Arsmote-15.06.26-Esse-AstaS-6

SLEF:s årsmöte hölls den 26 juni 2015 i Esse församlingshem med 104 medlemmar närvarande. I årsmötesinledningen anknöt styrelsens ordförande Ingvar Dahlbacka till lägerområdet Klippans kyrkoinvigning sommaren 1975.

I årsboken Hemåt 2015 återfinns en dikt av Michael Eriksson, eldsjäl på lägerområdet Klippan, i vilken han återger olika händelser i samband med lägerområdets tillkomst. Dikten berättar bland annat om mor Edlas böner i samband med val av plats för lägerområdet.

Ingvar Dahlbacka tog utgående från dikten fasta på tre aspekter som är viktiga i kristen verksamhet. Bönen är ett av de viktigaste redskapen i kristen verksamhet. Vikten av att bygga på fast grund är en annan. För det tredje är det viktigt med trohet och uthållighet i arbetet.

Den fasta grunden som vi ska bygga på är Jesus Kristus. När det gäller arbetet i Guds rike kan vi konstatera att det behövs offer i form av arbetstimmar, tid, krafter, färdigheter och ekonomiska medel för att mänskor i alla åldrar ska få höra Guds ord och uppleva kristen gemenskap. Gud behöver trogna tjänare och allas insats behövs. Herren behöver oss alla i sin tjänst.

Årsmötet valde Mikael Still till mötesordförande, Bengt Forsblom till viceordförande och Göran Stenlund till sekreterare. Bo-Greger Nygård och Alf Wallin valdes till protokolljusterare.

Verksamhetsberättelsen för år 2014 föredrogs av verksamhetsledare Göran Stenlund. Han noterade även att årsboken Hemåt år 2015 är rekordtjock, med hela 240 sidor. I den finns bland annat en årskrönika med glimtar från det gångna verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen antecknades därefter för kännedom.

Ekonomichef Solveig Nylund föredrog bokslutet och konstaterade att föreningen med tacksamhet och glädje kan se tillbaka på det gångna året. År 2014 var ett år då antalet utlandsanställda i föreningen märkbart ökade. Till stor glädje ökade också såväl enskilda gåvor som gåvor från avdelningar och församlingar.

Alla influtna kollekter och gåvor användes för verksamheten, som i slutändan visade ett visst underskott. Tack vare inkomster från fastigheterna kunde underskottet täckas.

Revisionsberättelsen upplästes av revisor Göran Wiklund och antecknades därefter för kännedom. Bokslutet för 2014 fastställdes och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

Vid årsmötet stod tre styrelsemedlemmar i tur att avgå, likaså en suppleant. Av dem som var i tur att avgå hade Helena Sandberg undanbett sig återval. De två övriga som var i tur att avgå, Ingvar Dahlbacka och Susanna Åbacka, omvaldes för en ny treårsperiod. Som tredje ordinarie styrelsemedlem invaldes den avgående suppleanten Tina Granfelt. Valet skedde utan omröstning eftersom antalet föreslagna kandidater inte översteg tre. I stället för suppleanten Tina Granfelt, som alltså invaldes i styrelsen som ordinarie medlem, valdes Samuel Erikson in som ny suppleant.

Revisorerna Mikael Söderlund och Göran Wiklund omvaldes och revisionssamfundet KPMG omvaldes som revisorssuppleanter.

Det av styrelsen uppgjorda förslaget till verksamhetsplan inspirerade till diskussion. Verksamhetsplanen fastställdes sedan med tillägget att SLEF under år 2016 upptar missionsarbete i Etiopien, förutsatt att vissa nödvändiga villkor för arbetsinsatsen då är uppfyllda.

I samband med behandlingen av verksamhetsplanen konstaterades att utvecklingen angående Lutherkyrkan i Helsingfors utgör en källa till stor glädje. Lutherkyrkan som år 1989 såldes av de två evangeliföreningarna och sedan under ett antal år användes bland annat som nattklubb, återgår nu till att vara kyrka förvaltad av finska evangeliföreningen. År 2016 planerar SLEF att fira sin årsfest i Lutherkyrkan.

Annat som diskuterades var frågan hur regeringens beslut att skära ner Finlands biståndsmedel påverkar SLEF. Det konstaterades att inverkan för SLEF:s del inte torde vara alarmerande. SLEF hoppas kunna ansöka om biståndsmedel också i fortsättningen.

Diskussionen om medlemsavgiften för år 2016 föranledde en omröstning, där styrelsens förslag om 8 euro vann.

Inga frågor väckta av styrelsen eller av någon av föreningens medlemmar hade inkommit till årsmötet.

Brita Jern,
missionsledare