GloriaDei-04.03.07b-invigEvangeliska folkhögskolans festsal invigdes för gudstjänstbruk 7.3.2004. Invigningen förrättades av kontraktsprosten Tor-Erik Store (i mitten) assisterad av (fr. v.) verksamhetsledare Göran Stenlund, kyrkoherde Henry Byskata, rektor Kristian Sjöbacka och hemlandsledare Leif Erikson.

Den första GloriaDei-mässan firades 7.3.2004 på Evangeliska folkhögskolan i Vasa. Därefter har GloriaDei-mässor firats tre gånger per termin i Vasa, oftast på Evangeliska folkhögskolan, men ibland också i någon av stadens kyrkor. I medeltal har 120 personer deltagit i mässorna under de gångna åren.

GloriaDei-mässor har också firats på andra orter än Vasa. I Åbo har mässor firats regelbundet från och med år 2011. Sporadiskt har GloriaDei-mässor firats också på lägerområdet Klippan i Munsala, Nykarleby, samt i Närpes.

På initiativ av redaktör Leif Lindgren vid Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) bandades GloriaDei-mässan 15.4.2007 på Evangeliska folkhögskolan i Vasa och sändes tre veckor senare på gudstjänsttid i Radio Vega. Samarbetet har sedan fortsatt i samma banor. Varje år från och med år 2007 har en GloriaDei-mässa bandats i april månad och senare sänts i Radio Vega.

Vilka är de gångna årens erfarenheter av GloriaDei-mässan? Vilken funktion fyller mässan i den finlandssvenska gudstjänstfloran?

Som svar på de frågorna kan man bland annat konstatera

(1) att GloriaDei-mässan tycks fylla ett visst behov, eftersom den regelbundet samlar över 100 personer till gudstjänst och därtill har fått en viss spridning i vidare kretsar,

(2) att GloriaDei-mässan har blivit ett av kännemärkena för gudstjänsttraditionen inom den evangeliska rörelsen,

(3) att GloriaDei-mässan utgör en plattform där olika åldersgrupper har kunnat mötas i samma gudstjänst,

(4) att deltagarna i GloriaDei-mässan har fått bidra på olika sätt till mässans utformning och därmed har getts ett större ansvar jämfört med deltagarna i de flesta traditionella gudstjänster,

(5) att GloriaDei-mässan i vår globaliserade värld har kunnat utgöra ett forum där invandrare, finlandssvenskar och finskspråkiga har kunnat mötas i en gudstjänstmiljö, samt

(6) att GloriaDei-mässan har velat betona det stora i det lilla, att den har strävat efter att ställa Kristus i centrum och under enkla yttre omständigheter förkunna evangeliet om honom i tal och sång.