Ordforandeklubba-0Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 2.4.2016 i Helsingfors:

Nya medlemmar. Styrelsen har antagit två nya medlemmar i SLEF.

Arbetstillstånd. Missionärerna Heidi och Evans Orori har beviljats ett ettårigt arbetstillstånd i Etiopien inom Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC). Anhållan om förlängning av arbetstillståndet bör inlämnas under hösten 2016.

Livslevande! Inför påsken 2016 gav SLEF-Media ut en ny påsktidning för barn under namnet "Livslevande!". Initiativtagare och redaktörer för tidningen var Benita Stenlund och Maria Sundstedt. Upplagan på 1 000 exemplar blev närapå slutsåld.

Bidrag. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 3 000 euro för SLEF:s ungdomsarbete.

Missionsanslag. Esbo kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd har för år 2016 beviljat SLEF 18 206 euro i budgetunderstöd (15 311 euro år 2015).

Sommarteolog. SLEF:s ledningsgrupp har anställt teologie studerande Samuel Erikson som SLEF:s sommarteolog under två månader sommaren 2016.

Sommararbetare. SLEF:s ledningsgrupp har utsetts följande 12 personer till SLEF:s sommararbetare 2016: Juliana Andersson, Ludvig Andersson, Levi Byskata, Iréne Enges, Edny Fors, Ellinor Grahn, Ida Granfelt, Elvira Håkans, Edith Klemets, Angelica Lassila, Anna Westerlund och Fanny Willman.

Värdinna. SLEF:s ledningsgrupp har kallat Isa Lönnqvist till värdinna för Klippan för säsongen 2016.

Reserapport. Styrelsen har tagit del av SLEF:s missionslednings reserapport från besök i Kenya och Etiopien 10–26.2.2016 och diskuterat de frågor som rapporten aktualiserat.

Testamentsmedel. År 1996 fick SLEF i samband med Odin Sikströms bortgång del av ett testamente för "att användas inom dess yttre mission i Kenya i Afrika för hälsovårdsarbete, sjukhus, sjukvårdsutrustning och medicinska ändamål vid klinikerna i Atemo och Nyagowa”. Styrelsen har beslutat att den återstående balansen av testamentsmedlen används för vattenprojektet "Nyagowa Water Supply". Hjärtat av vattensystemet finns just på Nyagowa-klinikens gård och betjänar kliniken, skolorna och befolkningen med rent vatten, vilket har en positiv långtidsverkan på befolkningens hälsa. Hälsocentralens tak har dessutom bytts ut från tak med asbestinnehåll till plåttak. Också detta påverkar hälsan positivt på lång sikt för dem som besöker kliniken.

Missionär. Styrelsen har kallat missionär Rut Åbacka till fortsatt tjänst som missionär i anslutning till ELCK i Kenya med placering i västra Kenya under tiden september 2016 till december 2018.

Korttidsinsats. Pensionerade prosten Jan-Erik Sandström har åtagit sig uppdraget att undervisa vid Lutherska teologiska seminariet i Asella, Etiopien, under två månader hösten 2016. Vid behov görs en motsvarande insats under hösten 2017 och hösten 2018.

Förlängning I. Enligt planerna ska bibelöversättningsprojektet i Samburu, Kenya, avslutas hösten 2017. Bibelöversättarna Anna och Magnus Dahlbackas arbetsperiod förlängs till 31.7.2017. Magnus Dahlbacka bereds möjlighet att under hösten 2017 verkställa eventuella uppföljande arbetsuppgifter på distans eller vid behov i Kenya, för att säkerställa att översättningen av Nya testamentet till samburu blir klar.

Förlängning II. Med tanke på bibelöversättningsprojektets slutfas i Samburu, Kenya, och helhetssituationen med missionärsbarnens skolgång inräknad, förlängs missionärerna Eva och Ove Gäddas arbetsperiod till 31.7.2017.

Översättningskonsult. Missionär Magnus Dahlbacka i Kenya har blivit godkänd att delta i "The Seed Company":s konsultutbildning för bibelöversättning. En konsultutbildning innebär att Magnus Dahlbacka efter att Samburuprojektet är avslutat skulle kunna arbeta som internationell översättningskonsult för olika bibelöversättningsprojekt världen över.

Ny hemlandsledare. SLEF:s hemlandsledare Leif Erikson har tidigare beviljats begärd pension från 1.2.2017. Styrelsen har kallat SLEF:s distriktspräst Albert Häggblom, Esse, till t.f. hemlandsledare i SLEF för tiden 1–31.1.2017 och till ordinarie hemlandsledare i SLEF från 1.2.2017. Hemlandsledarens huvudsakliga uppgift är att i förtröstan på Guds nåd och bistånd leda och utveckla SLEF:s hemlandsarbete, så att föreningens målsättning att sprida evangeliet om Jesus Kristus kan förverkligas och hemlandsarbetets verksamhetsförutsättningar säkras också på lång sikt.

Distriktsteolog. Styrelsen har kallat teologie studerande Samuel Erikson, Vasa/Åbo, till en tjänst som SLEF:s distriktsteolog, för perioden 1.1–31.7.2017 på 40 % deltid och från 1.8.2017 på heltid. Distriktsteologens huvudsakliga uppgift är att i förtröstan på Guds nåd och bistånd leda och utveckla SLEF:s verksamhet på distrikts- och lokalplanet, i första hand inom de tre distrikten i Österbotten, men i mån av möjlighet också inom distrikten i södra Finland. Från 1.8.2017 är distriktsteologens huvudsakliga tjänsteställe SLEF:s kansli i Vasa, i den mån distriktsteologen inte är ute på fältet.

Verksamhetsberättelse. Styrelsen har godkänt verksamhetsberättelsen för år 2015. Bokslutet för år 2015 har godkänts för revision.

Stipendier. Styrelsen har beviljat stipendier ur Fride Häggbloms minnesfond till studerande Emilia Enlund, Närpes, kantor Anna-Karin Johansson, Purmo, och kyrkomusikstuderande Johan Sten, Jakobstad.

Ny ungdomssekreterare. T.f. ungdomssekreterare Ingrid Jern återgår till tjänst inom missionssektorn från 1.8.2016 och återvänder enligt planerna till Kenya i slutet av augusti 2016. Styrelsen har kallat pedagogie magister Maria Forsblom, Esse, till SLEF:s ungdomssekreterare från 1.8.2016. Ungdomssekreterarens huvudsakliga uppgift är att i förtröstan på Guds nåd och bistånd leda och utveckla SLEF:s verksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna. Ungdomssekreterarens huvudsakliga tjänsteställe är SLEF:s kansli i Vasa, i den mån ungdomssekreteraren inte är ute på fältet.

Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses återstående sammanträden under år 2016 är 1.10 och 19.11.2016.

Göran Stenlund
styrelsens sekreterare