Apg 4–5

Inledning: Vår text berättar om det första problemet som uppstod i urkyrkans mitt. Essenerna (ett judiskt religiöst parti) hade redan tidigare avstått från sin egendom och börjat leva i kloster i Qumran med gemensam ekonomi. Även den nya vägens vandrare tillägnade sig detta bruk. För essenerna var det en plikt att ge bort sin egendom till gemensamt bruk, men för dem som trodde på Jesus var det frivilligt.

Jordegendom var för en judisk familj en del av identiteten, ett stycke av det förlovade landet. Jordegendomen ärvdes från generation till generation i samma släkte, och om den hamnade i fel händer skulle den lösas in vid jubelåret. Lägg märke till att Ananias och Safira var döpta medlemmar av församlingen.

Frågorna: 4:32–5:11
1. Vad fick urkyrkans kristna att avstå från sin egendom, fastän ingen befallde dem eller tvingade dem att göra så? Fundera på så många alternativ som möjligt (32–34).

 • Varför känns det för vår tids kristna som ett alltför stort offer att ens ge tionde för att hjälpa en nästa eller för att stöda missionsarbetet?

2. Vilka faktorer i den kristna kyrkan drog möjligen Ananias och Safira till sig?

 • Vad fick Ananias och Safira att sälja sitt släktarv och ge bort största delen av inkomsterna, kanske t.o.m. 70 % (1–2)?
 • Fundera på olika möjligheter till varför Ananias och Safira ville spara en del av köpesumman.

3. Om Ananias och Safira hade bett om att få behålla 30 % av köpesumman för sig själva, tror ni att de skulle ha upptagits som fullvärdiga medlemmar i församlingen?

 • Tror ni att Ananias och Safira hade mottagit den helige Ande i sina dop? Motivera svaret.

4. Vad var Ananias och Safiras verkliga synd (3–4)? (se i texten!)

 • Vad betyder det enligt texten att ljuga för den helige Ande, att ljuga för Gud och att fresta Herrens Ande (3, 4, 9)?
 • I hurudana situationer har du känt frestelsen att ljuga för Gud? Du kan svara för dig själv i ditt hjärta.

5. Vad hade hänt urkyrkan om Ananias och Safiras synd inte hade blivit avslöjad (10–11)?

 • På vilket sätt kan vi i den kristna kyrkan i våra dagar avslöja lögnaktighet mot Gud och skenhelighet?

6. Vad var fel i Ananias och Safiras gudsbild? (d.v.s. på en hurudan Gud trodde de?)

 • Vad var det för fel i parets frälsningslära?

7. Varför fick Ananias och Safira bära syndens lön, döden, i stället för att få sina synder förlåtna (5 och 10)?

 • Hur borde vi förhålla oss till våra älsklingssynder, så att inte vi råkar ut för samma sak som detta par?

8. Fundera på vilka problemen är med gemensam ekonomi, eftersom den kristna kyrkan inte prövade det i andra församlingar än i Jerusalem?

 • Senare berättas det i breven hur man samlade ekonomiskt understöd till församlingen i Jerusalem från alla församlingar med människor från icke-judisk bakgrund. Tror ni att den gemensamma ekonomin hade bidragit till församlingens fattigdom? Motivera ert svar.

9. Från vilka saker avstod Jesus för din skull då han kom till vår jord?

 • Jesus blev tvungen att dö av precis samma orsak som Ananias och Safira. Vilken var denna orsak?

Sammanfattande frågor:

 • Hur handlar den helige Ande i situationen i texten?
 • Hur inverkade denna händelse på världsmissionen?
 • Var i texten finner vi nådens evangelium?

Avslutning: I slutet av femte kapitlet berättas om hur apostlarna gjorde stora under och botade många sjuka. Urkyrkans popularitet fortsatte att växa. Översteprästen och hans anhängare blev arga och fängslade apostlarna på nytt, men en ängel befriade dem från fängelset på ett övernaturligt sätt. Gamaliel sade till Stora rådet att ett påhitt av människor nog i sinom tid skulle rinna ut i sanden, men att ett verk av Gud inte går att stoppa. Apostlarna blev piskade för första gången och frigavs på nytt. Männen gladde sig dock, eftersom de hade ansetts värda att få lida för Jesu namns skull och de lät sig inte hindras från att vittna om sitt uppdrag (12–42).

Läs hemma: Kapitel 6–7