånd för Landskapet Åland är beviljat för perioden 1.1–31.12.2021. Tillståndets nummer är ÅLR 2020/6234.
 • Distriktssekreterare. Anna Dahlbackas anställning som distriktssekreterare för SLEF Norra förlängdes med ett år till 31.12.2021.
 • TP-ledare. Simon Jern anställdes från 1.10.2020 på arvodesbasis för att jämsides med Leo Byskata fungera som ledare för Team Polstjärnan.
 • T.f. ungdomssekreterare. Martin Sandberg anställdes som ledande sekreterare för barn- och ungdomssektorn på 80 % med tjänsteställe SLEF:s Vasakansli. Styrelsen anslog också medel till anställningar inom barn- och ungdomssektorn motsvarande en sammanlagd anställningsprocent på 150 % för år 2021.
 • Distriktsteolog. Styrelsen noterade att Klippankoordinator André Djupsjöbacka inom ramen för sin anställning i SLEF är tillgänglig i distriktsteologuppgifter under vintern 2021. Djupsjöbacka kan gärna kallas till förkunnelseuppgifter till olika avdelningsevenemang under vintern.
 • Wallins arbetsperiod. Missionärerna Alf och Mona Wallins arbetsavtal förlängdes till 30.4.2021 för att dessa ska ha möjlighet att slutföra sina arbetsuppgifter i Kenya.
 • H. Ororis arbetsprocent. SLEF justerade missionär Heidi Ororis arbetsprocent från 1.10.2020 till 50 % på hennes egen begäran.
 • Avdelningsreglemente. Styrelsen godkände det preliminära reviderade reglementet för SLEF:s avdelningar som ett förslag att sändas på remissrunda till avdelningarna under hösten. Den planerade förändringen gäller både ekonomiadministrationen i avdelningarna och hur avdelningen leds.
 • Luthersalen, Vasa. Styrelsen noterade att Luthersalen i Vasa tillfälligt är uthyrt under perioden september–december 2021 till Österbottens socialpsykiatriska förening rf. Arbetet med att försöka sälja Luthersalen fortsätter.
 • Försäljningen av Frihöjd. Styrelsen noterade att Lägerområdet Frihöjd sålts den 6.7.2020 för ett anmärkningsvärt bra pris och att ett avslutningsmöte hållits där 30.8.2020. Styrelsen är tacksam för den tid som lägerområdet har kunnat tjäna föreningens målsättning under 45 års tid i Södra Finland. Styrelsen noterade också medlemsmötets önskemål om att barnläger i Södra Finlandkunde fortsätta i någon form också efter att lägerområdet har sålts.
 • Villa Edla, Klippan. Styrelsen noterade med tacksamhet att byggandet av den nya personalbostaden på Klippan, numera benämnd Villa Edla, har kunnat slutföras väl och att byggkostnaderna kunnat hållas inom de ramar som hade ställts för projektet. Tidigare har styrelsen beslutit att Villa Edla kan hyras ut företrädesvis till SLEF närstående personer under tidpunkter då bostaden inte behövs för verksamheten.
 • Bidrag till bönehus. Styrelsen beviljade avdelningen i Jeppo ett bidrag för byte av sex fönster i bönehusets samlingssal.
 • Försäljning av bönehus. Styrelsen noterade det extra medlemsmötets beslut 7.9.2020 om att sälja Väster-Yttermark bönehus och fattade beslut om hur försäljningsprocessen ska fortsätta.
 • Medlemmar i SLEF:s organ 2021. Styrelsen utsåg medlemmar i en rad SLEF förtroendeorgan och utsåg representanter till ett antal andra organ och fastighetsbolag.
 • Evangeliska Centret, Vasa. Styrelsen godkände för SLEF:s del tre uthyrningsavtal och tre aktieägaravtalsbilagor som ska reglera samarbetet med Evangeliska Folkhögskolan i Svenskfinland i Evangeliska Centret (EC) i Vasa. Noterades också med tacksamhet att Skatteförvaltningen godkänt en rättelseyrkan gällande ett momsbeslut kring FAb Evangeliska Centret, vilket innebär att fastighetsbolaget får dra av 32,18 % av den moms som ingick i Evangeliska Centrets entreprenadkostnad i stället för dryga 5 % som beskattaren tidigare godkänt.
 • SLEF:s utsända. Missionsledaren gav en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
 • Sammanträdesplan. Preliminärt datum för SLEF:s styrelses återstående sammanträden under år 2020 är 21.11.2020.

Albert Häggblom
styrelsens sekreterare