Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 29.3.2014 i Tammerfors:

Förnyad webbplats. SLEF:s förnyade webbplats www.slef.fi lanserades 25.2.2014.

TV-serie. Malax TV har producerat en tolvdelad TV-serie från SLEF:s årsfest 2013 i Malax. Programmen har redigerats av Tom och Anki Dahlfelt, Vasa. Programmen, som har sänts av Jakobstads TV, Kristinestads TV, Malax TV och Årvas TV, är också tillgängliga på Malax TV:s webbplats www.malaxtv.fi.

Verksamhetsberättelse. Styrelsen har godkänt verksamhetsberättelsen för år 2013. Bokslutet för år 2013 har godkänts för revision.

Sommararbetare. Bland 22 sökande har följande 15 personer utsetts till SLEF:s sommararbetare 2014: Andersson Juliana, Vasa, Andersson Ludvig, Vasa/Jakobstad, Backlund Jakob, Nykarleby/Åbo, Byggningsbacka Nina, Vasa/Åbo, Enges Iréne, Vasa, Fors Edny, Terjärv/Vasa, Forsblom Lina, Esse/Esbo, Hieta-Koivisto Annika, Vasa, Håkans Elvira, Korsholm, Krokfors Hanna-Madeleine, Jakobstad, Lönnqvist Emma, Vasa, Sandberg Ellen, Jakobstad, Schmidt Elina, Närpes/Åbo, Vidjeskog Jakob, Terjärv, och Österbacka Jimmy, Åbo.

Besök på SLEF:s arbetsfält. Verksamhetsledare Göran Stenlund och missionsledare Brita Jern besökte SLEF:s arbetsfält i Kenya och Turkiet 3–18.3.2014. Under besöket i Kenya gjordes en uppföljning av det mångåriga REP-projektet samt en evaluering av vattenprojektet Sumba Water Supply. Vid missionärernas gemensamma årliga retreat höll verksamhetsledaren fyra bibelstudier över Petrus första brev, och missionsledaren medverkade vid ett par andra programpunkter. I Turkiet deltog missionsledningen i Istanbuls lutherska kyrkas gemensamma årliga konsultation, där representanter för fyra finländska organisationer samt alla finländska utsända deltog, sammanlagt över 60 personer. Både i Kenya och i Turkiet förde missionsledningen enskilda överläggningar med SLEF:s alla utsända.

Stipendium. Studerande Juliana Andersson, Vasa, har ur Fride Häggbloms minnesfond beviljats ett stipendium för musikstudier vid Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland (Efo) under läsåret 2014–2015.

Bönehusrenovering. SLEF:s lokalavdelning i Vörå har beviljats ett bidrag om 2 000 euro för att reparera ytterväggen på Koskeby bönehus i Vörå. Bönehuset är byggt 1904 och det äldsta landsortsbönehuset i SLEF:s ägo.

Nytt vattenprojekt. SLEF har de två senaste åren verkställt tre vattenprojekt i västra Kenya med stöd från finska staten: ett på bibelskolan Atemo Bible College (ABC), ett på Atemo Station och ett i byn Sumba nära Rukongo. Dessa tre projekt har sammanlagt kostat 95 774,89 euro. Av denna summa har statens andel varit 74 900 euro och SLEF:s egen andel 20 874,89 euro eller 21,8 %. Stiftet Lake Diocese inom den lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) har liksom lokalbefolkningen uttryckt önskemål om att få verkställa ett motsvarande vattenprojekt i Nyagowa-området. SLEF:s styrelse har gett ekonomichef Solveig Nylund i uppdrag att i samråd med missionär Alf Wallin och de lokala myndigheterna i västra Kenya planera ett sådant vattenprojekt, som verkställs år 2015 förutsatt att statsbidrag beviljas för projektet.

Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses följande sammanträden är 17.5, 27.9 och 22.11.2014.

Göran Stenlund,
styrelsens sekreterare