HWEC-Matongo-SabinaSDeltagarna i en HWEC-workshop på Matongo, Kenya. Foto Sabina Saramo.Inom några lutherska församlingar i Kenya kom under år 2011 ett arbete igång som på engelska kallas Healing Wounds of Ethnic Conflict, förkortat HWEC.
Det är ett koncept som ursprungligen har utarbetats av en walesare vid namn Rhiannon Lloyd.

Syftet med varje workshop (verkstad, seminarium) är att hjälpa personer som har varit med om en etnisk konflikt att förlåta en annan etnisk grupp för de handlingar som den andra gruppen gjort mot den egna gruppen.

Konceptet användes för första gången i Rwanda efter folkmordet år 1994, och har sedan dess fått fäste i flera afrikanska länder, bl.a. Sydafrika, Kongo och Kenya. Workshopar har hittills hållits på olika ställen i Kenya, där konflikter under de senaste åren inverkat på vardagen för människorna.

Tre dagar
Workshopen består av en tredagars kurs. Varje dag börjar med en andakt som de ansvariga håller. Efter det varvas undervisning med mat- och tepauser. Själva upplägget på workshopen är inte bundet till traditionell klassundervisning. Under undervisningen är åhörarna mycket aktiva. Frågor och kommentarer haglar under lektionstiden. Undervisningen blandas med drama, gruppdiskussioner och grupparbeten.

Jesaja 53
Healing Wounds of Ethnic Conflict-konceptets kärna är undervisningen i Jesajas bok, kapitel 53. Genom den försoning vi äger med Gud i Jesus Kristus, får vi sinsemellan försonas med varandra. I Hans sår är vi helade.

Erfarenheterna från de workshopar som hittills hållits, visar hur starkt deltagarna reagerar och hur djupt budskapet sjunker in. Denna typ av workshop har en stor potential som redskap för fredsmedling!

The Holy Nation
Workshopen består av flera olika slag av undervisningshelheter. En av dem går under namnet The Holy Nation och undervisar om att vi är ett, oberoende av stam. Undervisningen under detta pass slutar med att alla som vill i tur ordning får ta på sig The Holy Nation-manteln.

HWEC-Kors-SabinaSThe Cross
En viktig del under workshopens gång är The Cross-delen. Deltagarna får på en papperslapp skriva ner något de bär på, och sedan lämna det vid korset och på så sätt bli fria. Bördan tog Jesus hand om på korset. Själva ”överförandet” av det tunga sker symboliskt genom att man får spika fast sin papperslapp på ett träkors. Det fullspikade korset tas sedan ut … lapparna plockas av ... läggs i en grop … och bränns upp inför deltagarnas ögon. The Cross-delen är en av de mest berörande delarna under workshopen.

Forgiveness
Den allra starkaste är dock Forgiveness-delen, där de deltagare som vill, får stiga upp och be om förlåtelse för något som de känner att de vill be om förlåtelse för. Eftersom workshopen fokuserar på oroligheterna efter valet i Kenya i december 2007, handlar det ofta om att någon ber om förlåtelse för det som dennes stam gjort mot en annan stam.

Det är inte många ögon som är torra, när någon ställer sig upp och detaljerat berättar hur den ifrågavarande stammen bränt ner hus, misshandlat, stympat och mördat andra människor, med den enda motiveringen att offret tillhörde en annan stam. Speciellt starkt blir detta, då det i samma rum finns personer som tillhör just den stam som utsattes för detta. Många av deltagarna har kanske mist sina nära och kära just på de sätt som någon nu ber om förlåtelse för. Det är gripande att få se när många stiger upp, går fram och kramar om talaren, och faktiskt klarar av att förlåta den ifrågavarande stammen.

The Kings' Table
HWEC-Kings-Table-SabinaSHela workshopen kulminerar i en stor fest kallad The Kings' Table. Ett bord dukas upp med en massa godsaker, och alla deltagarna inbjuds att fira tillsammans. Deltagarna kommer sjungande in, och får sedan placera en krona på en annan deltagares huvud. Poängen är att den person som man lägger kronan på skall tillhöra en annan stam än man själv. Efter kronpåläggningen kallas varje stam fram skilt för sig och får ta emot hyllningar av de andra stammarna. Detta innebär att de andra stammarna får tillfälle att säga positiva saker om den ifrågavarande stammen. Efter detta får den stam som kallats fram sjunga en sång på sitt eget modersmål. Detta skede är fullt av glädje och många skratt!

HWEC-Fredsljus-SabinaSThe Kings' Table och hela workshopen avslutas med att deltagarna hugger in på godsakerna – dock genom att alltid först överräcka det man tagit från bordet till en person av annan stamtillhörighet! Den gemensamma festmåltiden är tecknet på att man nu verkligen är vänner, bröder och systrar i Kristus.

Allra sist överlämnas ett fredsljus till varje stam.