Apg 17

Inledning: Resan i Europa fortsatte, näst i tur var Tessalonika (nuvarande Thessaloniki, Greklands näst största stad). Den kristna församlingen grundades, judarna startade uppror och Paulus förflyttade sig till Berea. Där upprepades samma mönster och Paulus var tvungen att fly, men Timoteus och Silas stannade kvar för att vårda den nygrundade församlingen.

Så hände det sig att Paulus anlände alldeles ensam till Aten. Blomsterdagarna som Greklands huvudstad hade kommit och gått, men ännu var det en universitetsstad dit många unga romare sändes för att studera filosofi. Ordentliga debatter föll alltid filosoferna i smaken.

Stoicismen och epikurismen var de rådande filosofierna som levde sida vid sida med all slags avgudadyrkan. De var materialistiska lärokonstruktioner som koncentrerade sig på livet här och nu, och inte på det som händer på andra sidan döden. På samma gång trodde nog de flesta människor på själens odödlighet enligt Platons lära. Epikuréerna lärde att livets mening var lycka och njutning. Stoikerna lärde att livets mening låg i att eftersträva att stärka sin karaktär, människan måste lära sig självbehärskning och klara sig utan hjälp från andra. Båda filosofierna hade dock degenererats från sina ursprungliga ideal fram till Paulus tid.

Vår text behandlar den kristna trons sammandrabbning med den filosofi som rådde i tiden.

Frågorna: 17:16–34
1. Paulus hade säkert sett avgudar förut. Vad upprörde honom speciellt i Atens avgudabilder (16)?

 • På vilket sätt förhåller du dig till avgudabilder och till föremål som används till avgudadyrkan?

2. På vilka olika sätt evangeliserade Paulus till dem som bodde i Aten (17)?

3. Hurudana människor är i allmänhet intresserade av filosofi?

 • Tycker ni att det verkar som om atenarna var uppriktiga sanningssökare (18, 21)?
 • Jämför filosofer i Aten med våra dagars västerländska filosofer. Vilka samband, vilka skillnader märker du?

4. Vad är förvånande i sättet som Paulus börjar sitt tal till sina dagars filosofer (22–23)?

 • Menade Paulus att all slags tillbedjan av avgudar också samtidigt är en tillbedjan av den rätta Guden, eller gäller detta påstående endast angående den ende "okände guden" (23)? Motivera ert svar utifrån texten.

5. För vad börjar Paulus kritisera avgudarna (24–30)?

 • Vilka saker nämner Paulus om den rätte Guden (24–29)?

6. Varför citerar inte Paulus Bibeln i sitt tal, utan istället en grekisk poet vid namn Epidemes (26)?

 • Paulus citerar Greklands författare tre gånger i sina tal och brev. När tror ni att han hade tid att studera dem?

7. Vilka saker säger Paulus om Jesus, fastän han inte nämner Jesu namn (30–31)?

 • Vad i vers 31 visar, att Paulus inte talar om själens odödlighet, utan om kroppens uppståndelse? Vilken skillnad finns det mellan dessa två begrepp?

8. Vilket svar ger uppståndelsen och domen till epikureiska och stoiska filosofier (31)?

 • Vilket svar ger uppståndelsen och domen till vår tids filosofier (t.ex. postmodernismen)

9. Hur skulle atenarna kanske ha reagerat om Paulus hade predikat till dem: "Tro på Herren Jesus så ska ni bli frälsta"?

 • Slutade Paulus tal mitt i, eller fick han sagt allt vad han skulle säga (31–32)?

10. Varför övertygade Paulus predikan endast några åhörare (34)? (Är det speciellt svårt för en filosof att komma till tro?)

 • Vad kan vi lära oss av de människor som kom till tro vid talet på Areopagen (34)?

Sammanfattande frågor:

 • Vad berättar den här texten om den helige Andes verk?
 • Hur vittnar denna händelse om Guds nåd i Kristus?
 • Hur påverkade denna händelse världsmissionen?

Avslutning: Världen har sett många högt respekterade filosofer genom tiderna. Filosofins ursprungliga mål var att söka sanningen, men det har den övergivit redan för länge sedan. Många gånger har filosofin överskridit sitt verksamhetsområde och försökt ställa sig ovanför Guds ord, Bibeln. Lärda teologer och andra som försöker förklara Bibeln på nytt och på nytt har gett upp inför sin tids filosofi, och börjat tolka Guds ord genom det filter som den rådande filosofin erbjuder. Det har visat sig vara oerhört svårt att vara av annan åsikt än den filosofi som är aktuell.

Läs hemma: Kapitel 18