• Ny arbetsperiod, Rut Åbacka. Styrelsen noterade med tacksamhet att Rut Åbacka per brev 3.5.2021 har tackat ja till kallelsen till missionär i västra Kenya under en cirka två och ett halvt år lång period från augusti 2021 till december 2023 inom den lutherska kyrkan i Kenya, ELCK.
 • SLEF:s årsmöte. Styrelsen beslöt att SLEF:s årsmöte och valmöte 2021 hålls 21.8.2021 kl. 15.00 i samband med SLEF:s medarbetardagar som ordnas på Fridskär 20–22.8.2021. Årsmöteskallelsen publiceras i Sändebudets juninummer.
 • Styrelsen godkände förslaget till verksamhetsplan för år 2022 att framläggas för SLEF:s årsmöte.
 • SLEF:s mediearbete. En rapport kring SLEF:s mediearbete noterades.
 • Styrelsen antog en ny organisationsplan för SLEF. Den största förändringen finns inom SLEF:s fjärde sektor. Förlagssektorn byter namn till Mediesektorn och sektorledarens titel ändras till mediechef. Brandnamnet SLEF-Media kvarstår oförändrat. I denna sektor ingår utöver förlagsverksamhet och bokhandelsverksamhet numera även digital medieverksamhet. Styrelsen beslöt också att tillsätta en direktion för Klippan som närmast ska fungera som en ledningsgrupp för lägerområdet.
 • Mediesekreterare, Anna Dahlbacka. Distriktssekreterare Anna Dahlbackas titel ändrades till SLEF Norras verksamhetskoordinator och anställningsprocenten justerades till 40 % deltid för tidsperioden 16.8.2021–31.7.2022. Under samma tid anställs Dahlbacka även som mediesekreterare på 40 % deltid. Anställningen är motiverad mot bakgrund av den stora ökningen av digitala verksamhetsformer.
 • Tjänstledighet, Helena Sandberg. Missionär Helena Sandberg beviljades tjänstledighet för tiden
 • Tjänstledighet, Maria Forsblom. Ungdomssekreterare Maria Forsblom beviljades förlängd tjänstledighet till 31.8.2023.
 • Kallelse, Martin Sandberg. Vikarierande ungdomssekreterare Martin Sandberg kallades att fortsätta sitt arbete som ledande sekreterare för barn- och ungdomssektorn på 80 % deltid under åren 2022–2023 med SLEF:s Vasakansli som tjänsteställe.
 • Kallelse, Simon Jern. Teologistuderande Simon Jern kallades att på 8 % deltid verka som verksamhetskoordinator för Åbo 1.8.2021–31.5.2022. Jern har tackat ja till kallelsen.
 • Hemåt 2022. Till redaktionen för årsboken Hemåt 2022, som samtidigt utgör en jubileumsskrift, utsågs Ingvar Dahlbacka (sammankallare), Jakob Dahlbacka och Brita Jern.
 • 100-årsjubileumskommitté. En kommitté för planerandet av föreningens 100-årsjubileum år 2022 tillsattes.
 • Årsfest 2022. Föreningens årsfest 2022 kommer att ordnas i Helsingfors i Lutherkyrkans och Tyska skolans utrymmen 30.6–1.7.2022.
 • 150-årshistorik. Styrelsens utsåg David Forsblom, Brita Jern och Göran Stenlund till representanter i en redaktion gemensam med Sley för utarbetandet av en historik till den evangeliska rörelsens 150-årsjubileum år 2023.
 • SLEF:s utsända. Missionsledaren gav en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
 • Sammanträdesplan. SLEF:s styrelse sammanträder nästa gång 21.6.2021 på distans.

Albert Häggblom
styrelsens sekreterare