• Konstituering. Efter sluten omröstning valdes Ingvar Dahlbacka till styrelsens ordförande för år 2021. Till viceordförande för år 2021 valdes Göran Stenlund. Verksamhetsledaren kallades till sekreterare för året.
  • Testamente. Noterades med tacksamhet att föreningen erhållit ett testamente från Vörå för föreningens missionsarbete.
  • SLEF:s årsfest 2022. Noterades med tacksamhet att SLEF:s avdelning i Helsingfors välkomnar SLEF:s årsfest 2022 till Helsingfors.
  • Sommarteolog. Simon Jern anställdes som sommarteolog för två månader för sommaren 2021.
  • H. Ororis arbetsprocent. Styrelsen justerade missionär Heidi Ororis arbetsprocent från 1.2.2021 till 75 % i enlighet med anhållan.
  • Dagtraktamenten och km-ersättning. SLEF:s dagtraktamenten uppgår till 60 % av statens skattefria dagtraktamenten och km-ersättningen till 80 % av statens skattefria km-ersättning. Under år 2021 innebär detta för SLEF:s del bland annat att fullt dagtraktamente utgör 26,40 euro, deldagtraktamente 12,00 euro och km-ersättningen 0,352 euro/km.
  • SLEF:s utsända. Missionsledaren gav en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
  • SLEF:s webbplats. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp för att leda arbetet med en förnyelse av föreningens webbplats.
  • Styrelsens arbetsordning. Styrelsens arbetsordning kompletterades med en ny punkt som anger att styrelsemöten också kan hållas på distans med hjälp av ändamålsenliga kommunikationsverktyg.
  • Lagfartsändring. Tomten för Jeppo bönehus har bestått av sex olika delar med olika fastighetsbeteckningar. Styrelsen beslöt att av lantmäteriverket begära att dessa sex delar sammanslås till ett fastighetsnummer och en enda lagfart.
  • Sammanträdesplan. SLEF:s styrelse sammanträder nästa gång 20.2.2021 på distans.

Albert Häggblom
styrelsens sekreterare