Apg 15

Inledning: Nu följer en arbetsperiod i Antiokia. Hemförsamlingen visar sig dock inte vara en rofylld hamn för de första missionspredikanterna. Ett stort problem ligger nämligen och pyr i den kristna kyrkan och flammar nu upp till ett fullvärdigt krig. En del av de judar som tror på Jesus kan på inget sätt godkänna att enbart dopet och tron skulle räcka till för frälsning. Nej, dessa judaister kräver av de troende "fullkomlig överlåtelse och lydnad", om de vill bli frälsta.
Måste de människor som omvänt sig från hedendomen också omvända sig till judendomen? Måste de omskäras? Måste de följa Mose lag? Måste de avstå från vissa maträtter, bl.a. svinkött? Måste de hålla de judiska festerna och de stränga sabbatsbuden? Paulus, som hade fått sitt evangelium direkt av Jesus, visste att allt skulle gå förlorat ifall man gav efter för judaisterna.

Judaisterna kom till Antiokia och började där sprida sin lära. Men det räckte inte för dem, utan de fortsatte sin resa även till församlingarna i Galatien, varifrån Paulus nyss återvänt. Judaisternas lära gick direkt hem hos de unga kristna. Paulus fick till sin stora sorg reda på att församlingarna, som han fött med så stor möda och stort besvär, hade vänt sig emot honom. I denna situation skrev han sitt första brev, Galaterbrevet. "Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro...?" (Gal 3:1–2).
För att lösa situationen beslöt man att sammankalla det första kyrkomötet. Även Petrus kom till Jerusalem. Som ordförande fungerade Jakob, Jesu bror. Året var 48 eller 49 e.Kr.

Frågorna: 15:1–21
1. Vad säger det oss om judaisterna att de inte gick direkt till hedningarna, utan att de åkte runt i de församlingar som andra hade grundat (1)?

 • Till vad ansåg judaisterna att de behövde lagen, till vad evangeliet?
 • Var judaisterna enligt din åsikt riktiga kristna, d.v.s. kom de med sin tro till himlen (1, 5)?

2. På vilket sätt skiljde sig de judekristnas vardag från de hednakristnas? (Vad gjorde de judekristnas liv tungt? Se även verserna 10 och 19)

3. Vad var det tänkt att Paulus och Barnabas reseskildring skulle få till stånd vid detta tillfälle (3, 4, 12)?

 • Vad betyder missionspredikanternas "reseskildringar" för vår tids kristna? Vad betyder de för dig?

4. Varför är en villolära som kommer inifrån kyrkan farligare än en som kommer utifrån?

 • Vilka villoläror som just nu kommer inifrån kyrkan borde kyrkan kämpa mot?

5. Vilka var Petrus argument (7–11)?

 • Rituell rening var enligt Mose lag villkoret för att få närma sig Gud. Vilket villkor satte Petrus för det?

6. Vilka var Jakobs argument (13–18)?

 • Vad sade Jakob om Guds folk, vem hör dit och hur blir man medlem i det? Vad fanns det för nytt i detta, i jämförelse med judaisternas tro?

7. Vad hade Guds ord för betydelse för det första kyrkomötet (16–18)?

8. Vad hade hänt kristenheten om denna fråga hade behandlats med silkesvantar och lämnats obehandlad?

 • Vad hade hänt kristenheten ifall mötet hade tagit judaisternas parti?

9. Varför var påbuden i vers 20 viktiga för gemenskapen mellan de hednakristna och de judekristna (särskilt för nattvardsgemenskapen)?

 • Fundera över i vilken grad vår tids kyrkomöten borde ta lärdom av kyrkomötet i Jerusalem?

10. Varför är en rätt lära en så otroligt viktig sak?

Sammanfattande frågor:

 • Vad säger denna händelse om hur den helige Ande verkar?
 • På vilket sätt befrämjade det första kyrkomötet världsmissionen?
 • Var i denna text framkommer Guds evangelium i Kristus?

Avslutning: När apostlarnas brev anländer till Antiokia, suckar de kristna av lättnad. I brevet sägs klart att omskärelse och Gamla testamentets reningslagar inte gäller hedningar som omvänt sig till kristendomen. Paulus och Barnabas benämns "kära bröder" och man tar avstånd från judaisterna. Men om de judekristna och de hednakristna vill fira nattvard tillsammans, måste några matregler kvarstå. De judekristna skulle aldrig någonsin äta blod eller kött som offrats åt avgudarna. Att avhålla sig från otukt torde här betyda att reglerna för sexualmoralen ska hämtas från Gamla testamentet.

Läs hemma: Kapitel 16