Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 21.11.2020:

 • Nya medlemmar. Styrelsen antog sex nya medlemmar i SLEF.
 • Stiftskollekter. Noterades att SLEF:s missionsarbete beviljats två fastställda kollektdagar (palmsöndagen och reformationsdagen) och barn- och ungdomsarbetet en valbar kollektdag under år 2021.
 • Gästtalare. Noterades att Erik J. Andersson (Sverige) medverkar som gästtalare vid SLEF:s årsfest 1–4.7.2021 i Pedersöre.
 • Styrsamtal. Noterades att det årliga styrsamtalet mellan Kyrkans Utrikesavdelning och SLEF hållits 2.10.2020 i god anda.
 • Tilläggsanslag. Noterades att SLEF av Kyrkostyrelsen beviljats 10 000 euro i tilläggsanslag för år 2020 som kompensation för lägre inkomst från stiftskollekter på grund av coronapandemin.
 • Malena Ahlskogs arbetsprocent. Barnavännens redaktör Malena Ahlskogs arbetsprocent justerades på hennes egen begäran från 25 % till 20 % deltid med början från 1.12.2020.
 • Sändebudet, redaktörer 2021. För år 2021 har redaktörer för Sändebudet utsetts enligt följande: Brita Jern (Vasa) till ansvarig utgivare och biträdande redaktör, David Forsblom (Vasa) till huvudredaktör, Beatrice Nyholm (Vasa) till annonsredaktör, Anders Bäck (Maxmo) till textbearbetare och Ove Lillas, Crealio Design, för layoutarbetet.
 • Bibelöversättningskonsult, fortsatt anställning. Missionär Magnus Dahlbackas anställning som bibelöversättningskonsult förlängdes med en fyraårsperiod för åren 2021–2024.
 • Ny missionär till Etiopien. Styrelsen beslöt att kalla Helena Sandberg till missionär inom Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka för tiden 1.2.2021–31.12.2024, med kristen fostran som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Sandberg har tackat ja till kallelsen och kommer under vårvintern 2021 att studera språk i Etiopien.
 • Ungdomssekreterare. Tanja Forsblom anställdes som ungdomssekreterare 1.1–31.12.2021 på 60 % deltid med huvuduppgift inom ungdomsarbetet i Norra delarna av Österbotten och inom SLEF:s lägerverksamhet.
 • Verksamhetskoordinator för Nyland. Styrelsen beslöt att kalla Tuomas Anttila att på 8 % deltid verka som verksamhetskoordinator i Nyland under år 2021.
 • Hemlandsstrategi. Styrelsen antog en hemlandsstrategi för SLEF.
 • Mediastrategi. Styrelsen antog en mediastrategi för SLEF.
 • Missionsstrategi. Styrelsen antog en reviderad missionsstrategi för SLEF.
 • Avdelningsreglemente. Styrelsen antog ett nytt reglemente för SLEF:s lokalavdelningar att träda i kraft från 1.1.2021. Implementeringstiden är ett år. Vidare beslöts att lämpliga dokument till stöd för avdelningsmötenas genomförande snarast sänds ut till avdelningarna.
 • Bönehusens försäkringar och elräkningar. Styrelsen beslöt att SLEF:s huvudekonomi övertar ansvaret och betalningen för försäkringen av de fastigheter som är registrerade i SLEF:s namn ute i avdelningarna i Svenskfinland, att de minsta avdelningarnas elkostnader överförs till SLEF:s huvudekonomis ansvarsområde, samt att övriga löpande kostnader för avdelningarnas bönehus/samlingssalar fortsättningsvis förblir under avdelningens ansvarsområde.
 • Budget 2021. Styrelsen fastställde budgeten för år 2021.
 • SLEFinarier. Noterades att digitala, veckovisa seminarier och föredrag arrangeras på tisdagskvällar från och med 12.1.2021. SLEFinarierna utgår från teman som berör SLEF:s verksamhet och målsättning, bland annat Bibel, väckelsehistoria, sång, mission och apologetik.
 • Missionsledningens fältbesök. Styrelsen noterade missionsledningens planer på resor till missionsfälten under år 2021.
 • SLEF:s utsända. Missionsledaren gav en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
 • Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses sammanträden under år 2021 är 22.1, 27.3, 22.5, 25.9 och 20.11.2021.

Albert Häggblom

styrelsens sekreterare