• Utträde. Styrelsen noterade att medlemskapet för en person upphört.
 • SLEF har erhållit tre stiftskollekter för år 2022: två missionskollekter, på palmsöndagen respektive reformationsdagen, samt en tidsmässigt valbar kollektdag för barn- och ungdomsarbetet.
 • Gästtalare. Noterades att årsfestens gästtalare i Helsingfors år 2022 kommer att vara Lauri Thurén medan Daniel Ringdahl från ELM i Sverige kommer att vara bibelstudiehållare under missionsfesten i Larsmo.
 • Styrelsen mottog en reserapport från missionsledningens och Magnus Dahlbackas tjänsteresa till Kenya i oktober.
 • En befattningsbeskrivning för mediechefen David Forsblom antogs.
 • Kallelse av missionärer. Styrelsen har kallat familjen Evans och Heidi Orori att tjänstgöra som missionärer i Kenya på en tvåårsperiod från sommaren 2022. Familjen Orori har tackat ja till kallelsen.
 • Anställning. Håkan Salo från Närpes har anställts på 60 % deltid från 1.12.2021 för ett år med hjälp av lönesubvention från TE-byrån. Salo kommer främst att arbeta med förkunnelse, ungdomsarbete och lägerverksamhet.
 • Alicia Grankulla anställdes som t.f. koordinator för Bokcafé Station 1 i Jakobstad på 20 % deltid för en och en halv månad från och med 1.12.2021.
 • Missionspraktikantersättning. Styrelsen har uppdaterat systemet kring ekonomisk ersättning till missionspraktikanter.
 • Samarbete med Sat-7. Styrelsen beslöt att ansöka om att bli associerad medlem i Sat-7-nätverket samt medlem i SAT-7:s Europagemenskapmedlemskap. SAT-7 är ett kristet satellit-tv-nätverk som på arabiska, persiska och turkiska dagligen når 25 länder i Mellanöstern och Nordafrika. Den primära uppgiften är att stöda kristna i Mellanöstern, men nätverket når dagligen långt utöver denna skara.
 • 100-årsjubileet. Styrelsen diskuterade planerna för firandet av föreningens 100-årsjubileum år 2022, som bland annat kommer att rymma ett antal regionala jubileumsfester. Temat för jubileumsåret fastställdes till Se på Jesus!
 • Årsfesten 2023. Styrelsen beslöt att förlägga årsfesten 2023 till Karleby 29.6–2.7.2023 med huvudsaklig festplats Sockenkyrkan och församlingshemmet på Kyrkbacken.
 • SLEF:s utsända. Missionsledaren gav en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
 • Sammanträdesplan. SLEF:s styrelse beslöt att sammanträda nästa gång 8.12.2021 på distans bland annat för att fastställa budgeten för 2022. Det första sammanträdet år 2022 hålls 21.1.2022 i Vasa.

Albert Häggblom
styrelsens sekreterare