Apg 18

Inledning: Resan i Europa fortsatte till staden Korint i Akaja. Det var en stor och välmående handelsplats, känd för att alla former av sex var tillåtet där. I Afrodites tempel utövade tusen tempelskökor sitt yrke. Paulus stannade hela 18 månader i Korint.

Aposteln skrev Tessalonikerbreven ganska snart efter att han hade anlänt till Korint. Han hade fått vetskap om deras situation av Timoteus och Silas (5). En god nyhet var att evangeliet snabbt spreds från den nya församlingen till ett vidsträckt område omkring Tessalonika. Men de kristna förföljdes hårt och de behövde uppmuntran. De hade också börjat fundera över frågor som rörde Jesu återkomst. Dessutom förtalade en del Paulus, så han svarade i sitt brev på anklagelserna.

Med hjälp av en inskrift hittad i Delfoi vet vi att Gallio, filosofen Senecas bror, var landshövding i Akaja endast ett år, från juli 51 till juli 52 e.Kr. Lukas nämner honom i vers 12. Det här är den säkraste tidsbestämmelsen i hela Apostlagärningarna, och härifrån räknar vi åren framåt och bakåt. Paulus lämnade Korint ganska snart efter episoden med Gallio.

Frågorna: 18:1–17
1. Föreställ er Paulus vardag och helg i Korint. Hurudana uppgifter och möten hörde till dem (1–4)?

 • När hade Paulus tid att utöva sitt hantverkaryrke?
 • Vad tror ni Akvila, Priskilla och Paulus diskuterade när de tillverkade tält?

2. Hur skiljer sig Paulus ekonomiska situation från en missionärs situation i vår tid? (Varför betalade inte den sändande församlingen lön åt Paulus?)

 • Vilka positiva och negativa sidor finns det i att missionären själv skaffar sitt uppehälle som tältmakare?

3. Paulus har redan många gånger bestämt sig för att lämna judarna i fred och koncentrera sig på att evangelisera bland hedningarna. Varför håller han sig inte till sitt beslut (5–6)?

 • Vilken fördel hade den församling som bildades i Korint av att föreståndaren för synagogan, Krispus, kom till tro bland de första (8)?
 • Vad hände med synagogans föreståndare när Paulus var i Korint, av denna text och början av Korintierbrevet att döma (8, 17 och 1 Kor 1:1)?

4. Vilken betydelse för Paulus hade den syn han fick i sömnen (9–11)? (Tror ni att aposteln blev rädd, och om han blev rädd, så varför?)

5. Varför blev judarna denna gång ursinniga (12–13)?

 • Tycker ni att Gallio var en rättvis landshövding (Folkbibeln) / ståthållare (Bibel 2000)? Motivera ert svar (12–17).

6. Vilken var fördelen med att Paulus stannade ett och ett halvt år i samma stad, jämfört med om han hade rest runtomkring i Grekland?

7. Läs 1 Kor 2:1–5. Paulus beskriver här sin ankomst till Korint. Vilka förvånande drag innehåller den här beskrivningen?

 • Jämför Paulus med de förkunnare ni har hört på sista tiden med avseende på innehåll och stil.

8. Vad menade Paulus i versen 1 Kor 2:2?

 • Tror ni att Paulus predikan kändes som en upprepning för invånarna i Korint? Motivera ert svar.
 • Kan du säga samma sak som Paulus i vers 2:2?
 • Tycker du att vi i vår kyrka förkunnar den korsfäste Kristus för mycket, för litet eller lagom?

Sammanfattande frågor:

 • Vad berättar vår text för oss om den helige Andes verk?
 • Hur förde händelserna i denna text världsmissionen framåt?
 • Var i texten finns nådens evangelium?

Avslutning: Det känns tragiskt att tänka att en stor del av de kristna i Korint vände sig mot Paulus inom några år. Denna gång var evangeliet inte i fara p.g.a. judarna, utan p.g.a. så kallade "karismatiker". Många av de kristna i församlingen i Korint ansåg att Paulus inte var tillräckligt andlig och ifrågasatte hans ställning som apostel. Enligt församlingen i Korint var superapostlar, som berättade om sina märkvärdiga erfarenheter och nådegåvor, mycket mer tilldragande än Paulus, som gnatade samma budskap om korset.

Paulus måste sörja och rent av gråta över sin kära församlings situation när han efter ett par tre år skrev Korintierbreven i Efesos. Men om alla dessa problem inte hade funnits i urkyrkan, skulle vi inte nu ha de svar som Paulus gav på de problemen!

Läs hemma: Kapitel 19