Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträden 17.11.2012 i Esbo och 18.1.2013 i Vasa:

Koskelo. Styrelsens sammanträde 17.11.2012 hölls i den av SLEF ägda industrifastigheten Koskelo I i Esbo. Disponent Timo Viitala berättade om fastigheten från och med dess färdigställande år 1987. Ett nytt tioårigt hyreskontrakt med hyresgästen Eaton Power Quality Oy undertecknades i november år 2011. I fastigheten arbetar över 200 personer, omkring hälften med produktion och hälften med administration. En tillbyggnad av fastigheten blir troligen aktuell inom en snar framtid.

Högnabba. Ett tjugotal personer var samlade 11.10.2012 i Högnabba, Terjärv, till ett möte om Högnabba bönehus framtid. De närvarande var eniga om att försöka upprätthålla bönehuset. En ny bönehusstyrelse valdes. Inom tre år ska man försöka åtgärda de mest akuta behoven i bönehuset. Högnabba bönehus invigdes år 1908 och är därmed det äldsta bönehuset i Terjärv och ett av SLEF:s äldsta bönehus överlag.

Klippan. En utvidgning av parkeringsplatsen vid lägerområdet Klippan i Munsala har varit aktuell under ett flertal år. Ärendet håller nu på att få en lösning i och med att SLEF har kunnat inköpa ett lämpligt markområde i anslutning till Klippan. Målsättningen är att kunna färdigställa utvidgningen av parkeringsplatsen under vårens lopp.

Budget. Styrelsen har fastställt SLEF:s budget för år 2013.

Konstituering. Till styrelsens ordförande för år 2013 har valts Ingvar Dahlbacka, till viceordförande Tomas Klemets och till sekreterare Göran Stenlund.

Medarbetardagar. SLEF:s medarbetardagar 2013 arrangeras 23–25.8.2013 på lägerområdet Klippan.

Vattenprojekt. Under år 2012 verkställde SLEF två vattenprojekt i västra Kenya med stöd från finska staten, ett på bibelskolan Atemo Bible College (ABC) och ett på Atemo station. Styrelsen beslöt i mars 2012 att ansöka om statsbidrag för ett tredje vattenprojekt i Kenya, denna gång i form av ett borrhål nära Rukongo station. SLEF har nu beviljats 41.700 euro i statsbidrag för detta projekt, vars totalkostnader är 49.141 euro.

Nya medlemmar. Styrelsen har antagit två nya medlemmar i SLEF.

Sommarteolog. Styrelsen har kallat teol.stud. Zacharias Fjellander till sommarteolog i SLEF under sommaren 2013.

Praktikant. Sjukvårdare Anette Holm, Vasa, har verkat som praktikant på SLEF:s missionsfält i Kenya under perioden 15.9–27.12.2012.

Reserapport. Ekonomichef Solveig Nylund har avgett en rapport från sin tjänsteresa till Kenya 24.11–15.12.2012.

Jubileumsinsamling. För att under år 2013 uppmärksamma Kenyamissionens 50-årsjubileum arrangeras under hela året en insamling till förmån för ungdomsarbetet inom stiftet Lake Diocese, ELCK. Styrelsen har godkänt riktlinjerna för jubileumsinsamlingen.

Istanbul. Johanna och Jonny Wargh, Karleby, var under tiden 15.2–21.7.2011 praktikanter inom Istanbuls Lutherska Kyrka och lärde då känna församlingen, omgivningen och kulturen. Därtill läste de en grundkurs i turkiska. Under praktikanttiden var Johanna Wargh bland annat engagerad i församlingens musikarbete och Jonny Wargh i kyrkans administration. Johanna och Jonny Wargh har kallats att under en period på tre till fyra år tjäna som församlingsarbetare inom Istanbuls Lutherska Kyrka och har tackat ja till kallelsen. (Verksamhetsledaren har inte deltagit i ärendets behandling.)

Stödringar. Styrelsen har diskuterat hur SLEF kunde fostra yngre generationer till regelbundet stöd för arbetet i Guds rike, både ekonomiskt och i förbön. I det sammanhanget behöver man beakta att kanalerna för penninghanteringen i samhället har genomgått många förändringar under de senaste decennierna. Idag är det till exempel många som inte bär med sig några kontanter utan sköter alla betalningar med bankkort eller kreditkort. Stödringar för missionärerna kunde vara en god väg framåt. Utgångspunkten är att stödringarna inte skulle ersätta Månadsgåvan eller de andra typerna av stödkanaler för SLEF som redan finns. I stället skulle sådana som sporadiskt stöder SLEF:s missionsarbete inspireras till ett mera regelbundet givande. Varje missionär kunde ha en stödring med en ansvarig stödringskoordinator, som skulle fungera som kontaktperson mellan SLEF och medlemmarna i stödringen. Styrelsen har gett missionsledningen i uppdrag att under våren 2013 inkomma med konkreta förslag till utformning av stödringsverksamheten.

Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses följande sammanträden är 6.4, 25.5, 28.9 och 23.11.2013.

Göran Stenlund,
styrelsens sekreterare