Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 22.11.2014 i Vasa:

Reglementen. Styrelsen har justerat några punkter i reglementet för SLEF:s distrikt och i reglementet för SLEF:s avdelningar.

Kyrkans missionskommitté. Styrelsen har utsett missionsledare Brita Jern till SLEF:s representant i Kyrkans missionskommitté fr.o.m. år 2015.

SAT-7 Türk. Kristna satellitsändningar började år 2006 sändas på den arabiska kanalen SAT-7 PARS under namnet Türk-7, som år 2010 ändrades till SAT-7 Türk. Denna kristna TV-kanal har ända sedan starten varit en del av helhetsbilden i den lutherska församlingens arbete i Istanbul. De kristna TV-sändningarna betjänar både de lutherska kristna som finns i Istanbul, men också de kristna i resten av landet. Styrelsen har beslutit att bevilja SAT-7 Türk ett bidrag för år 2015.

Testamente. Testamentet efter en av SLEF:s medlemmar i södra Österbotten har inbringat drygt 150 000 euro, varav en tredjedel tillfallit SLEF:s Kenyamission, en tredjedel Fridskärs lägerområde i Närpes och en tredjedel Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland.

Penninginsamling. Ålands landskapsregering har beviljat SLEF tillstånd för penninginsamling i Landskapet Åland för tiden 1.1–31.12.2015. Tillståndsnumret är ÅLR 2014/8128.

Officiella kollekter. Kyrkostyrelsen har fastslagit de officiella kollekterna i Borgå stift för 
år 2015. Kollekterna 29.3 och 25.10 ska uppbäras för SLEF:s missionsarbete. Vidare ska på en valbar helgdag enligt församlingens eget val uppbäras en kollekt för SLEF:s arbete bland barn och ungdomar.

Vandabeslut. Vanda gemensamma kyrkofullmäktige beslöt 30.9.2014 med rösterna 26–22 att ändra sitt tidigare beslut om samfällighetens budgetmedel för missionen. Genom det nya beslutet ska budgetmedlen för missionen nu på nytt fördelas mellan kyrkans alla sju officiella missionsorganisationer.

Understöd. SLEF-Media har av Svenska litteratursällskapet i Finland rf erhållit ett understöd om 450 euro för deltagande i Helsingfors bokmässa 23–26.10.2014.

Budget. Styrelsen har fastställt SLEF:s budget för år 2015.

SLEF:s utsända. Styrelsen har noterat missionsledarens rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet och instämt i missionsledarens konstaterande att SLEF har anledning till tacksamhet över att Gud har välsignat alla utsända i deras olika uppgifter och livssituationer.

Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses sammanträden under år 2015 är 16.1, 28.3, 23.5, 26.9 och 21.11.2015.

Göran Stenlund,
styrelsens sekreterare