Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 24.11.2018 i Vasa:

 • Ny medlem. Styrelsen har antagit en ny medlem i SLEF.
 • SLEF:s Medarbetardagar. Medarbetardagarna år 2019 hålls på Lägerområdet Klippan 6–8.9.2019.
 • SLEF:s årsfest. Årsfesten i Kristinestad 27–30.6.2019 kommer bland annat att gästas av Vesa Ollilainen som håller bibelstudierna och av biskop Joseph Ochola från Kenya.
 • Stiftskollekter. SLEF:s missionsarbete har beviljats två officiella stiftskollekter under år 2019 som ska uppbäras på Palmsöndagen 14.4 och Reformationsdagen 10.11. Därtill ska på en valbar helgdag enligt församlingens eget val uppbäras en kollekt för SLEF:s arbete bland barn och ungdomar.
 • Bostadsförsäljning. Noterades att en lägenhet i Ekenäs som testamenterats till SLEF nu lagts ut till försäljning.
 • Bostadssanering. Medel reserverades i budgeten för år 2019 för saneringen av en av hyresbostäderna på Skolhusgatan 20 i Vasa.
 • Lägerområdet Fridskär. Styrelsen reserverade budgetmedel för renoveringen av internat två, Ängen, på Fridskär under år 2019.
 • Samburu. Medel anslogs för resekostnader för SLEF:s officiella deltagande i utgivandet av Nya testamentet på samburu inklusive en insats för att stöda användningen av det nyöversatta Nya testamentet.
 • Ny missionär till Etiopien. Styrelsen har kallat Edny Fors till tjänst som missionär i Asella i Etiopien från hösten 2019 till slutet av 2021. Fors ska i första hand ansvara för skolgången för familjen Ororis barn, men också bistå med missionärsuppgifter.
 • Budget. Styrelsen har fastställt SLEF:s budget för år 2019.
 • Låneamortering. SLEF gör en extra låneamortering i december 2018 av lånet för det Evangeliska Centret med de medel som erhölls vid försäljningen av Lägerområdet Fiskartorp. Detta implementerar styrelsens beslut i samband med att lånet för SLEF:s andel i Evangeliska Centret upptogs.
 • Estlandsarbetet. Styrelsen tog del av en reserapport av Edny Fors och diskuterade ett antal önskemål som riktats till SLEF från Dagö gällande framtida SLEF-insatser i Estland.
 • Ett nytt barnverksamhetsråd. Inom SLEF bildas ett nytt organ, barnverksamhetsrådet, med huvudsyfte att fungera som ett rådgivande organ i frågor som rör SLEF:s arbete bland barn.
 • SLEF:s LG-turné. Styrelsen tog del av en rapport över ledningsgruppens regionturné ”Tillsammans i Herrens tjänst” som i huvudsak genomfördes under oktober månad 2018.
 • Klippans köksfunktioner. Styrelsen beslöt att av Efo köpa in kökskoordineringstjänster för Lägerområdet Klippan för år 2019. Efos kök fungerar som ansvarig husmor och sköter bland annat om planering och beställning av matleveranser och inskolningen och handledningen av sommarpersonalen.
 • Atemos framtid. Framtiden för Atemo missionsstation i Kenya ska diskuteras med ELCK:s stiftsledning i Kenya i medlet av januari–februari 2019. SLEF strävar till att ge över förvaltningen av två hus på Atemo till ELCK, Atemo station. Styrelsen beslöt att i övrigt återkomma under våren 2019 till frågan om SLEF:s Atemoframtid.
 • SLEF:s utsända. Missionsledaren har gett en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
 • Befattningsbeskrivningar. Styrelsen antog befattningsbeskrivningar för fem SLEF-anställda i hemlandstjänst och uppdaterade befattningsbeskrivningarna för ytterligare fem anställda.
 • Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses sammanträden under år 2019 är 18.1, 23.3, 18.5, 21.9 och 23.11.2019.

Albert Häggblom

Styrelsens sekreterare