SLEF-logo-RGB-1Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF) tar gärna emot donationer och testamenten till stöd för sin verksamhet. Medlen går oavkortade, utan skatt, till angivet ändamål. Vid behov står föreningen till tjänst med råd och hjälp vid uppgörande av donationsbrev och testamenten.

Närmare uppgifter ges av föreningens verksamhetsledare Albert Häggblom (+358 50 537 5790) eller ekonomichef Solveig Nylund (09-6811 5621).

Testamentera din egendom till SLEF så här:
1. Skriv ut blanketten i ett exemplar.

Blankett för att skriva ett testamente till SLEF finns här!

2. Vidtala två vittnen att närvara vid undertecknandet. OBS! Vittnena måste ha fyllt 15 år. En maka, make, en släkting eller någon som kan dra nytta av testamentet duger inte som vittne.

Uppgörandet av testamentet i närvaro av de två vittnena genomförs så här:

3. Fyll på testamentsblanketten noggrant i alla uppgifter och underteckna den i närvaro av två vittnen.

4. Vittnena ska också fylla i samma blankett med sina namn, namnförtydliganden och namnunderteckningar. Förutom namnförtydligandena, fyller vittnena också i sin hemort och titel / yrke.

5. När testamentet är upprättat, sätt det i ett kuvert och slut till kuvertet. På kuvertet kan du skriva att det innehåller ett testamente och att kuvertet ska öppnas endast i två vittnens närvaro.

6. Förvara testamentskuvertet på ett säkert och tryggt ställe som säkerställer att det hittas efter din död. Du kan också ge det till den som ska ärva egendomen, i detta fall till SLEF.

7. Informera därtill gärna någon pålitlig nära anhörig, eller flera nära pålitliga anhöriga, om att du har gjort upp ett testamente och var det finns. Det säkerställer att testamentet verkligen hittas inför bouppteckningen.