Följande beslut kan noteras från SLEF:s styrelsens protokoll 2–4 / 2021:

 • Nya medlemmar. Styrelsen antog två nya medlemmar i föreningen.
 • Bidrag. Noterades att Svenska kulturfonden beviljat ett bidrag på 3 000 euro till Evangelicum för ändamålet "Konsertverksamhet och 50-årsjubileum".
 • Missionsanslag. Noterades att Esbo kyrkliga samfällighet beviljat SLEF 14 014,62 euro i budgetanslag.
 • Verksamhetsberättelse 2020. Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen för år 2020.
 • Bokslut 2020. Bokslutet för år 2020 godkändes för revision.
 • Fortsatt anställning, Ida-Maria Österbacka. Anställningen av koordinatorn Ida-Maria Österbacka för Bokcafé Station 1 förlängdes från 1.7.2021 tillsvidare på 20 % deltid.
 • Sommaranställningar. Styrelsen noterade ledningsgruppens anställningsbeslut av lägerledare samt personal för lägerområdena Klippan och Fridskär för kännedom. Anställningarna verkställs med förbehåll för eventuella förändringar på grund av den pågående coronapandemin.
 • Årsfest i Pedersöre. Styrelsen beslöt att årsfesten 1–4.7.2021 i Pedersöre ordnas i första hand med de medverkande på plats i Pedersöre kyrka och strömmas live med bild och ljud samt sparas på SLEF:s YouTube-kanal. Årsfestprogrammet planeras så att det lämpar sig för digital produktion. Servering ordnas enbart för de medverkande. Ifall pandemisituationen med dithörande restriktioner märkbart förbättras öppnas festen också för övriga att delta, främst för deltagare från Pedersörenejden, men utan att bespisning ordnas. SLEF:s lokalavdelningar uppmuntras att så långt förutsättningarna tillåter ordna lokala samlingar där man gemensamt kan ta del av det strömmade missionsfestprogrammet.
 • Missionsfest i Nagu. Styrelsen beslöt att SLEF:s missionsfest 6–8.8.2021 i Nagu ordnas med de medverkande på plats och i något nedbantad form. Festen strömmas med ljud och bild samt sparas på SLEF:s YouTube-kanal. Logi och bespisning ordnas för de medverkande. Ifall pandemisituationen med dithörande restriktioner märkbart förbättras öppnas festen också för övriga att delta, främst för deltagare från Åbonejden, men utan att bespisning ordnas. SLEF:s lokalavdelningar uppmuntras att så långt förutsättningarna tillåter ordna lokala samlingar där man gemensamt kan ta del av det strömmade missionsfestprogrammet.
 • SLEF:s utsända. Missionsledaren gav en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
 • Fortsatt tjänstgöring, Rut Åbacka. Missionär Rut Åbacka kallas att, efter en hemmavistelse från maj till juli 2021, under tiden augusti 2021 till december 2023 tjäna som missionär i anslutning till ELCK i Kenya med placering i västra Kenya.
 • Avgång från tjänst, Alf Wallin. Inför den förestående pensioneringen 1.6.2021 noterade styrelsen med tacksamhet missionär Alf Wallins mångåriga insats i evangeliets tjänst genom Evangeliföreningen.
 • Resetjänst, Alf och Mona Wallin. Beslöts att Alf och Mona Wallin anställs i resetjänst i SLEF mot arvode och reseersättning under hösten 2021 med tanke på besök i avtalsförsamlingar och understödsgrupper.
 • Missionspraktik, Mirjam Stenlund. Styrelsen beslöt att inom ramen för SLEF:s missionspraktikantprogram bereda Mirjam Stenlund praktikmöjlighet vid SAT-7 med bas på Cypern från augusti 2021 till sommaren 2022.
 • Stipendium, Fride Häggbloms minnesfond. Ett stipendium ur Fride Häggbloms minnesfond beviljades Hannes Uunila för hans studier inom kyrkomusik vid Sibeliusakademin.
 • Arbetarskyddet. Styrelsen antog ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet för SLEF.
 • Sammanträdesplan. SLEF:s styrelse sammanträder nästa gång 22.5.2021 på distans.

Albert Häggblom

styrelsens sekreterare