Gullviva-06.05.21b-GoranSEn del av serien "Övrigt material".
(Hämtat och översatt från www.gladtidings-bs.com.)

Inledning: 40 dagar har gått sedan påsken. Jesus möter sina lärjungar för sista gången och ger dem sina sista ord, sitt testamente – det vill säga det som han vill att de framför allt ska minnas.

 1. Vilket är enligt dig en vanlig genomsnittskristens förhållande till missionsarbetet? (I vilken mån är en genomsnittskristen redo att använda sin tid, sina pengar och sitt liv för att missionsarbetet ska gå framåt?)
  • I vilken mån och på vilket sätt har förhållningssättet till missionsarbetet enligt dig förändrats under den tid som du minns?

 2. I vers 16 nämns att Jesus kallat lärjungarna till det berg som de befinner sig på. Vad kan lärjungarna ha trott att de skulle göra på berget, dit Jesus hade kallat dem?
  • Vad tvivlade några lärjungar på ännu i detta skede (v. 17)?
  • Varför tror du att Jesus ville säga just dessa ord som sina sista ord till sina lärjungar?

 3. Hur kan Jesus förutsätta att dessa elva olärda män ska klara av att erövra hela världen?
  • Jesus hade befallt sina lärjungar att följa honom redan tre år tidigare.
  • På vilket sätt skilde sig hans kallelse då från missionsbefallningen?

 4. Vad tror du att lärjungarna tänkte när de hörde orden ”alla folk”, inte bara ”hela Israel” (v. 19)?
  • Vilka motargument hade lärjungarna kanske velat föra fram?
  • Vilka motargument för du fram, när du kallas att ge din tid eller dina pengar till världens evangelisering?

 5. Varför ser dagens värld inte alls ut som om Jesus skulle ha getts all makt i himlen och på jorden (v. 18)?
  • Tror du att Jesus har all makt, såväl i hela världshistorien som över ditt och dina käras liv, också i dag? Motivera ditt svar.

 6. Vad måste lärjungarna göra på missionsfältet (v. 19–20)?
  • Vilka två saker behövs enligt denna text, för att man ska bli en Jesu lärjunge (v. 19–20)?

 7. Hur tänker Jesus själv hjälpa sina lärjungar att utföra missionsuppdraget (v. 20)?

 8. Varför har den kristna kyrkan ännu inte slutfört denna uppgift, fastän det redan har gått 2000 år?
  • Vilka är enligt dig de vanligaste hindren för missionsarbete i våra dagar?
  • Fundera över vilken din egen uppgift är i förverkligandet av missionsbefallningen: att sända ut eller att bli utsänd?
  • Vilka är enligt dig de goda sidorna och de dåliga sidorna av missionärslivet?

 9. Vad betyder det för dig att Jesus är med dig alla dagar intill tidens slut, när du utför den uppgift som han har gett dig?