SLEF-logo-RGB-0Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf, grundad 7.7.1922 och inregistrerad 14.9.1922, fortsätter det arbete som påbörjades av den tvåspråkiga, 13.11.1873 grundade Lutherska Evangeliföreningen i Finland. Föreliggande stadgar antogs av föreningens årsmöte i Vörå 1.7.1994 och trädde i kraft 9.6.1995.

Namn och målsättning

§ 1
Föreningens namn är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf. Dess hemort är Helsingfors och dess språk är svenska.

§ 2
Föreningens målsättning är att i förtröstan på Guds nåd och bistånd utbreda och till livgivande bruk allmännare befordra Kristi evangelium.

§ 3
Sin målsättning söker föreningen vinna genom att sprida Bibeln, vilken föreningen alltid ställer i främsta rummet, samt Luthers skrifter och andra med kyrkoläran noggrant överensstämmande böcker och övriga tryckalster samt genom förkunnelse och evangelisationsarbete, framburet av kristligt sinnade, för saken motiverade och lämpliga personer.

§ 4
Föreningen, vars verksamhet kan omfatta hemlands- samt missions- och övrig utlandsverksamhet, är berättigad att för främjande av sin verksamhet motta donationer och testamenten, inneha fast egendom, med vederbörligt tillstånd anordna lotterier och penninginsamlingar samt att bedriva förlags- och annan affärsrörelse.


Medlemmar

§ 5
Medlem i föreningen kan endast den person bli, som av full övertygelse håller fast vid den lutherska kyrkans rena, i den heliga skrift grundade och i dess samtliga symboliska böcker framställda lära, och som genom personlig verksamhet, gåvor och testamenten m.m. önskar bidra till att förverkliga dess målsättning. Medlem godkänns av styrelsen.

§ 6
Medlem, vars lära eller liv står i strid med föreningens grundsatser, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem har rätt att inom tre månader från delgivningen av beslutet hän-skjuta frågan till medlemsmöte för avgörande.

§ 7
Medlem erlägger medlemsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet.
   Medlem som under fem år i följd ej har erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.


Distrikt och avdelningar, 
barn- och ungdomsarbete

§ 8
Föreningen kan dela in sitt verksamhetsområde i oregistrerade distrikt och avdelningar.

§ 9
Föreningens barn- och ungdomsarbete benämns Evangeliska Unga och leds av ett ungdomsråd, tillsatt av styrelsen.

Föreningsmöten

§ 10
Medlemmarna utövar sin beslutanderätt vid årsmötet och valmötet samt vid de extra möten som kan hållas i enlighet med bestämmelserna i § 11  i dessa stadgar.

§ 11
Föreningens årsmöte hålls senast inom juli månad och valmötet senast inom december månad.
   Föreningen kan sammankallas till extra möte då styrelsen finner detta vara nödvändigt eller då minst en tiondedel av föreningens röstberättigade medlemmar kräver det för behandling av ett angivet ärende.
   Kallelse till föreningens möten sker minst sju dagar i förväg genom annons i föreningens tidning eller i annan allmänt spridd tidning.

§ 12
Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Rösträtt kan ej utövas med fullmakt.

§ 13
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
  1.    Konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
  2.    Väljs ordförande, eventuellt även vice ordförande, och sekreterare för mötet.
  3.    Väljs två protokolljusterare och eventuella rösträknare.
  4.    Fastställs mötets föredragningslista.
  5.    Behandlas styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet för föregående år.
  6.    Föredras revisorernas berättelse.
  7.    Fastställs bokslutet.
  8.    Besluts om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
  9.    Fastställs verksamhetsplan för följande kalenderår.
10.    Fastställs medlemsavgiftens storlek.
11.    Behandlas frågor, som av styrelsen förelagts mötet.
12.    Behandlas frågor, som av föreningsmedlem minst två månader före mötet skriftligen insänts till styrelsen för behandling vid årsmötet.

Vid valmötet behandlas följande ärenden:
  1.    Väljs medlemmar och suppleanter i styrelsen i stället för de i tur avgående.
  2.    Väljs två revisorer och suppleanter för dessa.
Alla val förrättas som majoritetsval.

Styrelsen

§ 14
Styrelsen består av nio medlemmar och tre suppleanter. Medlemmar och suppleanter väljs för tre kalenderår i sänder.
   Av medlemmarna och suppleanterna avgår årligen en tredjedel, första gången genom lottning och därefter i tur.
   Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för ett år i sänder samt kallar sekreterare och övriga nödvändiga funktionärer.
   Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden jämte minst fyra övriga medlemmar är närvarande.

§ 15
Styrelsen åligger:
  1.    att ordna och övervaka föreningens verksamhet såväl i hemlandet som på missionsfälten, samt utfärda nödiga instruktioner och ordningsregler,
  2.    att i föreningens tjänst anställa nödig personal,
  3.    att utfärda kallelse till föreningens möten och förbereda de frågor som skall behandlas vid dessa,
  4.    att verkställa av föreningsmöten fattade beslut,
  5.    att handlägga övriga ärenden, som ankommer på styrelsen.


Namnteckning

§ 16
Föreningens namn tecknas av ordföranden, sekreteraren, ekonomen eller av styrelsen befullmäktigad funktionär var för sig eller av två styrelsemedlemmar tillsammans.

Räkenskaper

§ 17
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Räkenskaperna skall i god tid före årsmötet tillställas revisorerna för granskning.


Ändring av stadgarna

§ 18
För tryggande av sin målsättning vill föreningen ha paragraferna 2, 3 och 5 av dessa stadgar för alltid oförändrade.
   Beslut om ändring av stadgarna till övriga delar kan ske på årsmötet förutsatt att ändringen varit omnämnd i kallelsen. Ändring skall, för att bli gällande, omfattas av minst 3/4 av de på mötet avgivna rösterna.

Upplösning av föreningen

§ 19
Beslut om upplösning av föreningen fattas på årsmöte och måste för att gälla omfattas av minst 3/4 av de på mötet avgivna rösterna.
   Upplöses föreningen bör dess tillgångar användas för sådana syften, som motsvarar föreningens målsättning.


I övrigt följs föreningslagens bestämmelser.