Apg 2

Inledning: Allt sedan dagarna då Babels torn byggdes, har språket varit en hindrande faktor för kommunikationen mellan människor (1 Mos 12). Babels torn byggdes för att man skulle få bort Gud från tronen, så att människan med hjälp av sin egen vishet och skicklighet skulle kunna få plats i himlen. Ända sedan dess har Babel och Babylonien i Bibeln fungerat som centrala platser och symboler för dem som motarbetar Gud. Därtill finns det ännu en mur som skiljt människor åt under två årtusenden, nämligen den mur som skiljer judar och hedningar från varandra. Herren hade lovat sitt rike åt Abrahams avkomma, och de höll fast vid sin rätt att vara Guds utvalda folk. I denna situation inträffade pingsten och ändrade på allt...

Lägg märke till att den helige Ande i det gamla förbundet gavs enbart till några få "smorda" (profeter, överstepräster och kungar, och endast om de levde enligt Guds vilja). Ande och vind är samma ord både på hebreiska och grekiska.

Pingstfesten är en av de högtidsfester som det stadgas om i Gamla testamentet. Den firades med anledning av den första bärgningen av skörden fem veckor efter påsk (2 Mos 23:16). Judarna och proselyterna, de hedningar som konverterat till judendomen, samlades då till Jerusalem från hela den då kända världen. Jerusalems invånartal beräknas vid den tiden ha varit över 100 000 personer, därtill kom pilgrimsvandrarna.

Frågorna: 2:1–13
1. Har du någonsin funderat på om du har den helige Ande eller inte? I hurudana situationer har du i så fall funderat på det?

 • Varför gavs den helige Ande i det gamla förbundet endast till några få personer?
 • Varför gavs inte den helige Ande redan då Jesus ännu levde som människa på jorden?

2. Var hände pingstundret och hurudana människor väntade på det (1:12–14)?

3. Vad har vinden och den helige Ande gemensamt (2)?

 • Vad har elden och den helige Ande gemensamt (3)? (Vad symboliserar tungorna av eld i detta sammanhang?)

4. Ungefär hur många nationaliteter och språk var representerade i Jerusalem vid den här pingstfesten (5–11)?

 • Se på en karta från vilka delar av världen de olika folkslagen kom (9–11)?
 • Varför utgöts den helige Ande just under en sådan här folkfest?

5. Varför är just tungotalet tecknet på den första pingsten, och inte t.ex. helandet av sjuka?

 • Hur skiljer sig det tungotal som Paulus berättar om i Korinterbrevet från tungotalet på pingsten (ledaren läser 1 Kor 14:2–4)? (Vad är målet med det förra, vad med det senare?)
 • Tror ni att lärjungarna hela sitt liv kunde tala det språk på vilket de nu förmodligen förkunnade? Motivera ert svar.

6. På vilket sätt har språkundret upprepats på missionsfälten under de senaste 2 000 åren?

 • Varför har Gud inte, efter pingsten, på liknande sätt gett tungotalets gåva åt missionspredikanter så att de inte hade behövt lära sig språken genom mödosamt arbete i språkskolor?

7. Vad predikade lärjungarna (4, 11)?

 • Vad fick en del människor att tro att apostlarna var druckna (13)? (Förbliv i texten!)

8. Vilken betydelse hade detta under för urkyrkan, som fick sin födelse på pingsten?

 • På vilket sätt överbryggs Babels språkförbistring i den kristna kyrkan?

9. Varför anses pingsten vara en så avgörande dag i Guds frälsningshistoria, att den har fått en egen festdag i den kristna kyrkan?

Sammanfattande frågor:

 • Vad lär vi oss utifrån denna text om den helige Andes verk?
 • På vilket sätt främjade denna händelse världsmissionen?
 • Vad talar denna text om Guds nåd i Kristus?

Avslutning: Efter detta höll Petrus ett tal där han försäkrade att apostlarna inte var druckna. För det andra hänvisade han till Gamla testamentet. Hade inte redan profeten Joel förutsagt just detta, att allt Guds folk, t.o.m. kvinnor, i den yttersta tiden skulle få den helige Ande? Denna profetia rörde alltså pingsten och den kristna kyrkans tid alltifrån den stunden; den hänvisade inte till någon möjlig väckelse i de yttersta tiderna, som vi ännu borde vänta på. (I förbifarten sagt, eftersom den helige Ande utgöts även över kvinnorna, fick de från första början en annorlunda ställning i den kristna kyrkan än i synagogan. Där fick ju kvinnorna inte öppna sin mun, i församlingen fick de däremot både profetera och be inför människor.)

Petrus fortsatte med att ur Gamla testamentet visa att Messias lidande och uppståndelse ända från första början hört till Guds plan. Nu är Jesus upphöjd på Guds högra sida och därifrån har han utgjutit den utlovade helige Ande över sina egna.

När åhörarna förstod att de var medskyldiga till mordet på Jesus, kom 3 000 personer i syndanöd. Petrus försäkrade att de som döps i Jesu namn får sina synder förlåtna och helig Ande (38). Hela denna skara trodde Petrus ord och döptes. På så sätt sammanförs den helige Ande och dopet från första början i Apostlagärningarna.

De diasporajudar som återvände från pingstfestligheterna berättade för sina egna vad de hade sett och hört. Bland dem fanns nu många som vandrade på den nya vägen.

Uppenbarelseboken berättar vilken stor folksamling som en dag kommer att stå inför Lammets tron: "en stor skara som ingen kunde räkna, av alla stammar och språk... de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod... och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon" (Upp 7:9–17).

Läs hemma: Kapitel 3