Ända till jordens yttersta gräns

Bibelgruppshandledning för Apostlagärningarna

 

Förord

Apostlagärningarna kunde lämpligare heta "den helige Andes gärningar". Bokens tema finns uttryckt i första kapitlets åttonde vers: "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." I denna handledning kommer vi att följa med på vilket sätt den helige Ande alltid har verkat, och hur han fortfarande verkar, då han för ut evangeliet till jordens yttersta gräns. Denna handledning innefattar 28 studieavsnitt. Den är skriven på begäran av OPKO/FSSM, men naturligtvis kan även andra än studeranden använda den.

Över hälften av Apostlagärningarna behandlar Paulus och hans undervisning. För närvarande är han på tapeten i vår kyrka. Därför är det särskilt nu rätt tid att studera Paulus liv och undervisning utgående från de ursprungliga dokumenten. Jag kan själv säga att jag funnit Paulus och blivit förtjust i honom först i arbetet med denna handledning. En av målsättningarna för denna skrift är också att försvara Paulus mot dem som i de västerländska kyrkorna håller på att frånta honom den apostoliska auktoriteten.

Jag rekommenderar att er grupp först går igenom en handledning för ett av evangelierna innan ni börjar med Apostlagärningarna. Frågor till alla fyra evangelier finns på nätsidorna www.gladtidings-bs.com (eller på sidan www.slef.fi/bibelsitsar). Glädjebudskapsgrupper där evangelietexter används kräver inga som helst förkunskaper om Bibeln av dem som deltar. Frågorna lämpar sig både för troende och icke-troende. Handledningen ”Ända till jordens yttersta gräns” är av annat slag. Den är tänkt enbart för bibelgrupper som består av troende människor.

Varje grupp bör ha två ledare. Det vore bra om bägge hade tillgång till hela handledningen. Ledaren läser först avsnittet ”Inledning” och till slut avsnittet ”Avslutning”. I dessa avsnitt förklaras bakgrundsfaktorer och de stycken i Apostlagärningarna som inte direkt behandlas. Det har gjorts rätt många frågor till varje sammankomst. Om ni inte hinner gå igenom alla frågor under en timme, kan ni lämna de sammanfattande frågorna och fundera på dem hemma.

Jag rekommenderar också att gruppdeltagarna tar med Apostlagärningarna i sin personliga bibelläsningsplan. Under en vecka läses 1–2 kapitel på egen hand hemma. Kapitlen kan delas i mindre stycken och undersökas i den egna andakten, t.o.m. varje dag. Ifall det rör sig om studeranden, borde denna handledning genomgås under ett läsår, så att inte de sista kapitlen lämnas hängande till följande höst.

Det är omöjligt för mig att diskutera tidpunkterna för Paulus brev och teorierna i anslutning till dem. Därför har jag valt en konservativ handledning för inledningen, vilken jag sedan troget har följt. Tidsangivelserna är hämtade från Carson, Douglas, Moon: An Introduction to the New Testament (Zondervan 1992).

Jag har på dessa sidor använt ordet ”hedning” i samma bemärkelse som den gamla bibelöversättningen använde ordet: inte som skällsord utan i betydelsen ”icke-jude”. De kristna benämns i de första studieavsnitten ”den nya vägens vandrare”, eftersom benämningen kristen börjar användas först från kapitel elva. Ordet ”diaspora” betyder judarnas förskingring över hela den då kända världen.

Jag önskar er lika välsignade stunder kring Apostlagärningarna som jag själv fått tillbringa denna sommar!

Esbo, i sensommarhettan 2002
Mailis Janatuinen

PS! I den svenskspråkiga översättningen har Svenska Folkbibelns översättning använts.