Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 28.3.2015 i Tammerfors:

Nya medlemmar. Styrelsen har antagit fyra nya medlemmar i SLEF.

TV-serie. Kent Wägar, Pörtom, har producerat en TV-serie från SLEF:s årsfest 2014 i Närpes. Serien omfattar elva program á ca 50 minuter. Med början 3.3.2015 har programmen sänts av lokal-TV-kanalerna Jakobstads TV, Kristinestads TV, Malax TV och Årvas TV. Programmen är också tillgängliga på Malax TV:s webbplats www.malaxtv.fi.

Bidrag. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 3 000 euro för SLEF:s ungdomsarbete.

Missionsanslag. Esbo kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige beslöt 25.3.2015 med rösterna 35–22 (och 2 blanka röster) att återgå till sin tidigare praxis att fördela budgetanslaget för missionsarbetet mellan kyrkans alla sju officiella missionsorganisationer. SLEF:s andel av budgetanslaget är 15 311 euro.

Tackbrev. Albert Häggblom, Esse, har 1.3.2015 efter ett drygt halvårs alterneringsledighet återgått till sin uppgift som distriktspräst i SLEF:s norra distrikt. I ett brev har han uttryckt sin tacksamhet över den möjlighet till alterneringsledighet som gavs honom. Albert Häggblom och hans familj är också tacksamma för alla förböner och allt stöd som de har fått under denna tid.

Husmor. Hillevi Lasén har tackat ja till tjänsten som husmor på Klippan också säsongen 2015. Hon arbetar som Klippans husmor under perioden 1.4–30.6.2015 och under familjelägret 9–12.7.2015.

Sommararbetare. Bland 14 sökande har följande personer utsetts till SLEF:s sommararbetare 2015: Andersson Juliana, Andersson Ludvig, Backlund Jakob, Byggningsbacka Nina, Enges Iréne, Fors Edny, Forsblom Lina, Lönnqvist Emma, Sandberg Ellen, Schmidt Elina, Vidjeskog Jakob och Åhman Rebecka.

Verksamhetsberättelse. Styrelsen har godkänt verksamhetsberättelsen för år 2014. Bokslutet för år 2014 har godkänts för revision.

Hiss. Hissen i bostadshuset Bostads AB Parkgatan 7 i Ekenäs, där SLEF:s bönehus tidigare stod, har ofta varit i olag. Därför har den nu utbytts mot en ny hiss.

Missionsfesten 2016. Styrelsen har med tacksamhet noterat att Jeppo kapellförsamling har åtagit sig de praktiska arrangemangen för SLEF:s missionsfest 5–7.8.2016, då det har förflutit 60 år sedan det första missionslägret i Jeppo år 1956.

Verksamhetsutrymmen. SLEF:s ekonomi- och fastighetsråd (EFR) har uppgjort en förteckning över SLEF:s verksamhetsutrymmen – bönehus, samlingssalar och lägerområden – med hänsyn till deras nuvarande skick, användningsgrad och ekonomiska situation. SLEF:s avdelningar kommer att ombes uppgöra en femårsplan ifråga om underhållsbehovet för avdelningens verksamhetslokal.

Pension. Sven-Olof Sundstedt har meddelat att han ämnar gå i pension från tjänsten som SLEF:s förlagschef. Han kvarstår i sin tjänst till och med 30.6.2015, varefter införtjänad semester och eventuell annan ledig tid tas ut.

Bouppteckning. Ekonomichefen har representerat SLEF vid bouppteckningen efter en av SLEF:s medlemmar i Nyland. Styrelsen har med tacksamhet noterat att SLEF har ihågkommits i testamentet.

Missionsfältet Finland. Ungdomssekreterare David Forsblom har föreslagit att man vid SLEF:s medarbetardagar 21–23.8.2015 skulle diskutera frågan om hur vi bättre skulle kunna presentera evangeliet i ord och handling för människor av olika slag på "missionsfältet Finland".

Missionär. Styrelsen har kallat musikpedagog Ingrid Jern till fortsatt tjänst som missionär i västra Kenya för en två- eller treårig arbetsperiod från hösten 2016 eller senare. Till Ingrid Jerns huvuduppgifter ska fortsättningsvis höra att stöda stiftet Lake Diocese i västra Kenya i dess söndagsskolarbete, ungdomsarbete och musikarbete. (Brita Jern har inte deltagit i ärendets behandling.)

SLEF:s utsända. Styrelsen har noterat missionsledarens rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.

Sammanträdesplan. Preliminära datum för styrelsens återstående sammanträden under år 2015 är 23.5, 26.9 och 14.11.2015.

Göran Stenlund
styrelsens sekreterare