Apg 1

Inledning: Både Apostlagärningarna och den som nedtecknat den var till en början okända. Fyra avsnitt berättas ändå i vi-form. Av detta kan vi dra slutsatsen att författaren uppenbarligen var någon av Paulus medresenärer. Om man jämför vi-avsnitten och Paulus brev med varandra, märker man att författaren till brevet inte kan vara någon annan än läkaren Lukas (t.ex. Kol 4:10­–14).

Kyrkofäderna var eniga om att Lukas skrivit både Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. Lukas var inte jude, men kunde Gamla testamentet väl genom den grekiska översättningen Septuaginta. Likaså kände han väl till det första århundradets sociala och politiska omständigheter i Mellanöstern.
Apostlagärningarna skrevs antagligen under Paulus fångenskap i Caesarea och/eller Rom. Boken slutar också med fångenskapen i Rom ca år 62 e.Kr. Den berättar om kyrkohistoriens tre första årtionden med början från Jesu himmelsfärd ca år 30 e.Kr.

Apostlagärningarna är skriven till Teofilus, som antagligen bekostade dess utgivning. Teofilus tillhörde troligtvis en förnäm släkt och fick vid den tidpunkten dopundervisning.

Frågorna: 1:1–14

 1. Fundera över olika orsaker till varför Lukas också ville berätta om Kyrkans födelse och dess utbredning i det romerska riket, fastän de övriga evangelisterna slutade vid Jesu uppståndelse (1–2)
 2. Hur förhåller du dig, utifrån vers 2, till liberalteologernas påstående om att det väsentliga inte är Jesu kroppsliga uppståndelse, utan lärjungarnas uppståndelsetro?
  • Vad fick de 40 dagarna för betydelse för lärjungarna och senare för den kristna kyrkan (3)?
 3. Varför var apostlarna tvungna att vänta lite till på den helige Andes utgjutelse (4–5)? 
 4. Vad är det för skillnad mellan Johannes dopet och det kristna dopet (5)?
  • Vilket av de nämnda dopen i vers 5 har du mottagit?
 5. Hurudan uppfattning hade lärjungarna vid denna tid angående Guds rike? (Vem tillhör det, hur blir det en verklighet på jorden?) (6–7)
  • På vilket sätt försöker Jesus här förändra lärjungarnas förståelse av Gudsriket (7–8)?
  • Vad lär oss verserna 6–8 om hur vi ska förhålla oss till spekulationer om de yttersta tiderna, samt till när världsslutet kommer o.s.v.?
 6. Varför säger inte Jesus i vers 8: ”Ni måste vittna...”?
  • Orden i vers 8 säger Jesus även till dig. Vad är din uppgift i missionen?
  • Fundera över varför så liten del av de kristna är beredda att offra tid och pengar för att Guds rike ska spridas ända till jordens yttersta gräns.
 7. Varför var det viktigt att lärjungarna med egna ögon såg Jesu himmelsfärd (9–11)?
  • Hur förhåller sig väntan på Jesu återkomst och missionsarbetet till varandra (8, 11)?
 8. Var är himlen? (Vad betyder det att Jesus lyftes upp till himlen?)
  • Var är Jesus just nu (11, jfr Matt 28:20b)?
 9. Hur många människor och hurudana var de människor som Jesus gav uppgiften att erövra världen med evangeliets hjälp (13–14)?
  • En hurudan stämning tror ni att rådde bland lärjungaskaran under de där tio dagarna?
  • Jesu mor nämns här för sista gången (14). Vad tror ni att dessa händelser betydde för Maria? 

Sammanfattande frågor:

 • Vad säger oss den här texten om den helige Andes verk?
 • Vilken betydelse har dessa händelser för världsmissionen?
 • Var i denna text kan vi lägga märke till Guds nåd i Kristus?

Avslutning: Efter detta tog Petrus tag i tömmarna och föreslog att man skulle välja en tolfte apostel i Judas Iskariots ställe. Vittnena till uppståndelsen skulle nämligen vara lika många som stammarna i det gamla förbundet. Den som skulle bli vald måste vara en man som vandrat tillsammans med lärjungaskaran under hela den tid som Jesu offentliga verksamhet varat. Maria Magdalena kom inte ens på fråga, fastän hon hade följt Jesus mera troget än någon av de männen.

Man fann två kandidater till apostlaämbetet. Man bad att Gud skulle välja den rätte och lotten föll på en man vid namn Mattias. Efter denna händelse hör vi ingenting om honom, men det gör vi inte heller om de andra lärjungarna, med undantag av Petrus, Jakob och Johannes.

Läs hemma: Kapitel 1–2